Antrepolar (Genelge 2013/3 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı:12820846-10.06.01 13/08/2013
Konu : Antrepolar

GENELGE
(2013/3)


Gümrüksüz satış mağazaları ve depoları hariç olmak üzere gümrük antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılaşılan çeşitli sorunların çözümüne yönelik olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1.Antrepoya İlişkin Genel Hükümler
a) Antrepo yatırım izni veya antrepo açma ve işletme izin talepleri ilgili gümrük müdürlüğüne yapılır. Gümrük müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucuna göre talep, izni vermeye yetkili bölge müdürlüğüne görüş bildirilerek gönderilir. Akaryakıt antrepolarında ise talep, buna ilaveten bölge müdürlüğünce de görüş bildirilerek Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) intikal ettirilir.
b) Antrepo Yatırım İzni veya Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi başvurularının yetkili kişilerce yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek işlemlere başlanılması gerekir. İmza veya temsil yetkisi olmayan kişilerce yapılacak başvurular işleme konulmadan reddedilmelidir.
c) Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesi çerçevesinde yatırım izni verilen başvuru sahiplerine yapılacak bildirimden itibaren 6 (altı) ay içerisinde antrepo olarak açılmak istenen tesisin/yerin Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazır hale getirilerek ilgili gümrük müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde açılıp işletilmek istenen tesisin/yerin hazırlanamaması veya gerekli belgelerin sunulamaması halinde söz konusu süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğü aracılığıyla bölge müdürlüğünden (akaryakıt antrepoları hariç) ek süre talebinde bulunulması gerekmektedir. İlgililerce süresi içerisinde başvuru yapılmaması veya ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilmiş sayılır. Akaryakıt antrepoları için ek süre talepleri bölge müdürlükleri aracılığıyla Genel Müdürlükten istenir.
ç) Gümrük antreposu açıp işletmek isteyen kişilere ilişkin geçerli (başvuru tarihi itibariyle son altı ay içerisinde alınmış olan) adli sicil belgelerinin eksiksiz alınması ile söz konusu belgelerde “adli sicil kaydı yoktur” ve “adli sicil arşiv kaydı yoktur” ibarelerinin bulunması gerekmektedir. Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydının bulunması halinde buna dair resmi makamlarca onaylı mahkeme karar örneğinin adli sicil belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
d) Antrepo açılış dosyaları incelenirken yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) raporunda yer alan tespitlerin antrepodaki mevcut durum ve Gümrük Yönetmeliğinde aranan şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.
e) Antrepoya ilişkin EK-2’de yer alan künye, antreponun bağlı olduğu gümrük müdürlüğünce düzenlenir ve antrepoda kolaylıkla görülebilecek bir yere asılır. Künyenin bir örneği gümrük müdürlüğündeki antrepo dosyasında da bulundurulur. Künyede yapılacak değişiklikler künye üzerindeki bölümlerde yapılır ve gümrük müdürlüğü personelince ad-soyad yazılarak paraflanır. Künye üzerinde değişiklik yapılacak bölüm kalmaması halinde yeni künye düzenlenir.

2. Antrepo Bildirim Formu Düzenlenmesi
Gümrük antrepolarına ilişkin açma ve işletme izni verilmesi, antreponun devri, antrepolarda yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esaslar Gümrük Yönetmeliğinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
Bu itibarla;
a) İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen,
-Antrepo açma ve işletme izni verilmesi,
-Antreponun devri,
-Antreponun kısmen veya tamamen kapatılması,
-Antrepoda yapılacak değişiklikler (genişletme, daraltma, taşınma vb.),
-Antrepo işleticisinin unvan ve/veya vergi numarası değişikliği,
-Antreponun statü değişikliği (özel antrepodan genel antrepoya veya genel antrepodan özel antrepoya dönüştürülmesi),
işlemlerine ilişkin EK-3’te yer alan antrepo bildirim formu düzenlenir. Antrepo-Ambar Programı’nda söz konusu işlemlere ilişkin yapılacak veri girişleri antrepo bildirim formuna göre Genel Müdürlükçe gerçekleştirilir.
b) Yukarıda belirtilen işlemlerin akaryakıt antrepolarına ilişkin olması halinde, antrepo bildirim formu konuya ilişkin belgelerle birlikte formun altında yazılı bulunan açıklamalara uygun olarak düzenlenir ve Genel Müdürlüğe gönderilir.
c) Antrepo-Ambar Programında veri girişi veya verilerde değişiklik yapılabilmesi için formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

3. Başvuru ve Antrepolarda Aranacak Şartlar
a) Gümrük Yönetmeliğinin 519 uncu maddesinde antrepo açıp işletmek isteyen şirketlerin ödenmiş sermaye tutarları gelişmiş yöre, normal yöre ve kalkınmada öncelikli yöre olarak belirlenmiş olup; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler EK-4’te düzenlenmiştir.
b) Gümrük Yönetmeliğinin 520 nci maddesinde antrepo açma ve işletme başvurusu için aranacak belgeler sayılmıştır.
- Bu belgelerden tüm antrepoların işaretlendiği alanın belirtildiği plan veya krokinin konusunda uzman kişi tarafından düzenlenmesi ve imzalanarak onaylanması gerekmekte olup, sadece imza veya onayın bulunması halinde belge kabul edilmeyerek eksikliğin giderilmesi ilgilisinden istenir.
- Kamu kurum veya kuruluşlarınca açılıp işletilmek istenen antrepolarda bu birimlerce sunulan plan veya krokilerde ayrıca onay aranmaz.
c) Genel antrepo işleticiliği yapan PTT Genel Müdürlüğü ve bağlantılarına (Posta İdaresi) ait genel antrepo sayılan yerlere kamera sistemi kurulmasına gerek bulunmamaktadır.
ç) Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendindeki gümrük personelinin çalışması için hazırlanması gereken büro veya yerlerin antrepodan sorumlu YGM veya YGM çalışanınca kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

4. Görgü Raporu Düzenlenmesi
Antrepo açılışlarında YGM raporunun yanı sıra gümrük müdürlüklerinin de düzenledikleri görgü raporları bölge müdürlüklerine intikal ettirilen dosyada yer almalıdır. Görgü raporu; antrepo olarak işletilmek üzere başvurulan yere ilişkin bizzat gümrük müdürü veya vekilinin başkanlık edeceği ve gümrük müdür yardımcısı, gümrük muayene memuru ve gümrük memurundan oluşan heyet marifetiyle,
- Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte olup olmadığı,
- Antreponun özelliğine göre öngörülen şartları taşıyıp taşımadığı,
- Antrepo alanın tam adresi, gümrüğe uzaklığı,
- Akaryakıt antrepolarında Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı,
- Plan veya krokide belirtilen alan ile antrepo sahasının birbirine uyumlu olup olmadığı,
hususlarının tespiti yapılarak düzenlenir. Durumu gösteren görgü raporunda yukarıda belirtilen hususlara eksiksiz yer verilmesi gerekmektedir. Belirtilen hususlardan başkaca tespitlerin bulunması halinde raporda belirtilir.

5. Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ve Harçlara İlişkin İşlemler
a) Antrepolara ilişkin izin ve antrepo kodu verilmesi yazısının gümrük müdürlüklerine intikal etmesini müteakip harcın ödenmesi için, vergi dairesine EK-5’deki örneğe uygun yazı örneği firma yetkilisine elden verilir.
- İzin verilen antrepoya ait harçların eksik veya hatalı olarak tahsil edilmemesi için Maliye Bakanlığınca yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde yer alan miktarda açma ve işletme harcının tahsil edilmesi,
- Antrepo işletme harcının aynı Tebliğde belirtilen miktarda her yılın Ocak ayı sonuna kadar tahsil edilmesi,
- Antrepo açma ve işletme harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzu veya yazısında antrepo kodunun belirtilmesi,
gerekmektedir.
b) Açma ve işletme harcının tahsil edildiğine dair vergi dairesi makbuzunun ve yazısının ilgilisi tarafından gümrük müdürlüğüne ibrazı halinde, bizzat gümrük müdürü veya vekili tarafından EK-1’de yer alan Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi düzenlenerek ilgilisine verilir.
c) Harç tahsil edilinceye kadar harca konu yere eşya alınmaz.
ç) Antrepo kapatma işlemi sonuçlandırılana kadar işleticilerin taahhüt ve sorumlukları devam ettiğinden kapatma tarihi itibariyle tüm harçların ödenmiş olması gerekir.
d) İşleticinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespit edilmesi ve gümrük idaresinden kaynaklanan herhangi bir nedenle antreponun kapatılamaması halinde antrepo açma ve işletme izin belgesi iptal edilmiş sayılır ve yeni takvim yılına girilmesi nedeniyle harç ödenmesine gerek bulunmaz.
e) Ayrıca antrepo açma ve işletme izin belgelerinin yenilenmesinde, devir suretiyle başkalarına intikallerinde veya herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinde tekrar tam harç alınması gerekmektedir.
f) Antreponun bir başka şirkete devredilmesi durumunda antrepo açma ve işletme izin belgesinin de yeniden düzenlenmesi gerekeceğinden açma ve işletme harcının tahsil edilmesi gerekmektedir.
g) Antrepo açma ve işletme izni verilmiş olan işleticilerin unvanında veya sadece adresinde meydana gelen değişiklikler ile gümrük idaresi değişikliğinde mevcut açma ve işletme izin belgesi üzerinde düzeltme yapılarak antrepo işleticisinden harç tahsil edilmemesi gerekmektedir.
ğ) Antrepoda yapılacak genişletme, daraltma, tamirat veya tadilat işleminde harç alınmaz.
h) Anonim ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişikliği işlemleri Harçlar Kanununa göre harç ödenmesinden istisna olduğundan, bahse konu hususlar nedeniyle belgenin yenilenmesi halinde açma ve işletme harcı alınmamalıdır.

6. Antrepoda Yapılacak Değişiklikler
İlgili mevzuat çerçevesinde açılmış ve işletilmekte olan antrepolarda yapılan değişikliklerde uygulama birliği sağlanmasını teminen;
a) Antrepoda yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde antrepodan bağımsız olarak kullanılması mümkün bulunmayacak şekilde antrepo ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya saha şeklinde olması,
b) Mevcut antrepo ile doğrudan irtibatı bulunmayan genişletme talebinin yeni bir antrepo açılması olarak değerlendirilmesi,
c) Antrepoda yapılmak istenilen değişikliklerin, Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre sonuçlandırılması,
gerekmektedir.

7. Organize Sanayi Bölgelerindeki Antrepoların Durumu
Organize sanayi bölgeleri içinde antrepo yatırım izni, antrepo açılması ve işletilmesi ile devri işlemlerinde, gümrük müdürlüğüne başvuru yapılmadan önce Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın uygunluk görüşü alınmalıdır. Başkanlığın uygunluk görüşü alındıktan sonra gümrük müdürlüğüne başvurulmalıdır. Başkanlık uygunluk görüşünün bulunmaması halinde başvuruların işleme konulmaksızın reddedilmesi gerekir.

8. Akaryakıt Antrepolarına İlişkin Hususlar
Akaryakıt antrepo sahası; antrepo tankları, milli tanklar, boru hatları, slop tankları, separatörler, drenaj hatları, su tankları, yangın boru hatları, platform/iskele dâhil tüm tesisi kapsar. Akaryakıt antrepolarının açılması, işletilmesi ve denetiminde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır:
A- Akaryakıt Antrepo Projeleri
1) Akaryakıt antrepolarının bulunduğu tesislere ilişkin düzenlenen proje, plan veya krokilerde her türlü tank, boru, vana ve eklentilerinin adlandırılması ve ölçülerinin belirtilmesi,
2) Antrepo tesisinde kullanılmayan boru hattı ve eklentilerinin de proje, plan veya krokide gösterilmesi,
B- Kalibrasyon Cetvelleri
Akaryakıt antreposu olarak açılmak istenen veya açılmış olan tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler ve Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetvellerinde;
1) Tankların maruz kaldığı etkenler (dış etkenler, kullanım sıcaklığı, tesisatın kurulduğu arazinin zemin dinamiği gibi) dikkate alınarak hangi aralıkla yenilenmesi gerektiğine dair bilginin sertifikada yer alması,
2) Akaryakıt antrepolarındaki iskele veya şamandıraya bağlı boru hatlarının kalibrasyon cetvellerinin antreponun açılışı sırasında alınması,
3) Akreditasyon kuruluşunun markasının veya ünvanın bulunması,
4) Tank, kalibrasyonu için uygulanacak metodun (ISO 7507 Standartlar Serisi) sertifikada kayıtlı olması,
5) Tanklarda ve şamandıraya veya iskeleye bağlı boru hatlarında yapılan tadilat ve değişikliklerde kalibrasyon işleminin tekrarlanmış olması,
C- Elektronik Ölçüm Sistemi
1) Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren elektronik ölçüm cihazlarına mühür tatbik edilmesi, bunun mümkün olmadığı durumlarda ölçüm cihazlarının mahfazaya alınarak mahfazanın mühürlenmesi,
2) Elektronik ölçüm cihazları ve bunların yazılımlarında değişiklik yapılması veya kalibresinin yenilenmesi gibi durumlarda gümrük müdürlüğüne bilgi verilmesi ve bu konuda yapılacak çalışmaların gümrük memuru gözetiminde yapılması,
3) Envanter hesaplama yazılımlarının veri girişine kapatılması,
4) Elektronik ölçüm cihazlarına, cihaz veya envanter yazılımı üzerinden manuel olarak yapılacak veri girişlerinin gümrük müdürlüğünün bilgisi dahilinde ve gümrük memuru gözetiminde yapılması,
5) Elektronik ölçüm cihazları ile yapılan hesaplamalarda sadece yoğunluk (kesafet oranı) bilgisinin manuel olarak gümrük memurunca girilmesi ve bunun işletici firma ile birlikte tutanağa bağlanması,
6) Elektronik ölçüm cihazları ve yazılım sistemlerine gümrük memuru ve cihaz üreticisi veya sağlayıcısı firmanın yetkili teknik servis personeli dışındakilerin erişim haklarının kısıtlanması, işletici firmanın cihazlar ile yazılıma erişiminin zorunlu olduğu durumlarda gümrük müdürlüğünün bilgisi ve gümrük memurunun gözetiminde erişimin yapılması,
Ç- Akaryakıt Tankları ve Boru Bağlantıları
1) Tank üzerinde birden fazla giriş ve çıkış borusu bulunmaması ve tesis içerisinde izlemeyi zorlaştıran ve kullanılmayan boruların kaldırılması, bunun mümkün olmaması halinde boruların kullanılamayacak şekilde körlenmesi ve mühür altına alınması,
2) Tanka giriş ve çıkış boruların birden fazla olmasının teknik zorunluluktan kaynaklandığının belirtilmesi halinde üniversitece rapora bağlanması ve boruların gümrük idaresince izlenebilir olması,
3) Tanktan tanka boru bağlantısına izin verilmemesi ve tanklar arası eşya hareketinin manifold (eşya sevki için taşıtma merkezi) üzerinden yapılması,
4) Antrepo tesisindeki kullanılmayan her türlü boru, vana ve eklentilere mühür tatbik edilmesi,
D- Akaryakıt Antrepolarının Denetimi
1) Akaryakıt antreposunda, gümrük işlemi tamamlanan eşyanın tesisten çıkışının EK-6’da yer alan listeye göre takip edilmesi, söz konusu listenin gümrük memuru ile işletici tarafından günlük olarak müştereken tutulması ve ay sonunda tesise giren ve tesisten çıkan eşyanın karşılaştırmasının gümrük müdürlüğünce yapılması,
2) Gümrük idaresince, iki ayda bir defa her bir akaryakıt antreposunda örnekleme yoluyla seçilecek tank veya tankların manuel ölçümlerinin gerçekleştirilmesi,
3) Ölçümlerin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile birlikte belirli olmayan zamanlarda müştereken yapılması,
4) Akaryakıt antrepolarındaki manuel ölçümlerin elektronik ölçümlerle karşılaştırılması,
5) Denetimlerde; antrepo sahasında bulunan tüm tanklar ile bağlantıların (antrepo tankları, milli tanklar, slop tankları, separatörler, drenaj ve boru hatları) gümrük gözetim ve denetimine tabi tutulması,
6) Akaryakıt antrepo tanklarının tamamında yılda iki defa ölçümlerin yapılması,
gerekmektedir.

9. Antrepolarda Teminat İşlemleri
a) Gümrük Yönetmeliğinin 529 uncu maddesindeki antrepo beyanname sayısı ile kıymete ilişkin değerlendirmede antrepo işleticisinin antrepolarında tescil edilen tüm antrepo beyanname sayısı ve/veya kıymeti esas alınır.
b) Özel antrepolarda işletici ve kullanıcı aynı olduğundan gümrük işlemleri için verilen götürü teminatın (GTR1), götürü antrepo teminatı (GTRANT) yerine kullanılması mümkündür.
c) Alan büyüklüğü üzerinden alınan GTRANT teminatlarının AVRO cinsinde olması gerekmektedir.

10. Antrepo İşleticisinin İsteği Üzerine Antreponun Devri veya Kapatılması
Antrepo faaliyetleri nedeniyle işletici hakkında devam eden inceleme, araştırma veya soruşturma bulunması halinde, sahibinin isteği üzerine antreponun devredilmesine veya kapatılmasına izin verilmez.

11. Diğer Hükümler
A- Antrepolara İlişkin Formlar
a- Antrepo yatırım izni, antrepo açma ve işletme izin başvuruları ile bunların değerlendirilmesinin en kısa sürede yapılması ve belge veya bilgi eksikliği nedeniyle gereksiz yazışmalara neden olunmaması için EK-7’de yer alan formların kullanılması gerekmektedir.
b- Formlar görev, yetki ve sorumluluk durumuna göre formun altında belirtilen açıklamalara göre ilgililerce doldurulmalıdır.
c- Formlar bölge müdürlüğü, gümrük müdürlüğü, YGM tarafından ayrı ayrı doldurulmalıdır.
ç- Özellikle, Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesinde aranan şartların, yönetmelik maddesindeki haliyle YGM Raporlarına konu edilmesi ve bunun antreponun fiziki koşullarına uymadığının tespiti halinde raporun kabul edilmeyerek yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.
d- Gerektiğinde formlarda yer alan açıklamalar doldurulmalıdır.
e- Antreponun fiziki durumu ile YGM Raporu ve formun birbiri ile uyumlu olmadığının tespiti halinde rapor ve formun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
f- Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler doğrultusunda formların güncellenerek kullanılması gerekir.

B- Antrepoların Sayımları ve Denetimleri
YGM’lerce antrepo stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle yapılan tespitlerine gümrük idaresinden en az bir personelin hazirun olarak katılması gerekmekte olup yapılacak stok tespiti gümrük idaresi personeli, YGM ve antrepo işleticisi tarafından tutanağa bağlanacaktır.
Bu tespitler sırasında YGM tarafından, antreponun fiziki koşulları, donanımı ile Gümrük Yönetmeliğinde aranan diğer şartlara uygun olup olmadığı da kontrol edilir ve EK-7’de yer alan formlardan ilgili olanlar düzenlenerek tespit raporuna eklenir.

12. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
19/02/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Genelge ile 23/10/2003 tarihli ve 2003/18 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

EKLER:
1- Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi
2- Künye
3- Antrepo Bildirim Formu
4- Yörelerin Sınıflandırılması
5- Harçların Tahsili İçin Yazı Örnekleri
6- Akaryakıt Antrepoları Eşya Takip Listesi
7- Antrepolara İlişkin Formlar

 

 

 

EK-1

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
…..……Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

……. Gümrük Müdürlüğü

ANTREPO AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

 

 

 

İzin Belgesi No/Tarih                                   :

 

Açma ve İşletme İzni Sahibinin
Adı-Soyadı veya Unvanı                               :

 

Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi                    :

 

Vergi Numarası                                            :

 

Antrepo Kod Numarası                                :

 

Antreponun Adresi                                       :

 

Bağlı Bulunduğu Gümrük Müdürlüğü         :

 

Yukarıda adı-soyadı veya ünvanı yazılı kişiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün/……..Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün) .../.../20... tarih ve .................... sayılı yazısı ile antrepo açma ve işletme izni verilmesi üzerine işbu antrepo açma ve işletme izin belgesi düzenlenmiştir.

 

 

 

                                                                                           ……......................

Gümrük Müdürü

 

EK-2

ANTREPO KÜNYESİ

 

Mevcut Bilgiler

Değişiklik 

Değişiklik 

Değişiklik 

Değişiklik 

Antrepo Kodu

 

 

 

 

 

Gümrük Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Antrepo İşleticisinin Ünvanı

 

 

 

 

 

Vergi Numarası

 

 

 

 

 

Adresi

 

 

 

 

 

Gümrüğe Uzaklığı

 

 

 

 

 

Kapalı Alanı/Hacmi (m2/m3)

 

 

 

 

 

Açık Alanı/Hacmi (m2/m3)

 

 

 

 

 

Toplam Alanı/Hacmi (m2/m3)

 

 

 

 

 

Soğuk Hava Deposu (m2/m3)

 

 

 

 

 

Kamera sayısı ve nerelerde bulunduğu:

 

 

 

 

 

Akaryakıt Tank Adedi/Hacmi (antrepo tankı/ milli tank/ su tankı/ şamandıra veya iskeleden gelen boru adeti ve çapları)

 

 

 

 

 

 Kimyevi Tank Adeti/Hacmi

 

 

 

 

 

 Kapı ve menfezlerin sayısı ve bulunduğu yerler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Harçlarının Takibi

2013

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

 

Antreponun Faaliyet Konusu*

Tekstil

Kimyevi

Gıda

Akaryakıt

Yanıcı

Diğer (örnek:zati eşya, hububat, silo, dökme eşya, kömür gibi)

 

Gümrük Müdürü/Gümrük Müdür Yrd.

 

EK-3/A

 

ANTREPO BİLDİRİM FORMU  

ANTREPO TİPİ ve KODU:

 

FİRMA ADI:

 

VERGİ SİCİL NO:

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:

 

MÜDÜRLÜK:

 

AÇILIŞ TARİHİ: ...../...../…....

KAPANIŞ TARİHİ: ...../...../20...

AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3):

 

KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3):

 

TANK ADEDİ:

 

SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3):

 

ADRESİ:

 

GÜMRÜĞE MESAFESİ (mt/km):

 

DÜZENLENME GEREKÇESİ:

 

FİRMA ÖDENMİŞ SERMAYESİ:

 

FİRMA KURULUŞ TARİHİ:

 

ANTREPONUN FAALİYET KONUSU:

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Sermayesinin %10 ve Daha Fazlasına Sahip Olanlar; Limited Şirketlerde Ortaklar, Şirket Müdürü ve İmza Sirkülerindeki (A) Grubu İmzaya Yetkililer  ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Temsil Yetkisini Haiz Şirket Mensupları:

 Ad-Soyadı

 TC Kimlik Nosu/Vergi Numarası

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3/B

ANTREPODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

AÇIK ALANI/HACMİ (m2/m3)

ESKİ ALAN

DEĞİŞİKLİK

TOPLAM

TARİH

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPALI ALANI/HACMİ (m2/m3)

ESKİ ALAN

DEĞİŞİKLİK

TOPLAM

TARİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANK ADEDİ

ESKİ

DEĞİŞİKLİK

TOPLAM

TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOĞUK HAVA DEPOSU/DEPO (m2/m3)

ESKİ

DEĞİŞİKLİK

TOPLAM

TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNVAN

ESKİ UNVAN

YENİ UNVAN

TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

ADRES

ESKİ ADRES

YENİ ADRES

TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

DEVİR

DEVREDEN

DEVRALAN

TARİHİ

 

 

 

 

 

 

Düzenleyenin    Adı-Soyadı/Ünvanı/İş Telefonu/Elektronik Posta Adresi:

 

1-Düzenlenen formlarda açılış dahil, daha önceki tüm değişikliklere ilişkin bilgiler yer alır.
2- Formun düzenlenme gerekçesi (açılış, devir, birleşme, kapanış, ilave, daraltma, genişletme, Gümrük İdaresi değişikliği v.s.) hangisi ise o bilgi yazılır.
3- Adres satırına, antreponun tam adresi yazılır.
4- Antreponun devri durumunda, form bilgileri devralan firma esas alınarak doldurulacaktır.
5- Alan açık ve kapalı olarak ayrı ayrı belirtilir.
6- Antreponun faaliyet konusu akaryakıt, gıda, tekstil v.s. hangisi ise o bilgi yazılır.
7- Formu düzenleyen personelin adı-soyadı, telefonu, elektronik posta adresi formun altına eklenir.

EK-4

YÖRELERİN SINIFLANDIRILMASI

Gelişmiş Yöreler

Normal Yöreler

Kalkınmada Öncelikli Yöreler

1. Ankara*

2. Antalya*

3. Bursa*

4. Eskişehir*

5. İstanbul

6. İzmir*

7. Kocaeli

8. Muğla*

 

* Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki yöreler normal yöre olarak değerlendirilir.

 

1. Adana

2. Afyonkarahisar

 3. Aydın

4. Balıkesir

5. Bilecik

6. Bolu

7. Burdur

8.Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç)

9. Denizli

10. Düzce

11. Edirne

12. Gaziantep

13. Hatay

14. Isparta

15. Kayseri

16. Kırklareli

17. Konya

18. Kütahya

19. Manisa

20. Mersin

21. Sakarya

22. Tekirdağ

23. Uşak

24. Yalova

1.  Adıyaman

2.  Ağrı

3.  Aksaray

4.  Amasya

5.  Ardahan

6.  Artvin

7.  Bartın

8.  Batman

9.  Bayburt

10. Bingöl

11. Bitlis

12.Çanakkale (Bozcaada

ve Gökçeada İlçeleri)

13. Çankırı

14. Çorum

15. Diyarbakır

16. Elazığ

17. Erzincan

18. Erzurum

19. Giresun

20. Gümüşhane

21. Hakkari

22. Iğdır

23. Kahramanmaraş

24. Karabük

25. Karaman

26. Kars

27. Kastamonu

28. Kırıkkale

29. Kırşehir

30. Kilis

31. Malatya

32. Mardin

33. Muş

34. Nevşehir

35. Niğde

36. Ordu

37. Osmaniye

38. Rize

39. Samsun

40. Siirt

41. Sinop

42. Sivas

43. Şanlıurfa

44. Şırnak

45. Tokat

46. Trabzon

47. Tunceli

48. Van

49. Yozgat

50. Zonguldak

 

 

EK-5

Harç Tahsili Yazışma Örneği

.................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Adına 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri gereğince .................... açma ve işletme izin belgesi/açma izin belgesi düzenlenecek olan ....................'dan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "X-Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları bölümünün ( ) pozisyonu gereğince .................... lira harcın 7 gün içinde tahsilini ve aşağıdaki bölümün doldurulup imzalandıktan sonra iadesini arz ederim.

.................... Gümrük Müdürü

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

....................'dan .................... lira açma/işletme harcı ...../...../..... tarihli ve ................... sayılı makbuz karşılığında tahsil edilmiştir.

 

.................... Vergi Dairesi Müdürü

 

 

 

EK 6: Akaryakıt Antrepoları Eşya Takip Listesi1

 

Eşyanın Tesise Giriş Tarihi

Antrepoya Giren Miktar

Tesise Giren Markerlı Yakıt Miktarı

Tesise Giren Toplam Miktar

Tesisten Çıkan Miktar2

Tesisten Çıkan Aracın Plakası

Tesisten Aracın Çıkış Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Uygulamanın başlayacağı tarihten önce tesiste mevcut olan miktar tek satırda gösterilir.

2-Antrepodan milli tanka aktarılmadan yapılan çıkışlar( transit veya ihraç amaçlı) da tesisten çıkan miktar sütununda gösterilir.

 

 

EK-7

ANTREPOLARA İLİŞKİN FORMLAR

FORM:ANT-1

 

ANTREPO YATIRIM İZİNLERİNDE ARANACAK ŞARTLARA İLİŞKİN FORM

 

Genel antrepo ile her nev’i petrol ürünü depolanan genel veya özel antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler

Aranan Belge

VAR

YOK

AÇIKLAMA

 

1

Dilekçe (GY 518/2)

DİLEKÇE

 

 

Başvuru yapan yetkili kişi mi? □

 

2

Ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına başvurarak bölgenin iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş (GY 518/1)

ODA GÖRÜŞÜ

 

 

 

3

Faaliyet belgesi (GY 518/2)

FAALİYET BELGESİ

 

 

4

Ticaret Sicili Gazetesi (GY 518/2)

TİCARET SİCİL GAZETESİ

Kuruluş ve değişiklikler dahil

 

5

İmza sirküleri (GY 518/2)

İMZA SİRKÜLERİ

 

 

6

Yatırım talebinin depolama lisansına tabi eşya veya depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi kapasımda eşya depolanmasından hangisine yönelik olduğu belirtilir.(GY 518/4)

LİSANSLI/ TRANSİT

LİSANSLI  □

TRANSİT □

 

 

7

Antrepo Açma ve İşletme Yatırım İzni almak üzere ilgili gümrük müdürlüğü

BAŞVURU YERİ

 

 

 

Gümrük müdürlüğü GÖRÜŞÜNDE “Gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durum var mı? Eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı? Talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmine ilişkin bilgilerin yer alması gerekmektedir.

GÖRÜŞ

 

Tarih

…../..…. /2013

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

 

FORM:ANT-2

YATIRIM İZNİNİ DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN FORM

ARANAN BİLGİ

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

1

Gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olmaması (GY 518/2)

GÖZETİM/ DENETİM

 

2

Antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı(GY 518/2)

EKONOMİK GEREKLİLİK

 

3

Yatırım yapılan yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı (GY 518/2)

EŞYA SEVKİYATI

 

4

Talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmi (GY 518/2); göz önüne alınarak;

ANTREPO MİKTAR/ HACMİ

 

 

Antrepo yatırım izni taleplerini Bölge Müdürlüğü karşılar.

YETKİLİ MERCİ

 

 

Akaryakıt antrepolarına ilişkin yatırım izni talepleri BAKANLIK (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılır.

YETKİLİ MERCİ

 

*

Akaryakıt antrepolarına ilişkin başvurularda yukarıdaki hususları da kapsayan bölge müdürlüğü ile gümrük müdürlüğünün görüşünün bulunması zorunludur.

 

 

Tarih

…../..…. /2013

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İimza

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İimza

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İimza

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İimza

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İimza

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

 

FORM:ANT-3

ANTREPO İŞLETİCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLARA (İZİN) İLİŞKİN FORM

Bakanlıkça antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunun anlaşılması halinde kamu kuruluşlarına veya belediyelere veya Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilere 520 ile 521 inci madde hükümlerine ilave olarak

Aranan Belge

VAR

YOK

AÇIKLAMA

1.a

a) Genel antrepo açma izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi miktarı

KAMU/ BELEDİYE/   2 YIL /            SERMAYE DURUMU

 

 

1.b

b) Anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur.

UNVAN DEĞİŞ./ BİRLEŞME

 

 

1.c    1.ç   1.d     

Gerçek ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, gümrük ve dış ticaret işlemlerinde şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişiler

ADLİ SİCİL BELGESİ/ YAZILI BEYAN

 

İlgili kişilerin tamamının ASB veya YB var mı?  □

Limited şirketlerde kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki (A) grubu imzaya yetkililer

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların yazılı beyanları

2

Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması

UZAKLIK

mt/km

3

Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz.

ALAN

m2

4

Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.

ALAN ŞARTI YOK

Özelliği hangisi?

 

Tarih

…../..…. /2013

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır. Bu formu gümrük müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve YGM tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

 

FORM:ANT-4

ANTREPO AÇMA BAŞVURUSU İÇİN ARANAN BELGELERE İLİŞKİN

A,B,C,D, E tipi antrepo açmak ve işletmek isteyen ve GY 519 da belirtilen şartları haiz tüzel kişilerin, aşağıda geçen belgelerle birlikte ilgili GÜMRÜK İDARELERİNE müracaat etmeleri gerekir (GY.520)

Aranan Belge

VAR

YOK

AÇIKLAMA

1.a

Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği  onaylı plan veya kroki,

PLAN/ KROKİ

 

 

Onaylı mı? □

1.b

Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI fotoğraflar,

ONAYLI FOTOĞRAFLAR

 

Gümrük Onayı mı? □

1.c

Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,

KİRA KONT./ TAPU SEN.

Kiralama süresi?

1.ç

Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

1.ç

Yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu,

İTFAİYE RAPORU (Yangın)

Güncel mi? □

1.d

Noterden tasdikli İmza Sirküleri

İMZA SİRKÜLERİ

 

1.d

Kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi,

FAALİYET BELGESİ

 

1.e

Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli

KALİBRASYON CETVELİ

Yetkili mi?      □

1.f

Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde ek-80’deki, diğer eşyada ise ek-81’deki örneğe uygun taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz)

TAAHHÜTNAME

GY ekine uygun mu?    □

1.g

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisans, (sonradan ibrazı mümkün)

EPDK LİSANSI

 

1.ğ

İlgili Ticaret Sicil Gazetesi (tadiller dahil) aslı veya örneği

TİC. SİC. GAZ.

 

1.h

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen rapor (antrepo açılışına ilişkin bilgilere yer verilmiş mi )

YGM Raporu

 

520/3

Kamu kuruluşu veya belediyeler bu statülerine ilişkin belgeleri de ibraz ederler. Diğer gerçek ve tüzel kişiler ise, 519 uncu maddede belirtilen şartların varlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler ile örneği Bakanlıkça belirlenecek bir taahhütnameyi ayrıca ibraz etmek zorundadır.

 

 

520/6

Antrepo izin başvurularında, sadece transit rejimi kapsamında eşya almak üzere faaliyette bulunulacağının belirtilmesi halinde birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans aranmaz.

TRANSİTTE LİSANS ARANMAZ

 

 

 

Tarih

…../..…. /2013

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

** Bu form Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından da düzenlenecek olup  antrepo açma ve işletme başvurusuna ilişkin düzenlenen rapora eklenecektir.

*** Bu form YGM, gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğünün her biri tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

FORM:ANT-5

ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERE İLİŞKİN FORM (GY 534)

 

(1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Bakanlıkça aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır. Ancak, özellikleri dolayısıyla E ve F tipi antrepolarda, bu şartların tümü veya bir kısmı aranmayabilir.

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

 

1.a

Belirli bir tipte açılıp işletilmesi uygun bulunan bir antrepoda, yalnızca o antrepo tipine münhasır işlemlerin gerçekleştirilmesi,

 

 

1.b

Eşyanın iyi saklanmasına, yangından korunmasına ve çağdaş tekniğe uygun yangın söndürme düzenine sahip bulunması,

 Rapor veya yazı sayı-tarihi

 

1.c

Gümrük idaresince kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka bütün kapı ve menfezlerin eşya çıkarılmasına uygun olmayacak şekilde kapatılmış olması ve antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanların birbiri ile doğrudan irtibatının bulunması

Örneğin: giriş/çıkış kapı sayısı, kullanılmayan kapı/menfez var mı? Kaç tane?

 

1.ç

Antrepo olarak kullanılan alanların hazine haklarının korunmasını sağlamak üzere yetkili gümrük memurlarınca içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli olması,

 

 

1.d

Eşyanın yüklemesini ve boşaltmasını zorlaştırıcı konumda olmaması

 

 

1.e

Antrepo kapalı alanlarının etrafını çeviren ve antrepo alanından sayılmayan üstü açık sahaların, sadece kapalı yerlere alınamayan, hava muhalefetinde zarar görmeyecek ağır ve hacimli eşyanın konulması kaydıyla kullanılmasının talep edilmesi halinde, bu alanların etrafı içeriden dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek şekilde yüksek duvar veya kalın parmaklıklarla çevrilmiş olması,

 

 

1.f

Deniz kenarında, demiryolu hattı üzerinde veya hava taşıtlarının kalktıkları veya indikleri meydan veya limanlarda, eşya taşıyan araçların geçeceği yolların, kapıların giriş çıkış bakımından elverişli olduğu yerlerde bulunması,

 

 

1.g

Eşyanın antrepo içinde kolaylıkla ve emniyetle nakli, istifi, tartılması, ölçülmesi gibi, hizmetlerin yapılmasına ve taşıtlarına yükletilmesine ve bunlardan boşaltılmasına yarayan gerekli teknik donanım, alet ve cihazlarla donatılmış olması ve gerekli aydınlatma düzenine sahip bulunması, ayrıca A tipi genel antrepolarda kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkan verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl  süre ile elektronik ortamda saklanması

 Kamera sayısı, nerelerde bulunduğu, antrepoda bulunan teknik donanımlar gibi

 

1.ğ

ANT-5/1

 
Elleçleme ve/veya işleme faaliyetlerinin yapılacağı antrepoların bu faaliyetlerin yapılması için gerekli donanıma sahip olması,

 

 

 

1.h

En az bir muayene yeri olması,

 Muayene yeri alanı

 

1.ı

Rezerveli eşyanın konulması için kapalı, çifte kilitli özel yerleri olması,

Var mı? Alanı?

 

1.i

Ufak veya kıymetli eşyanın saklanması için, özel rafları ve kilitli dolap ve kasaları bulunması,

 Var mı? Adeti?

 

1.j

Antrepo alanı içerisinde gümrük personeli veya getkilendirilmiş gümrük müşaviri ve/veya ygm çalışanı ile antrepo işletmesinin personelinin çalışma ve gözetimine elverişli özel büroları ve yerleri olması,

 Var mı?

 

1.k

Özellik arz eden eşyanın depolandığı antrepolarda yukarıda yazılı olanlardan başka; AKARYAKIT VE TANKLARDA

 

 

1.k.1

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve bir arada bulunmaları tehlike arz eden eşyanın konulacağı antrepoların ilgili oldukları FABRİKA SAHASI İÇİNDE veya MESKUN MAHAL DIŞINDA bulunması,

 

 

1.k.2

Tahsis edilecekleri eşya ve maddelerin özelliklerine göre iyi muhafazası ve tehlikelerinin önlenmesi bakımından gerekli teknik tesisler ve araçlar bulunması,

 

 

1.k.3

Araçlardan tank ve depolara ve buralardan araçlara sıvıların kolaylıkla ve emniyetle boşaltılmasına yarayan, gerekli teknik tesisatın oluşturulmuş olması,

 

 

1.k.4

Antrepodan dışarıya eşya çıkarılmasına imkan vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması,

 

 

1.k.5

Tankların su boşaltmaya mahsus ve bir kişinin içine girip temizlik yapmasına uygun bir deliği ile biri sıvının tanka girmesi, diğeri çıkması için iki ağzı ve tepelerinde üç ölçü deliği ve bu deliklerin yanına gitmeye yarayacak yatık düz basamaklı ve iki tarafı korkuluklu veya parmaklıklı bir merdiveni veya bir köprüsü bulunması, grup halindeki tankların üstlerinden birbirlerine aynı şekildeki köprü ile bağlanması,

 

 

1.k.6

Sıvıların tanklara sevkini veya tanklardan çıkarılmasını sağlayan boruların mümkünse toprak üstünde yahut üstü açık hendek içinde ve her tarafı kolaylıkla görülebilecek şekilde döşenmiş olması, bu boruların antrepo içindeki yollardan geçirilmesinin zorunlu olduğu hallerde üzerlerine konacak demir kapakları istenildiği zaman kolaylıkla açılıp, borular görülebilecek şekilde yapılması veya boruların geçtiği mahal itibariyle bunun çevre, güvenlik gibi nedenlerle mümkün bulunmaması halinde ise boruların detay krokisinin idareye verilmesi,

 

 

1.k.7

Boruların bir bakışta verici veya alıcı olduklarının anlaşılabilmesi için, ayrı ayrı renklere boyanmış veya işaretlenmiş olması ve üzerindeki vana musluklarının mühürle mühürlenebilecek şekilde yapılmış bulunması,

 İşaretli mi? Boyanmış mı? Mühre uygun mu?

 

1.k.8

Tanklara alınan ve tanklardan çıkarılan ve içlerinde bulunan akaryakıtın miktarlarını daimi surette gösteren, gümrük idaresince bilgisayar ortamında gerekli gözetim ve denetimin yapılmasına elverişli elektronik ölçüm cihazları bulunması, ve bunların  bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili gümrük müdürlükleri ve bölge müdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin kurulması,

 

 

1.k.9

Dökme olarak gelen kimyevi maddeler için serbest bölgeler veya gümrük idarelerine bağlı özel antrepo şeklinde açılan tankların içindeki maddelerin miktarını ölçmeye yarayan teknik kalibrasyon ölçüm imkanlarına sahip olması,

 

 

1.k.10

Gemilerden tanklara eşya alınmasında, farklı ürün tiplerinin ana giriş borusunda/borularında karışmasına imkan vermeyecek gerekli düzenlemelerin yapılmış olması,

 

 

1.k.11

Peşpeşe mal basma sistemi uygulanan antrepolarda, ana giriş borusundan/borularından tanklara eşyanın sevki için taşıtma merkezi (manifold) tesis edilmiş olması,

 

 

1.k.12

Ana giriş borusunda eşyanın akışını ve rengini görebilmek için ana borunun/boruların dağıtım merkezine yakın uygun bir yerinde cam gözetleyicisi (sight glass) bulunması,

 Gerek yok siyah ürün konacak gibi

 

1.k.13

Aynı borudaki eşyanın niteliğini tayin edebilmek için;
aa) Borunun uzunluğunun yüz metreden daha uzun olması halinde takriben yüz metre,
bb) Fiziki koşullar nedeniyle aynı borunun uzunluğunun yüz metreden kısa olması halinde borunun başlangıcı ile tanka bağlantı yeri arasında maksimum,
mesafede iki adet numune alma yeri bulunması,

 

 

1.k.14

Ağır mazotun (heavy fuel oil) konulduğu tankların boru hatlarındaki eşyanın donmasını önlemek ve sirkülasyonu sağlamak amacıyla (serbatin) ısıtıcı bulunması,

 

 

1.k.15

Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması

 Hangi sistem var? Ortak boru hattı kullanımı var mı?

 

1.k.16

Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru hattıyla antreponun bağlantısının olması;

 

 

1.k.17

Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması

 kamera sayısı, sistemin özellikleri gibi

 

Tarih

…../..…. /2013

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

** YGM ve gümrük müdürlüğünün her biri tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

*** Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesine ilişkin yapılacak tespitler ile raporlarda antreponun fiziki durumuna yer verilerek söz konusu madde ile ilişkilendirilmelidir. Bu kapsamdaki YGM Raporları ile Tespitlerinin fiziki duruma uygun olup olmadığı karşılaştırılmalı ve fiziki duruma uymadığı durumlarda yeniden tespit yaptırılması sağlanmalıdır.

**** Yönetmelik maddesinin aynen alındığı raporlar veya tespitlerin incelenmesinde daha hassas davranılmalıdır.

***** Açıklama kısımları örneklerde gösterildiği şekilde doldurulacaktır.

ANT-5/4

 
 

 


FORM:ANT-6

ANTREPO AÇMA BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ ve GÖRGÜ RAPORUNA İLİŞKİN FORM

(GY 521)

GY 521 BAŞVURUNUN İNCELENMESİ

Aranan Bilgi

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

1

GY 534'DEKİ şartları taşıyor mu?

 

 

2

Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte mi?

MUHAFAZA

 

3

Genel antrepoya münhasıran gümrük müdürlüğüne uzaklığının en fazla 50km olması?

MESAFE

mt/km

4

1,2,3 de belirtilen hususların YGM tarafından yapılan tespite ilişkin tüm bilgilere yer verilmiş mi?

YGM RAPORU

 

5

Antreponun tam adresi belirtilmiş mi?

ADRES

 

6

Akaryakıt antrepolarında 534/1-k bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı?

534/1-k

 

 

Antrepo olarak açılmak istenen yerin, ilgili gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde mi?

GÖREV ALANI

 

 

ŞARTLARININ SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT İLE MÜDÜRLÜK GÖRÜŞÜ VAR MI?

GÖRÜŞ

 

GÖRGÜ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Aranan Bilgi

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Antrepo olarak hazırlanan yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı

 534’deki şartlar

 

Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı

 Muhafaza

 

YGM tarafından yapılan tespitler ile hazırlanan yerin birbirine uyumlu olup olmadığı

 YGM Raporu

 

Antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları

 Özelliğe göre aranan koşullar

 

Antrepo alanının tam adresini

 Adres

 

Akaryakıt antrepolarında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı

 534/1-k şartları

 

 

ANT-6/1

 

 

Tarih

…../..…. /2013

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

 

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

** Akaryakıt antrepolarına ilişkin başvuruların incelenmesinde gümrük müdürlüğünce düzenlenerek bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğünce gerekli kontroller yapılır.

*** Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesine ilişkin yapılacak tespitler ile raporlarda antreponun fiziki durumuna yer verilerek söz konusu madde ile ilişkilendirilmelidir. Bu kapsamdaki YGM Raporları ile Tespitlerinin fiziki duruma uygun olup olmadığı karşılaştırılmalı ve fiziki duruma uymadığı durumlarda yeniden tespit yaptırılması sağlanmalıdır.

**** Yönetmelik maddesinin aynen alındığı raporlar veya tespitlerin incelenmesinde daha hassas davranılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

ANT-6/2

FORM:ANT-7

TANK İLAVESİ İÇİN ARANAN BELGELERE İLİŞKİN FORM

MADDE 524 – (2) Genel ve özel ayırımı yapılmaksızın akaryakıt antrepolarında yapılacak tank ilavesi ve akaryakıt antrepolarının başka bir adrese taşınması talepleri incelenerek, görüş de belirtilmek suretiyle Bakanlığa aktarılır.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak değişiklik; akaryakıt antrepolarında tank ilavesi ise 520 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f) ve (g) bentlerinde kayıtlı belgeler, antreponun başka bir adrese taşınması ise (a), (b), (c) ve  (ç) bentlerinde kayıtlı belgeler, bunların dışında kalan bir değişiklik ise değişikliğin özelliğine göre gerekli görülen belgeler ibraz edilir ve her türlü değişiklik müracaatında yapılacak değişikliğe ilişkin bütün ayrıntılar dilekçesinde belirtilir.
(4) Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. Akaryakıt antrepolarına ilişkin olanlar Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Aranan Belge

VAR

YOK

AÇIKLAMA

1.a

a) Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği onaylı plan veya kroki,

PLAN/ KROKİ

Onaylı mı? □

1.b

Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI fotoğraflar,

ONAYLI FOTOĞRAFLAR

Onaylı mı? □

1.e

Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli

KALİBRASYON CETVELİ

Yetkili mi?      □

1.f

Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde ek-80’deki, diğer eşyada ise ek-81’deki örneğe uygun taahhütname, (Kamu kuruluşları için taahhütname aranmaz)

TAAHHÜTNAME

    □

1.g

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisans,

EPDK LİSANSI

1.c

Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,

ANT-7/1

 

KİRA KONT./ TAPU SEN.

 

 

Kiralama süresi?

1.ç

Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı; diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge

AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

1.

Yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu,

İTFAİYE RAPORU (Yangın)

Güncel mi? □

 

MADDE 524 – (2) Genel ve özel ayırımı yapılmaksızın akaryakıt antrepolarında yapılacak tank ilavesi ve akaryakıt antrepolarının başka bir adrese taşınması talepleri incelenerek, görüş de belirtilmek suretiyle Bakanlığa aktarılır.

GÖRÜŞ ve GÖRGÜ TUTANAĞI

 

 

MADDE 524 – Bu madde uyarınca, antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir. Akaryakıt antrepolarına ilişkin olanlar Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilir.

YGM RAPORU

* İlave edilen tank/tanklara ilişkin olan belgeler ibraz edilir.

 

 

Tarih

…../..…. /2013

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza 

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

Adı-Soyadı:

 

Ünvanı:

 

İmza

 

 

* Formu düzenleyen ve belgeleri kontrol eden kişi veya kişilerce tarih yazılıp imzalanır.

** YGM ve gümrük müdürlüğünün her biri tarafından ayrı ayrı düzenlenir.

*** Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesine ilişkin yapılacak tespitler ile raporlarda antreponun fiziki durumuna yer verilerek söz konusu madde ile ilişkilendirilmelidir. Bu kapsamdaki YGM Raporları ile tespitlerinin fiziki duruma uygun olup olmadığı karşılaştırılmalı ve fiziki duruma uymadığı durumlarda yeniden tespit yaptırılması sağlanmalıdır.

**** Yönetmelik maddesinin aynen alındığı raporlar veya tespitlerin incelenmesinde daha hassas davranılmalıdır.

ANT-7/2

 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260132 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260132 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?