Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi (Genelge 2016/23)

                                                                                       T.C.

GUMRUK VE TiCARET BAKANLIGI
Giimriikler Gene
l Miidiirliigii

 

 

Sayi        40216608-010.06.01

Konu       Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi


                                                                                          GENELGE ( 2016/23)
07.10.2016   tarihli,   29850   sayih  Resmi   Gazetede  yayimlanarak  yururluge  giren   Giimriik Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasma Dair  Yonetmelik ve 07.10.2016  tarih  ve 29850  sayili  Resmi Gazetede    yayimlanarak    yururluge    giren     Giimnik    Gene!     Tebligi     (Yetkilendirilmis    Gumruk Mii�avirligi)(Seri No:6)  ile yetkilendirilmis gumruk  musavirligi ile ilgili diizenlemelere yer verilmistir.

 

Bilindigi   iizere,   Gumruk    Kanununun   10   uncu   maddesinin  birinci   fikrasmm   (c)   bendi; "Miistesarhk, giimruk   mevzuatmm  dogru   olarak  uygulanmasi  icin  gerekli gordugu   butun  onlemleri ahr.  Bu  cercevede,   esyanin   gumrukce onaylanmis  bir  islem veya  kullamma tabi  tutulmasma iliskin gerekli  gordiigii  bir kisim  tespit  islemlerinin, belirleyecegi niteliklere sahip gumruk  musavirleri eliyle yiinitiilmesine iliskin usul ve esaslan duzenlemeye yetkilidir." hiikmiinii  amirdir.

Bu cercevede, Gumruk Gene) Tebligit'Yetkilendirilmis Giimriik Musavirligi) (Seri No:6)'nde antrepolarda yetkilendirilmis giimriik musavirlerince gerceklestirilecek islemler belirlenmistir.

Bununla birlikte,  soz konusu  Tebligin  "Yetki"  bashkh 25 inci maddesinde;

"(I) Bakanhk,  bu  Tebligin  uygulanmasmi  temin   etmek   amaciyla gerekli   gorecegi  her  tiirlii tedbiri  almaya,  ozel ve zorunlu durumlan inceleyip sonuclandirmaya yetkilidir.

(2) Bu Tebligde  yer almayan  hususlarda gumruk mevzuatmm ilgili hiikiimleri uygulamr.

(3)  Giimriik   idareleri   gerekli   gordugu  takdirde,  bu  Teblig  kapsammda yapilacak her  tiirlii islemi  incelemeye yetkilidir.

(4)    Yetkilendirilmis     gumruk     musavirinin    bulunmadrgi     Gumnik    ve    Ticaret    Bolge

Miidiirluklerine bagh  antrepolarda gumruk memurlan gorevlendirilir.

(5)  Bu  Tebligde   yer  alan  gumruk   islemleri, gereken hallerde kamu  yaran ve  hizmet   geregi gozetilerek,  Bakanlikca her zaman  giimriik memurlan eliyle  yiirutulebilir." ifadeleri yer almaktadir.

Diger  taraftan, Gumruk Kanununun 3 uncu  maddesinin  12 nci  fikrasmda "gumnik gozetimi" deyimi,  gumruk mevzuatma ve gereken hallerde gumruk gozetimi altmdaki esyaya  uygulanacak diger hukumlere uyulmasmi  saglamak uzere  giimriik  idareleri  tarafmdan gene! olarak  uygulanan islemler olarak tammlanmisnr.

Giimriik Yonetmeliginin "Gorevli giimriik memurlan" bashkh 554 uncu maddesinde ise,

"(1) Gecici  depolama yerleri  ile genel  ve ozel  antrepolarda, isleticilerin kendi  memurlanndan baska   gumruk   memurlan  da  bulunur.   Gumruk  memurlannm   bulunmasi  zorunlu  olmayan  gecici depolama yerleri  ile antrepolan belirlemeye Mustesarhk yetkilidir.

(2)  Giimnik  personeli, giris,  91k1�,  ellecleme, teshir,  kayit  ve  nakil  islerinde giimruk   idaresi adma gerekli  denetim  ve gozetimi  yapmak uzere  hazir bulunur.

(3) Bu  memurlar, giris  ve  91k1� kapilanni ve  gecici  depolama ve  antrepo  sahasim  kolayhkla gozetim  altmda   tutacak    vaziyette  hazirlanrms   ozel   yerlerde  cahsir  ve   gorevlerinin  devammca islerinden aynlmaz." ifadeleri yer almaktadir.

Gumriik Kanununun 4 iincii maddesi  de;  "Gumriik  idareleriyle  muhatap  olan kisiler bu Kanun ve  bu  Kanuna dayamlarak cikanlan tuzuk,  kararname ve  yonetmelik hiikiimlerine  uymak;  giimruk idarelerinin  gerek  bu  Kanunda gerek  diger  kanun,   tiiziik  ve  kararnamelerde  yazih   hiikiimlere   gore yapacagi gozetim ve kontrollere tabi  olmak; bu  idarelerin kendi  adma  veya baska  idareler nam  veya hesabma tahsil  edecegi  her tiir vergi, resim,  hare; ve iicretleri  odemek veya  bunlan teminata baglamak; kanun,  tiiziik,  kararname ve yonetmelik hiikiimlerinin uymayi zorunlu kildigi  her  tiir islemleri yerine getirmekle sorumludurlar." hiikmiindedir.

Yukanda  belirtilmis  olan   mevzuat  cercevesinde,  Giimriik   Genel   Tebligi   (Yetkilendirilmis Giimriik   Musavirligi)   (Seri  No:6)   ile  yetkilendirilmis  giimriik   musavirlerince  yerine  getirilecegi diizenlenmis   olan    islemler,   soz   konusu    Teblig    ve   bu   Teblige    dayamlarak  cikanlan   genelge cercevesinde yetkilendirilmis gumruk  miisavirlerince yurutiilecektir.

Bununla birlikte, Bolge  Miidiirliiklerince, AN6,  AN7  ve AN8  tespit islemlerini yapacak yetkilendirilmis  giimriik  musavirinin iki  gene!  antrepoyu gecmemek iizere  toplam  dort  antrepo  icin rapor  duzenleyebildigi hususu  ile  baglantilan gumruk mudurlukleri denetimi  altmdaki antrepo  sayrsr goz  onune  almarak,   bolgelerinde yeterli  sayida  yetkilendirilmis  giimriik  musaviri  olmadiginm tespit edilmesi  durumunda  ilgili  Bolge   Miidtirliigii   tarafmdan  YGM   eksikligi   sebebiyle  YGM gorevlendirilemeyen  antrepolarda  memur  gorevlendirilmesi  yapilacak  ve  mevzuat uyannca  yerine getirilmesi gereken islemler memurlarca yiiriiti.ilecektir.

ilgili    Bolge    Mudiirliigii    tarafmdan   bolgelerinde   yeterli    sayida   yetkilendirilmis   gumruk musaviri  olmadigmm  tespit   edilmesini  miiteakip  antrepoda  memur  gorevlendirildigi  durumlarda, giimruk  mevzuatmm giimnik gozetim  ve denetimine iliskin  hiikilmleri cercevesinde, antrepoda gorevli memurlar tarafmdan antrepolarda, mevzuat uyannca yerine getirilmesi gereken  islemlerin yam sira;

1-   Antrepoda  gorevli  memurlarca,   antrepoda  yer   alan   kamera  sistemlerinin   ve   teknik donammlann belirlenen niteliklere uygunlugu siirekli  olarak  kontrol altmda tutulacaktir.

2-  Gorevli  memurlarca, antrepo  acma  ve isletmeye iliskin ti.im sart ve yukumluliikler kontrol edilecek;   taahhiitlerine uymayan  veya   Gumriik   Yonetmeliginde  belirlenen  yiikiimliiliiklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkmda Yonetmeligin 525 inci maddesinin ikinci fikrasi uyannca islem yapilacaktir.

3- Memurun bulundugu antrepolar,  iki  kilit  altma almarak bir  kilit  ilgili  antrepo  isleticisine digeri  de antrepoda gorevli  memura teslim  edilecektir.

4-  Gorevli memurlarca, giimriik  idaresince verilen ellecleme  izni kapsammdaki faaliyetlerin gozetim  ve denetimi  yapilacaktir.

5-  Giimriik  Kanununun  105  inci  maddesinin ilgili  hiikiimleri uyannca  antrepo   isleticilerince

verilen liste  goz oniinde  bulundurulmak suretiyle  gumriik  miidiirliiklerince antrepolardaki esya diizenli olarak  sayilacaktir, Sayimlarda tespit  edilen  noksanhk ve fazlahklar icin Giimriik  Kanununun 236 net maddesinin ilgili hiikiimleri uygulanacaktir.

6-  Suistimal ve kacakcihk gibi  yolsuzluk hallerinin tespiti  durumunda ise  antrepolar giimriik miidiirliiklerince  derhal   tam   tespit   yontemiyle  sayilacak  ve   gerekli    cezai   islem   ve   yaptmmlar uygulanacaktir,

7- Antrepo isleticileri tarafmdan tutulan  antrepo  stok kayitlannm,  mevzuat hukumlerine uygun tutulup  tutulmadigi ile antrepodaki mevcut durumu  yansitip yansitmadigi hususlan antrepoda gi:irevlendirilen  memurlarca  kontrol   edilecek  ve   bu  konuda  yukumluluklerini  yerine  getirmeyen antrepolar hakkmda gecikmeksizin geregi  yapilacaktir.

8- Antrepoda gi:irevli memurlarca, antrepo  isleticisi tarafmdan tutulan  stok kayitlan ile gumruk idaresi  kayitlan diizenli  olarak  karsilastmlacak ve  her  iki  kaydm da uyumlu  olup  olmadigi,  mevcut durumu   yansitip yansitmadigi kontrol   edilecek,  uyumsuzluk olmasi   durumunda  sebebi  arastmlarak geregi  yapilacaktir.

Aynca,  antrepoda  gorevli   memurlar  tarafmdan  gumnik  gozetim  ve  denetiminin  etkin   bir sekilde  yerine  getirilmesini saglayacak diger  gorevler de yerine  getirilecektir.

Bununla birlikte,   gerekli   gorulmesi  halinde   antrepolarda,  Gumnikler Genel   Miidtirlugunun izniyle,  yetkilendirilmis gumruk miisavirlerinin yam sira memur gi:irevlendinnesi de yapilabilir.

Yetkilendirilmis     gumruk     musavirlerinin    yam     ma     memur   gi:irevlendinnesi     yapilan

antrepolarda,  memurlar tarafindan,  yukanda belirtilen gi:irevlerin  yam  sira  antrepoya esya  giris  ve antrepodan  esya  91k1$ islemleri,  gorevli  memurun nezaretinde  yaprlacaktir.  Yetkilendirilmis gumruk miisavirlerince diizenlenen  ve imza altma alman  tutanaklara gi:irevli  memurlarca aynca imza tatbikine gerek bulunmamaktadir.

Diger   taraftan,  yetkilendirilmis  giimriik   musavirlerinin  yam   ma  memurun da  bulundugu antrepolar, ii9 kilit  altma  almarak bir  kilit  ilgili antrepo  isleticisine, bir  kilit  yetkilendirilmis gumruk musavirine digeri  de antrepoda gi:irevli memura teslim  edilecektir.

Bu kapsamda, memur gorevlendirilen  antrepolarda ve yetkilendirilmis gumruk musavirlerinin yam    ma   memur  gi:irevlendirmesi   yapilan  antrepolarda   islemlerin   mevzuata  uygun   bir   sekilde yuriitulmesini  ve  gumriik   denetim   ve  gozetiminin etkin  bir  sekilde   yerine  getirilmesini  saglayacak sekilde   ve  sayida  memur  gorevlendirilmesi  yapilacak;  islemlerin  aksamasma mahal  verilmemesini teminen  giimriik   miidiiru   ve   bolge   miidurunce  gerekli   tedbirler  almacak    ve   antrepoda  gorevli memurlarca   yapilacak  olan  gozetim   ve   denetim    faaliyetlerinin  mevzuata  uygun   sekilde   yapilip yaprlmadigi, memurlarm gorevi  basinda bulunup bulunmadigr, gorevlendirmelerin isleri aksatmayacak sekilde  makul  sayida yapihp yapilmadigi ve benzeri hususlar diizenli  araliklarla bolge mudurliiklerince kontrol  edilecek; gi:irevini tamamen ya da geregi  gibi yapmayan personel hakkmda idari ve cezai  islem uygulanacaktir.

Memur gi:irevlendirilmesi  durumunda,   antrepodaki  turn  islemlerin  mevzuata  uygun   sekilde

yurutulmesinden  antrepoda gorevli   memurun yam  ma  ilgili  gumnik muduru   ve  bolge  mudiirii  de sorumludur.

2015/14 sayili Genelge yururlukten kaldmlnusnr.

Bilgi ve geregini  rica ederim.

 

 


 

 

 

Dagrtim:

-Tum  Gumruk ve Ticaret Bolge  Miidiirliiklerine


Biilent TUFENKCi

Bakan

Bilgi  Icin: Antrepo  vc Serbest Bdlgeler Dairesi

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869439 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869439 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?