ATA Karnesi ile yurt dışına çıkartılan malların yurt dışında satılması hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

39044742-KDV.11-1691

23/10/2013

Konu

:

ATA Karnesi ile yurt dışına çıkartılan malların yurt dışında satılması.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ATA Karnesi ile, yurtdışındaki bir fuarda sergilenmek üzere çıkartılan malların yurtdışında satılması halinde bu işlemin ihracat teslimi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 12 nci maddesine göre bir teslimin ihracat teslimi sayılarak KDV den istisna tutulabilmesi için ihraca konu malın yurtdışındaki bir müşteriye teslim edilmiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerekmektedir.

            Buna göre, yürürlükteki Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı uyarınca yurtdışı edilmek kaydıyla ihracat istisnası kapsamında işlem yapılabilecek ve bu işlemle ilgili yüklenilen vergiler aynı Kanunun 32 nci maddesine göre Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iade edilebilecektir.

            Ancak söz konusu istisnanın uygulanmasında temel belge ‘‘gümrük beyannamesi'' olup, bu beyannamenin ihracatçı mükellef adına açılmış olması gerekmektedir.

            Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda;

            ‘‘...Gümrük Yönetmeliğinin 453 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçici ihracat eşyasının, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kurumunca veya gümrük idaresince verilen süre ile varsa ek sürelerin veya gümrük idaresince verilen böyle bir süre yoksa Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre ile varsa verilen eklenen ek sürelerin bitiminden önce, geçici ihracatın kesin ihracata dönüştürülmek istenmesi halinde, kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat rejimine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uyulmuş olması kaydıyla geçici ihracata konu eşyanın kati ihracata dönüştürülmesine izin verilerek ilgili rejim sonlandırılmaktadır.

            Anılan yönetmelik maddesinde belirtilen hükümlere uyulmak kaydıyla geçici ihracata konu eşya için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi suretiyle geçici ihracatın kati ihracata dönüştürülmesi mümkün bulunmaktadır. ''

            açıklaması yapılmıştır.

            Buna göre, ATA Karnesi ile yurtdışı edilen makine için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin verilmemesi nedeniyle geçici ihracatın kati ihracata dönüştürülmesi için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, geçici ihracat kapsamında ATA Karnesi ile yurtdışına çıkarılan eşyanın yurtdışında satılması işleminin ihracat teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak geçici ihracatın kati ihracata dönüştürülmesi için kesin ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlenmesi halinde gümrük beyannamesinin düzenlendiği tarihi kapsayan döneme ilişkin KDV beyannamesinde ihracat istisnası olarak beyan edilmesi ve en erken bu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile iade talebinde bulunulması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285995 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285995 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?