ATA Karnesi işlemleri (2009/29)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müşteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00.134.99-S.3400 4/5/2009
Konu : ATA Karnesi işlemleri
GENELGE
(2009/29)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 01/07/2005 tarihli 26047 sayılı yazıda, ATA Karnesi ile geçici ithal edilen ancak Karnede belirtilen yurtta kalma süresi içinde yurtdışı edilmeyen veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya ile ilgili olarak, söz konusu eşyanın yurtta kalma süresi bittikten sonra fakat Karnenin geçerlilik süresi sona ermeden gümrük idareleri tarafından Birliklerine tebligat gönderilerek Karne hakkında takibat açıldığı, açılan takibatlarla ilgili olarak, Birliklerince yurt dışındaki kefil kuruluşlara yapılan bildirimlerde ATA Karnelerinin geçerlilik süresinin henüz sona ermemiş olması nedeniyle sorun yaşandığı, söz konusu uygulamanın Birlikleri ile diğer kefil kuruluşlar arasında gereksiz anlaşmazlıklara neden olduğu belirtilerek, gümrük idarelerince yapılacak takibat taleplerinin 21.03.2005 tarihli 25762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerine uygun olarak ATA Karnelerinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içinde yapılması talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 21.03.2005 tarihli 25762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Geçici İthalat) 10 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, "Giriş gümrük idareleri tarafından ATA Karnesi kapsamı eşyanın geçici ithali esnasında Karne üzerinde belirtilen yurtta kalma süresi içerisinde, süre uzatımı talebinde bulunulup bulunulmadığı veya yeniden ihraç edilip edilmediği ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulup tutulmadığı araştırılır. Yapılan araştırma neticesinde Karnede belirtilen şartların yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır:
a) ATA Karnesi ile yurda geçici olarak ithal edilmesine karşın Karnede belirtilen yurtta kalma süresi içinde yurtdışı edilmediği ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya için, Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A'nın 8/4 üncü maddesi uyarınca kefil kuruluşa, Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde tebligat yapılması gerekir.
b) İlgili gümrük idaresince, Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A'nın 8/2 nci maddesi uyarınca gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergilerin % 10 fazlası hesaplanarak Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde kefil kuruluşa (TOBB - Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği) bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma suresi içerisinde yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun
olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgelerine İlişkin Ek A'nın 9/1-a maddesi uyarınca 6 (altı) aylık süre tanır." Denilmektedir.
Bu itibarla, yukarıda belirtilen madde hükmü uyarınca ATA Karnesi ile yurda geçici olarak ithal edilmesine karşın Karnede belirtilen yurtta kalma süresi içinde yurt dışı edilmediği ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya ile ilgili olarak, gümrük idarelerince TOBB'a yapılacak tebligatın, geçici ithalat eşyasının yurtta kalma süresi sonundan itibaren değil, Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Müsteşarlığımıza intikal eden hadiselerden, ATA Karnesi kapsamında yapılacak geçici ithalat taleplerinde, doldurulup imzalanmış olması hususuna dikkat edilmesi gereken "F.Geçici İthalat Beyanı" bölümünün kim tarafından doldurulup imzalanması gerektiği hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır. ATA Karnesi ile geçici ithalat işlemlerinin karne hamilince yapılması gerekmekle birlikte,
bunun her zaman mümkün olmamasından hareketle işlemlerin karne hamili dışında "B.Temsilci" bölümünde kayıtlı kişiler tarafından yapılmak istenilmesi halinde, vekaletname vb. herhangi bir belge aranmaksızın, işlemlerin ikmal edilmesi ve "F.Geçici İthalat Beyanı" bölümünün de bu kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878345 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878345 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?