Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı : 2010/153)

Karar Sayısı : 2010/153     23.02.2010-27502 Resm Gazete 
             Ekli “Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                                   
AYAKKABI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar,26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde ayakkabı ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Korunma önlemi
MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.
(2) Ek mali yükümlülük, aşağıdaki tabloda "Ek Mali Yükümlülük" sütununda belirtilen tutarlar kadar tahsil edilir.
 
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TUTARLARI
 
G.T.P.
Eşya Tanımı
Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Çift)
1.Dönem
(10.8.2009-9.8.2010)
2.Dönem
(10.8.2010-9.8.2011)
3.Dönem
(10.8.2011-9.8.2012)
64.02 (1)(2)
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar
1,70
1,65
1,60
64.03(1)(2)
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar
2,55
2,50
2,45
64.04(1)(2)
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar
1,70
1,65
1,60
(1)    6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.
(2)    6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife istatistik pozisyonları için 1,20 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.
 
(3) 23/7/2009 tarihli ve 27297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15241 sayılı Kararnamenin eki Ayakkabı İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.
Tarife kontenjanı
MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.405.368 çift olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 801.789 çifti geçemez.
(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Ek mali yükümlülüğün tahsili
MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(2)Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.
Diğer mevzuat
MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.
(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Karar 26/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ
 
ABD MINOR OUTLYING ADALARI
FİLDİŞİ SAHİLİ
LESOTHO
SİERRA LEONE
ABD VİRJİN ADALARI
FİLİPİNLER         
LİBERYA
SOLOMON ADALARI
AFGANİSTAN
GÜNEY FRANSIZ TOPRAKLARI
LİBYA              
SOMALİ
AMERİKA SAMOASI
FRANSIZ POLİNEZYASI
LÜBNAN
SRİ LANKA
ANGOLA
GABON              
MADAGASKAR
ST.KITTS & NEVİS
ANGUİLLA
GAMBİYA
MAKAO              
ST.LUCİA           
ANTARTİKA
GANA               
MALAVİ
ST.VİNCENT VE GRENADİNLER
ANTIGUA VE BARBUDA
GİNE
MALDİVLER
SUDAN
ARJANTİN
GİNE - BİSSAU
MALİ
SURİNAM            
ARUBA              
GRENADA            
MARŞAL ADALARI
SURİYE ARAP. CUM.           
AZERBAYCAN
GRÖNLAND           
MAURİTİUS          
SUUDİ ARABİSTAN
BAHAMALAR
GUAM
MAYOT
SVAZİLAND          
BAHREYN            
GUATEMALA
MEKSİKA
ŞİLİ
BANGLADEŞ
GUYANA             
MİKRONEZYA
TACİKİSTAN         
BARBADOS           
GÜNEY AFRİKA
MISIR
TANZANYA
BELİZE              
GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA.
MOĞOLİSTAN
TAYLAND
BENİN
GÜRCİSTAN
MOLDOVA (CUMHURİYETİ)
TOGO
BERMUDA             
HAİTİ
MONTSERRAT
TOKELAU
BHUTAN
HEARD ADA. VE MC DONALD ADALARI
MORİTANYA
TONGA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.
HİNDİSTAN          
MOZAMBİK
TRİNİDAD VE TOBAGO
BOLİVYA
HOLLANDA ANTİLLERİ 
NAMİBYA            
TUNUS
BOTSVANA
HONDURAS
NAURU               
TURKS CAİCOS ADALARI
BOUVET ADASI
IRAK               
NEPAL
TUVALU
BREZİLYA
İNG.HİNT OKY.TOPRAK.
NIUE
TÜRKMENİSTAN       
BRUNEİ DARUSSALAM
İNGİLİZ VİRJİN ADALARI
NİJER
UGANDA
BURKİNA FASO
İRAN               
NİJERYA              
UKRAYNA            
BURUNDİ
JAMAİKA            
NİKARAGUA
UMMAN              
CAPE VERDE
KAMBOÇYA
NORFOLK ADASI
URUGUAY             
CEBELİTARIK       
KAMERUN            
ORTA AFRİKA CUM.
ÜRDÜN              
CEZAYİR            
KATAR              
ÖZBEKİSTAN         
VANUATU
CHRISTMAS ADASI
KAYMAN ADALARI
PAKİSTAN           
VENEZUELA
CİBUTİ
KAZAKİSTAN         
PALAU
VALLİS VE FUTUNA
COOK ADALARI
KENYA              
PANAMA
YEMEN
ÇAD
KIRGIZİSTAN        
PAPUA YENİ GİNE
YENİ KALEDONYA
DOĞU TİMOR
KİRİBATİ
PARAGUAY
ZAMBİYA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KOKOS ADALARI
PERU
ZİMBABVE    
DOMİNİKA            
KOLOMBİYA
PİTCAİRN           
 
EKVATOR
KOMOR 
RUANDA
 
EKVATOR GİNESİ
KONGO
RUSYA FEDERASYONU
 
EL SALVADOR
KONGO DEMOKRATİK C.
SAİNT.HELENA 
 
ERİTRE
KOSTA-RİKA
SAİNT.PİERRE VE MİKELON
 
ETİYOPYA
KUVEYT
 SAMOA
 
FALKLAND ADALARI
KUZEY MARİANA ADAL.
SAO TOME VE PRINCIPE
 
FAS                
KÜBA               
SENEGAL
 
FİJİ               
LAOS
SEYŞELLER     

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246942 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246942 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?