Aynı firmanın şubelerine gün içinde satılan etlerin tutarının fatura limitinin altında kalması halinde düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MKÜDÜ


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1474

05/09/2011

Konu

:

Aynı firmanın şubelerine gün içinde satılan etlerin tutarının fatura limitinin altında kalması halinde düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulaması
İlgide kayıtlı dilekçenizde, bir firmanın değişik şubelerine yapılan et teslimlerinin tek tek değerlendirildiğinde fatura düzenleme sınırının altında kaldığı, ancak teslim tutarının toplamının fatura düzenleme sınırını aştığı belirtilerek, fatura düzenleme sınırının altında kalan teslimlerin katma değer vergisi tevkifatı kapsamında yer alıp almadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, tevkifat yapmakla sorumlu tutulan kurum ve kuruluşlar sayıldıktan sonra A/5 bölümünde söz konusu kurum ve kuruluşların tevkifat yapmak zorunda oldukları işlemlerin kapsamı belirlenmiştir.

Diğer taraftan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 110 Seri No.lu Tebliğ ile değişik (B/2) bölümünde, büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dâhil) gerçek usulde KDV mükellefleri ile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara teslimlerinde, bu Tebliğin yayımını izleyen günden başlamak üzere (1/2) oranında tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.

Aynı Tebliğin "Tevkifatın Sınırı" başlıklı (B/3) bölümünde de; KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların bu bölümde belirtilen teslimlerinde tevkifat uygulanmayacağı, diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde tevkifat uygulanmayacağı açıklanmıştır.

Buna göre, tevkifat kapsamında yapılacak et teslimlerinde, her bir teslimin, faturada gösterilen KDV dahil işlem bedelinin 2010 yılı için fatura düzenleme sınırı olan 680 TL nin altında olması halinde alıcı tarafından tevkifat yapılmayacaktır.

Ancak, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte fatura düzenleme sınırını aşması durumunda, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara ayrılması mümkün olmayıp, aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, aynı alıcının değişik şubelerine yapılacak et teslimlerinin katma değer vergisi tevkifatına tabi olup olmadığının tespitinde farklı şubelere yapılan et teslimlerinin birbirinden bağımsız teslimler olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bir alıcının değişik şubelerine yapılan teslimlerin KDV dahil toplam bedelinin fatura düzenleme sınırını aşması halinde, hesaplanan katma değer vergisinin yukarıdaki açıklamalara göre tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303994 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303994 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?