Aynı gümrüğün denetimindeki bir yerden başka bir yere eşya sevki(Genelge 2011/41)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 25/8/2011

Konu :Aynı gümrüğün denetimindeki bir yerden başka bir yere eşya sevki

 

GENELGE

(2011/41)

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, aynı gümrüğün denetimindeki antrepolar ve geçici depolama yerleri arasında, aynı limanda bulunan iskeleler arasında ya da limandan geçici depolama yeri veya ntrepolara eşya sevklerinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.

Aynı gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri, antrepo ve iskeleler arasında yapılacak eşya sevki işlemlerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1-Geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevki:

Bir geçici depolama yerinden başka bir geçici depolama yerine eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsine, kap adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı ve gireceği geçici depolama yerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır. Başvurunun uygun bulunması halinde, eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir.

İlk geçici depolama yerinden eşya çıkışı ve ikinci geçici depolama yerine eşya girişinde geçici depolama yerlerinin stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Ayrıca; aynı limanda bulunan iskeleler arasındaki eşya sevklerinde de geçici depolama yerinden geçici depolama yerine eşya sevkine ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır.

2-Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevki:

Bir geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsine, kap adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı geçici depolama yeri ve gireceği antreponun bilgilerinin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır.

Başvurunun uygun bulunması halinde, eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir.

Geçici depolama yerinden antrepoya eşya sevkinde, eşyanın antrepoya alınabilmesi için antrepo beyannamesi verilmesi gerektiğinden, antrepoya eşya girişinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayılı

Genelge uyarınca işlem yapılacaktır.

Ayrıca; limandan geçici depolama yeri veya antrepoya yapılacak eşya sevklerinde de dilekçe ve memur refakatine ilişkin yukarıda belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır.

3-Antrepodan antrepoya eşya sevki:

Bir antrepodan başka bir antrepoya eşya sevk edilebilmesi için eşyanın cinsine, kap adedine, ağırlığına, taşıma aracına, eşyanın çıktığı antrepo ve gireceği antreponun bilgilerinin yer aldığı eşya sahibi tarafından verilen bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulacaktır.

Bir antrepodan başka bir antrepoya eşya sevkinde 7171 rejim kodlu antrepo beyannamesi düzenlenecektir. Eşyanın sevki memur refakatinde gerçekleştirilecektir. Antrepodan çıkış ve diğer antrepoya giriş işlemlerinde 13/05/2011 tarihli ve 2011/32 sayılı Genelge uyarınca işlem yapılacaktır.

4-Ortak Hükümler:

Aynı gümrük idaresi denetimindeki antrepo, geçici depolama yeri veya aynı liman sahasındaki iskeleler arası eşya sevklerinde, eşyanın varış yerindeki antrepo veya geçici depolama yeri stok kayıtlarına girişi yapılıncaya kadar eşyaya ilişkin tüm sorumluluklar eşya sahibine aittir. Gümrük idaresine başvuru işlemleri ile eşyanın sevk ve teslim edilmesi işlemlerinde ekte yer alan dilekçe ve tutanaklar (EK1) kullanılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Genel Müdür V.

 

 

EK1

..................GÜMRÜKMÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrüğünüzce onaylı .................. sayılı ve .. /.../... tarihli özet beyana kayden gelen ve ............. Antrepo/Geçici Depolama yerinde bulunan, .......................... sayılı, ../../... tarihli Antrepo beyannamesi ile beyan olunan ..... kapta, .......-kg ........ cinsi eşyanın Gümrük

Yönetmeliğinin EK:62 nolu özel düzenek ve yapı gerektiren eşya listesinde kayıtlı eşyalardan olmadığını beyan ve taahhüt eder, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na bağlı Gümrük Yönetmeliğinin

78. maddesinin 2’nci fıkrası ve Gümrükler Genel Müdülüğü'nün 2009/100 sayılı Genelgesinin 2’nci bölümün son paragrafı gereğince firmamız sorumluluğunda ve memur refakatinde eşyamıza

refakat edecek personelin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221. maddesinde belirtilen yükümlülüklere ilave olarak ilgili memurun gidiş ve dönüş ulaşım bedeli, 6245 sayılı kanun hükümlerine göre gerekli yolluk ve yevmiyeleri tarafımızdan karşılanmak ve zorunlu mali sigorta

tarafımızdan yapılmak kaydı ile .............. firmasınca işletilen ..............A/C tipi genel/özel antrepoya/geçici depolama yerine alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.

...../.../....

.......................TİC.LTD.ŞTİ./A.Ş.

...................................................... TUTANAKTIR

..............şirketinin ..............Gümrük Müdürlüğüne yönelik ..../…/... tarih ve

…………………… kayıt sayılı dilekçesine istinaden ......... sayılı, .../../... tarihli antrepo beyannamesi kapsamı eşyaların bulunduğu aşağıda tanıtıcı numaraları ve mühür no’ları kayıtlı konteyner/konteynerler, ……………………. Plakalı araç ile sevk edilerek, ..............A/C tipi

genel/özel antrepoya/geçici depolama yerine boşaltılmak üzere, tatbik olunan mühürün sağlam olduğu görülerek teslim alınmıştır. İşbu tutanak durumu belgelemek maksadıyla aşağıda ismi

bulunanlar tarafından tanzim ve imza altına alınmıştır. .../.../....

KONTEYNER NO : MÜHÜR NO :

1-

2-

GÜMRÜK AMBAR MEMURU/ İŞLETME/ANTREPO SORUMLUSU REFAKAT MEMURU FİRMA YETKİLİSİ/

GÜMRÜK ANTREPO MEMURU/ YASAL TEMSİLCİSİ

YGM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda kayıtlı eşya tam ve sağlam olarak teslim alınmış ve antrepo defterinin ……………sırasına kayıt edilmiştir.

GÜMRÜK AMBAR MEMURU/ GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ/ REFAKATMEMURU FİRMA YETKİLİSİ/

GÜMRÜK ANTREPO MEMURU ANTREPO İŞL. SORUMLUSU YASAL TEMSİLCİSİ YGM

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586886 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586886 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?