Ayniyet tespiti (2006/22)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: B.02.l.GÜM.0.06.00.46-1471/273
Konu: Ayniyet tespiti
 
14.11.2006
GENELGE
(2006/22)
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda tereddütler yaşanması nedeniyle, gümrük idarelerince rejimin sonlandırılıp ihracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak firmalardan ithalat anında alınan teminatların iadesinde sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır.
Bahsi geçen sorunların önlenmesini teminen, yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
I- Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın çıkışta ayniyat tespitinin yapılabilmesi için, ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" bölümüne aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır.
(Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli,
(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi,
(Kod-3) Numune alınması,
(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması,
(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı,
(Kod-6) Laboratuar tahlili
II- İthalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ithaline izin verilecektir.
1-Tamir amaçlı geçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/şasi/motor numaralarının ve modelinin gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden Kod-1 'in kullanılması, Kod-1’e göre tespit yapılmasının mümkün olmaması halinde Kod-3 veya 4'te belirtilen ayniyet tespit yönteminin kullanılması,
2 -"Karkas" niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (Kod-2) beyannameye eklenmesi,
3-a) Ticaret politikası önlemlerine (İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemler) tabi eşya,
b) 2006/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 1-2 ve 3 no.lu Eklerinde belirtilen eşya,
c) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinde belirtilen "eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar,
için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod- 3 veya 4) ya da ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-5) şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerindenbirinin seçilmesi,
4- 2005/1 sayılı Tebliğin 14-a bendi kapsamında ithal edilen etiketler ile 14-k bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması (Kod-3 veya 4), Gümrük Yönetmeliği Ek 28'de yer alan eşyaların her durumda (hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın) laboratuar tahliline tabi tutulması (Kod-6),
5-Numunesinin alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerinin ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,
gerekmekte olup, alınan numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep Formuna eklenmesi gerekmektedir.
III- İhracatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzin Talep Formunun 10 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek, bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, Ekspertiz Raporu hazırlanması, laboratuar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ihracına izin verilecektir.
Bahse konu ayniyet tespitine ilişkin uygulamaya 15/12/2006 tarihi itibariyle başlanılacaktır.
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909623 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909623 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?