Bankacılık Terimleri-K

TERİM (Türkçe) TERİM (İngilizce) AÇIKLAMA
Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılıklar Leverage Based Reserve Requirement

Kaldıraç oranı bankaların borçluluk düzeyini göstermekte olup, ana sermayenin bilanço içi ve dışı yükümlülükler toplamına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Oranın artması borçluluğun düştüğünü, oranın azalması borçluluğun arttığını göstermektedir.

Kaldıraç oranı, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de belirlenen eşik kaldıraç oranlarının altında kalan bankalar Tebliğ’de belirlenen oranlarda ilave zorunlu karşılık tesis etmektedir. Söz konusu uygulama ile bankaların borçluluk oranının aşırı seviyelere çıkmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kaldıraç Oranı Leverage Ratio Borcun öz sermayeye veya toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç oranları, işletmenin kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranda finanse edildiğinin görülmesini sağlar. Basel III kapsamında geliştirilen kaldıraç oranı ise, ana sermayenin toplam risk tutarına bölünmesiyle hesaplanır.
Kamu Kaynaklı Finansman Bail-out Bir finansal kuruluşun çözümlenmesi sırasında ortaya çıkan zararların kamu kaynakları kullanılarak karşılanmasıdır.
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği Public Sector Borrowing Requirement Merkezi yönetim bütçesini, mahalli idareleri, KİT’leri, bütçe dışı fonları, sosyal güvenlik kuruluşlarını, işsizlik sigortası fonunu, döner sermayeli kuruluşları ve genel sağlık sigortasını kapsayan kamu kesimi genel dengesidir.
Kamu Net Borç Stoku Public Net Debt Stock Kamu sektörünün iç ve dış borç yükümlülüğü toplamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu finansal varlıkların düşülmesi ile hesaplanan kamu kesimi net borç stokunu ifade eder.
Kısa Vadeli ş Borç Stoku Short Term External Debt Stock Herhangi bir tarih itibarıyla kullanımı gerçekleştirilmiş olan ve bir ekonomide yerleşik kişilerin yerleşik olmayanlara borçlu olduğu, kullanım tarihinden itibaren bir yıl içinde anapara ve/veya faiz ödemesi/ödemeleri yapılmasını gerektiren cari, şartlı olmayan yükümlülüklerin bakiyesidir. TCMB nezdindeki mevduatların kısa vadeli kısmını, bankaların ve diğer sektörlerin kısa vadeli kredilerini (yurt dışında ihraç edilmiş tahviller dahil), diğer sektörlerin kısa vadeli ticari kredilerini, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar hariç) yurt içinde yerleşik bankalardaki döviz cinsinden mevduatlarını gösteren döviz tevdiat hesabını (DTH), yurt dışında yerleşik bankaların yurt içinde yerleşik bankalardaki döviz cinsinden mevduatları gösteren banka mevduatını, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin (bankalar dahil) yurt içinde yerleşik bankalardaki Türk lirası cinsinden mevduatlarını gösteren mevduat kalemlerinden oluşmaktadır.
Kira Sertifikası Lease Certificate Varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir.Varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymettir.
Konsolidasyon Consolidation Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, türve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını ifade eder.
Kontrol Ufku Control Horizon) Politika faizlerinde yapılan bir değişiklik ile enflasyon üzerinde gözlenen nihai etki arasında geçen süreyi ifade eder. Türkiye için kontrol ufku 1 yıl olarak tanımlanmaktadır
Konut Fiyat Endeksi House Price Index - HPI Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla aylık olarak hesaplanan bir endekstir. Ülke genelindeki fiyat değişimlerini temsil etmek üzere satışa konu olan konutların fiyat verilerini kapsamaktadır. Konut fiyatlarını temsil etmek üzere, bireysel konut kredisi talebiyle kredi veren kuruluşlara yapılan başvurular sırasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerleri kullanılmaktadır.
Kur Riski Currency Risk Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir. Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur.
Konvertibilite Convertibility Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.
Kredi Arzı Daralması Credit Crunch Ekonomide likiditenin azaldığı, yatırım sermayesi elde etmenin zorlaştığı ve sonuç olarak kredi arzının daraldığı bir durumu ifade etmektedir.
Kredi Riski Credit Risk Bir finansal kuruluşun yükümlülüklerini zamanında veya gelecekte tam olarak yerine getirememe riskidir.
Kuponlu İhraçlar Coupon Bonds Bir menkul kıymetin dönemsel olarak faiz ödemesini ifade eder. Örneğin, 100.000 TL nominal değerli, 3 ayda bir %5 kupon faizi ödemeli, 1 yıl vadeli bir menkul kıymetin yatırımcısına 3 ayda bir 5.000 TL lik faiz (kupon) ödemesi yapılması, 1 yıl sonunda ise anaparasının, 100.000 TL’nin ödenmesi söz konusudur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867452 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867452 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?