E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15382895 Ziyaretçi

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/10)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/10)
                MADDE 1-(1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’lu banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
                MADDE 2- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’lu yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılır.
                MADDE 3- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’lu yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılır.   
                MADDE 4- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’lu yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.P’lu yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
                MADDE 5- (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’lu diğer kağıtların ithali için, ekte yer alan müracaat formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurulur.
                MADDE 6- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/10) sayılı “Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
                GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
                MADDE 7- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK
 
Müracaat Formu
 
·       G.T.İ.P.
:
·       Madde ismi
:
·       Eşyanın teknik tanımı
:
·       İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks no ve Ankara irtibat telefonu (varsa)
 
:
·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası
 
:
·       Eşyanın kullanım amacı
:
·       Eşyanın miktarı
:
·       Eşyanın değeri
:
·       Eşyanın menşe ülkesi
:
·       Eşyanın sevk ülkesi
:
·       Eşyanın giriş gümrüğü
:
 
 
Firma Ünvanı
        Yetkili İmza
 
 
Aranacak Diğer Belgeler
 
1-Dilekçe
2- Proforma fatura
3-İmza sirküleri (Noter tasdikli)
4-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının noterden tasdikli örneği
5-İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin noterden tasdikli örneği
6-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kağıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler
7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
8-Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler