Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10)

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2012-28514 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KÂĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/10)

İthalat işlemleri

MADDE 1 (1) 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 2 (1) 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız banknot kâğıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kâğıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 3 (1) 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kâğıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Uygunluk yazısına tabi eşya

MADDE 4 (1) 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5 (1) 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li diğer kâğıtların ithali için, EK-1’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurulur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK -1

Müracaat Formu

 

·  G.T.İ.P.

:

·  Madde ismi

:

·  Eşyanın teknik tanımı

:

·  İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks no ve Ankara irtibat telefonu (varsa)

:

·  213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

:

·  Eşyanın kullanım amacı

:

·  Eşyanın miktarı

:

·  Eşyanın değeri

:

·  Eşyanın menşe ülkesi

:

·  Eşyanın sevk ülkesi

:

·  Eşyanın giriş gümrüğü

:

 

 

Firma Unvanı

        Yetkili İmza

 

 

 

EK-2

Aranacak Diğer Belgeler

 

1-Dilekçe

2-Proforma fatura

3-İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti

4-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının aslı veya bir örneği

5-İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin aslı veya bir örneği

6-Yabancı ülkelere ait kıymetli evrakların ülkemizde bastırılması halinde,  ihtiyaç sahibi kurum/kuruluş ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin belgelerin aslı veya bir örneği

7-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kâğıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler

8-Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Bakanlığa, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896867 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896867 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?