Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

NOT:Yürürlüğe girmedi. Resmi Gazetede yayınlanması bekleniyor

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Müşavirliğinin teşkilat, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

  Dayanak

  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 

  Tanımlar

  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) BAHUM: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünü,

 

  b) Büro Personeli: Uzman, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve diğer personeli,

 

  c) Devlet Bakanlığı: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

 

  ç) DYS: Doküman Yönetim Sistemini,

 

  d) I. Hukuk Müşaviri: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı I. Hukuk Müşavirini,

 

  e) Hukuk Müşavirleri: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirlerini,

 

  f) Hukuk Müşavirliği: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliğini,

 

  g) Müsteşar: Başbakanlık Gümrük Müsteşarını,

 

  ğ) Müsteşarlık: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığını,

 

  h) Şube Müdürleri: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Şube Müdürlerini,

 

  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevleri

 

  Teşkilat

MADDE 4 - (1) Hukuk Müşavirliği; 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere, Müsteşara bağlı ve I. Hukuk Müşaviri yönetimi altında, hukuk müşavirleri ve büro personelinden teşekkül eder.

 

Görevleri

MADDE 5 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

 

a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

 

b) Hukuk alanındaki gelişmeleri ve değişmeleri izleyerek Müsteşarlık birimlerini bilgilendirmek,

 

c) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuki teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

 

ç) Müsteşarlık birimlerince hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek,

 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen mevzuat taslaklarını, gerekli hallerde ilgili birimlerin görüşleri alınmak suretiyle, inceleyip görüş bildirmek,

 

e) Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM Komisyonlarında ve Genel Kurulunda, tüzük tasarılarının Danıştayda incelenip görüşülmesi sırasında ilgili birim temsilcileri ile birlikte Müsteşarlığı temsil etmek,

 

f) Müsteşar tarafından uygun görülen idari davaların takibini yapmak,

 

g) Danıştay ve Ankara İdare Mahkemelerinde görülen davaların duruşmalarına katılmak,

 

ğ) İdari davalarda itiraz veya temyizden vazgeçme onayı vermek,

 

h) Yargı organlarından, icra dairelerinden ve noterlerden yapılan tebligatları Müsteşarlık adına tebellüğ ederek hukuki gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere ilgili birimlere göndermek,

 

ı) Müsteşarlık merkez birimlerince hazırlanan süre uzatım, savunma, itiraz, temyiz, karar düzeltme vs. dilekçeleri ilgili mahkemelere intikal ettirmek,

 

i) Müşavirliğimize intikal eden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar, hukuk ve ceza davalarına ilişkin duruşma davetiyeleri, müzekkereler ve kararlar ile sair evrakı, Müsteşarlık ilgili birimleri ile birlikte BAHUM veya Muhakemat Müdürlüklerine ya da Malmüdürlüklerine intikal ettirmek, hazine avukatı olmayan yerlerde ise ilgili gümrük idaresine göndererek takibini sağlamak,

 

j) İflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın kaldırılması davalarıyla ilgili olarak alınan evrakı ilgili birimlere intikal ettirerek gereğinin yapılmasını sağlamak,

 

k) İcra Müdürlüklerinden alınan haciz ihbarnamelerini ilgili birimlere intikal ettirerek, birimlerin verdiği cevaplara göre, icra müdürlüklerine ve gerekli hallerde ilgili Muhakemat Müdürlüklerine bildirimde bulunmak,

 

l) İcra ve İflâs Müdürlüklerinden alınan haciz müzekkereleri, icra emirleri ve sair evrakı ilgili birimlere intikal ettirerek gereğinin yapılmasını sağlamak,

 

m) Merkezde takip edilen davaların mahkeme harç ve masrafları ile bir hizmet tertibiyle ilişkilendirilemeyen ilâma bağlı borçların ödemesini yapmak,

 

n) Taşrada takip edilen davaların mahkeme harç ve masrafları ile herhangi bir hizmet tertibiyle ilişkilendirilemeyen ilâma bağlı borçların ödenmesi için ödenek göndermek,

 

o) Dava ve icra takiplerine ilişkin işlemler hakkında genel düzenleyici işlemler yapmak,

 

ö) Müsteşarlığın taraf olduğu soruşturma, kovuşturma ve davaların bilgisayar ortamında takip edilmesi için programlar hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

 

p) Müsteşar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

I. Hukuk müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) I. Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Hukuk Müşavirliğini temsil etmek,

 

b) Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

c) Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, yönetmek, denetlemek, personelin uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerektiğinde iç genelge, yönerge gibi düzenlenmeler yapmak,

 

ç) Hukuk müşavirleri arasında iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak, hukuk müşavirliğine ait iş ve işlemlerin dengeli şekilde personele dağıtımını sağlamak,

 

d) Hukuk Müşavirliği ile Müsteşarlığın diğer birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

 

e) Müsteşar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

(2) I. Hukuk Müşaviri yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kısmını hukuk müşavirlerine devredebilir.

 

(3) I. Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkilerin yerine getirilmesinden Müsteşara karşı sorumludur.

 

Hukuk müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Hukuk müşavirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin yerine getirilmesinde I. Hukuk Müşavirine yardımcı olmak,

 

b) Kendilerine havale edilen ve görüş bildirilmesine ilişkin konularda hukuki görüş hazırlamak, Hukuk Müşavirliği görüşünün oluşturulmasında konuyla ilgili hukuki görüşünü sunmak,

 

c) Görevlendirildikleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi mevzuat düzenleme çalışmalarına katılmak,

 

ç) Kendilerine havale edilen dava, icra ve iflas işleriyle ilgili işlemleri ve bu işlemlerin yapılması için gerekli evrak, doküman, bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden temin etmek suretiyle takip edip sonuçlandırmak,

 

d) Müsteşarlığın amaçlarını gerçekleştirmek için Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, çözüm önerileri geliştirip I. Hukuk Müşavirine sunmak,

 

e) I. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

(2) Hukuk müşavirleri, bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden sorumludurlar.

 

(3) Hukuk Müşavirlerinin çalışma usul ve esasları, I. Hukuk Müşaviri tarafından yürürlüğe konulacak iç yönerge ile belirlenir.

 

Büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları;

MADDE 8 - (1) Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Hukuk Müşavirliğinin büro iş ve işlemlerinin mevzuata, yetkili makamlarca alınan kararlara, emir ve talimatlara uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

b) Büro işlerinin işin niteliğine uygun olarak görev ve yetki ayrımına göre büro personeline dağıtmak,

 

c) Hukuk Müşavirliği çalışanlarının atama, terfi, nakil, izin gibi özlük işlerini ve işlemlerini takip etmek,

 

ç) Dava dosyalarının hazırlanmasını ve hazırlanan evrakın ilgili hukuk müşavirinin çalışmasına hazır olacak şekilde sunulmasını sağlamak,

 

d) Dava dosyaları, icra işleri ve ilama bağlı borç ödemeleri ile ilgili evrakı, kayıt ve belgeleri düzenli bir şekilde dosyalayıp arşivlenmesini sağlamak,

 

e) Tekide alınan evrakın dosyalarını takip ederek zamanında hukuk müşavirine hazır edip sunmak,

 

f) Hukuk Müşavirliğinin faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenecek süreli evrak, rapor, cetvel, form gibi evrakı hazırlayıp I. Hukuk Müşavirinin imzasına sunmak,

 

g) Tebellüğ edilen evrakın gerekli kayıt işlemlerini yaparak ilgilisine intikalini sağlamak,

 

ğ) Demirbaşları muhafaza etmek, yıllık demirbaş ve kırtasiye ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için gerekli işlemleri yapmak,

 

h) Merkezde takip edilen davaların mahkeme harç ve masrafları ile bir hizmet tertibiyle ilişkilendirilemeyen ilâma bağlı borçların ödemesini yapmak,

 

ı) Taşrada takip edilen davaların mahkeme harç ve masrafları ile herhangi bir hizmet tertibiyle ilişkilendirilemeyen ilâma bağlı borçların ödenmesi için ödenek göndermek,

 

i) Dava ve icra takipleri ile ilgili olarak yapılması gereken masrafları karşılamak ve bunlarla ilgili işlemleri zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

 

(2) Büro memurları ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

a) Şube müdürü tarafından işin niteliğine uygun olarak yapılan işbölümü gereğince kendisine verilen görevleri yapmak,

 

b) Hukuk Müşavirliğine tebliğ için getirilen evrakı teslim alıp tebellüğ etmek, ilgili defterlere kaydederek DYS’de de kaydedilmesi için zamanında gerekli işlemleri yapmak,

 

c) Hukuk müşavirliğine intikal eden dava ve icra işlerine ilişkin evrakı zamanında hukuk müşavirlerine sunmak ve gerektiğinde bilgi vermek,

 

ç) Dava ve icra takip evrakını, gereken dikkat ve özeni göstererek düzenli bir şekilde dosyalayıp arşivlemek,

 

d) Hukuk müşavirlerinin yapılan işbölümüne uygun olarak verdikleri işi yapmak ve gereğini yerine getirmek,

 

e) Dava ve icra takipleri ile ilgili masrafları karşılamak ve ilgili evrakı alıp avans kapatma işlemlerini zamanında yerine getirmek.

 

(3) Büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; I. Hukuk Müşaviri tarafından yürürlüğe konulacak iç yönerge ile belirlenir. Bu personel kendilerine verilen işleri süresinde mevzuata uygun olarak yerine getirmekten, şube müdürlerine, hukuk müşavirlerine ve I. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar. Şube müdürü hukuk müşaviri ve I. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları ile Diğer Birimlerle İşbirliği

 

Mütalaaların hazırlanması, müzakeresi, karara bağlanması ve yazılması

MADDE 9 - (1) Hukuk Müşavirliğince, Müsteşarlık birimlerine aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde hukukî görüşler bildirilir ve birimler bu esaslar uyarınca görüş isteyebilirler.

 

a) Taşra ve döner sermaye idarelerince karşılaşılan sorunlar ve tereddüt edilen hususlar, öncelikle ilgili merkez birimlerince değerlendirilir. Uygulama birliği ve denetim sağlanması amacıyla ancak merkez birimlerince mütalaa istenilebilir.

 

b) Görüş talep yazısı, konuyla ilgili bilgi ve belgeler eklenerek birim amirinin imzası ile hukuk müşavirliğine gönderilir. İlgili merkez birimince mütalaa talep edilirken tereddüt edilen hususların nedenleri ve konuya ilişkin birim görüşlerinin açıkça belirtilmesi gerekir.

 

c) Sadece hukuki konularda görüş istenilebilir. İdarenin icrai işlemleri hakkında talimat niteliğinde görüş istenilemez.

 

ç) Mevzuatta herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı halde, daha önce görüş bildirilen bir konuda tekrar mütalaa istemeyi haklı kılan yeni bir sebep olmadıkça mütalaa istenemez. Hukuk Müşavirliğinin önceki görüşünden vazgeçilmesini gerektiren hukuki bir neden yoksa önceki mütalâa doğrultusunda konunun çözümlenebileceği bildirilmek suretiyle cevap verilir.

 

d) Mütalaalarda, öncelikle görüş sorulmasına esas teşkil eden hususlar özetlenir ve ilgili birimce hangi hususta tereddüde düşülerek görüş sorulduğu belirtilir. Daha sonra, ilgili mevzuat hükümlerine değinilir ve yorumlanır. Görüş sorulmasına esas teşkil eden maddi hususlar ve ilgili mevzuat hükümleri arasındaki bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi irdelenir. Görüş verilirken, evvelce aynı konuda görüş verilip verilmediği ve benzer konularla ilgili olarak mahkemelerce verilen ve yerleşik hale gelmiş yargı kararları imkanlar dahilinde araştırılır. Sonuç olarak, maddi ve hukuki hususlar değerlendirilerek görüş oluşturulur. Gerek görülmesi halinde tüm hukuk müşavirleri toplantıya çağrılarak konu hep birlikte müzakere edilip karara bağlanır. Mütalaalarda, görüş isteyen birim nezdinde “talimat olarak” algılanabilecek ifadelere yer verilmez.

 

e) Yasal süreli veya çok acele mütalaa talepleri hariç olmak üzere, ilgili Hukuk Müşaviri en geç 30 gün içerisinde mütalaa yazısını hazırlayarak I. Hukuk Müşavirinin imzasına sunar. Bu süre içerisinde mütalaa hazırlanmasının mümkün olmaması durumunda, I. Hukuk Müşavirinden yazılı olarak ek süre istenilebilir.

 

f) Hukuk Müşavirliğince verilen görüşler istişarî nitelikte olup, uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte değildir. Hukuk Müşavirliğince verilen görüşler çerçevesinde değerlendirme yapma ve karar verme yetkisi ilgili uygulayıcı birime aittir.

 

(2) Mütalaalar, bilgisayar ortamında hukuk müşavirleri ortak ağı üzerinde oluşturulacak klasörlerde sistematik olarak dosyalanır ve uygulama birliği sağlanacak şekilde dikkate alınır.

 

Düzenleyici işlemler

MADDE 10 - (1) Düzenleyici işlemlere ilişkin mevzuat çalışmalarında;

 

a) Birimler, mevzuat taslakları hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşünü alırlar.

 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen mevzuat taslakları hakkında Müsteşarlık görüşü Hukuk Müşavirliğince oluşturulur.

 

c) Mevzuat taslakları hazırlanmasında, 17/02/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır.

 

Rücuen alacak davası

MADDE 11 - (1) Rücuen alacak iş ve işlemleri hakkında 19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

(2) Hukuk Müşavirliğinde, ödemesi yapılan ilama bağlı borçlar hakkında ilgili birime bilgi verilir. İlgili birim bu ödeme nedeniyle oluşan Hazine zararına yol açan sorumlular aleyhine rücu davası açılıp açılmayacağı hususunda gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaptıktan sonra; dava açılması isteniyor ise, görüşünü açıkça belirterek, dava açılacak sorumluların isim ve tebligata elverişli adreslerini Hukuk Müşavirliğine gönderir. Müsteşarlık birimleri tarafından yapılan ödemelerde de aynı yol izlenerek, ödeme yapıldıktan sonra rücu davası için gerekli bilgi ve belgeler Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Sözkonusu bilgi ve belgeler, Hukuk Müşavirliği tarafından 4353 sayılı Kanun uyarınca gereği yapılmak üzere BAHUM’a veya ilgili Muhakemat Müdürlüğüne gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atanma Şartları ve Meslek içi Eğitim

 

Atanma şartları

MADDE 12 - (1) I. Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için gereken şartlar şunlardır:

 

a) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, en az on (10) yıl hizmeti olmak ve bunun üç (3) yılını Hukuk Müşavirliğinde geçirmiş olmak,

 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bendlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

 

(2) Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için gereken şartlar şunlardır;

 

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak.

 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş (5) yıl veya Müsteşarlıkta üç (3) yıl çalışmış olmak,

 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (C) ve (D) bendlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

 

Meslek içi eğitim

MADDE 13 - (1) Hukuk müşavirliği personelinin mesleki bilgi birikim düzeyini artırmak, mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişmelerin uygulamaya yansıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması için gerektiğinde, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kuruluşlarla da işbirliği yapmak suretiyle kurs, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinliklerle meslek içi eğitim yapılır. Eğitim görevlisi olarak kimlerin görev alacağı, eğitimin kapsamı, nerede yapılacağı, eğitime kimlerin katılacağı, eğitim ücret ve masraflarının nasıl karşılanacağı Eğitim Dairesi ile koordine edilerek belirlenir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

Temyiz veya İtirazdan Vazgeçme Oluru verilmesi

MADDE 14- (1) Müsteşarlık merkez, taşra ve döner sermaye idareleri tarafından takip edilen idarî davalarda verilen nihai nitelikteki kararlara karşı temyiz veya itiraz yoluna gidilmesinden vazgeçilmesi Hukuk Müşavirliğinin oluru ile mümkündür. Yürütmenin durdurulması kararına itirazdan veya karar düzeltme yoluna gidilmesinden vazgeçilmesi olurları ise taşrada Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ve İşletme Bölge Müdürlükleri, merkezde birim amirleri tarafından verilir.

 

(2) Temyiz veya itiraz yolundan vazgeçme oluru verilmesi istemine ilişkin yazı kendisine havale olunan Hukuk Müşaviri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede Hukuk Müşavirliğinin önceki vazgeçme olurları ve emsal yargı kararları dikkate alınır. Gerek görülmesi halinde tüm hukuk müşavirleri toplantıya çağrılarak konu hep birlikte müzakere edilip karara bağlanır.

 

(3) Temyiz veya itiraz yoluna gidilmesinden vazgeçilmesi olurları, bilgisayar ortamında hukuk müşavirleri ortak ağı üzerinde oluşturulacak klasörlerde sistematik olarak dosyalanır ve uygulama birliği sağlanacak şekilde dikkate alınır.

 

Yetki devri ve taşrada uygulama birliğinin sağlanması

MADDE 15 - (1) Müsteşarlığın taraf olduğu davalarda 485 sayılı K.H.K.’nın 541 sayılı K.H.K. ile değişik 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca İdari Yargı mercilerine savunma, itiraz, temyiz, karar düzeltme, süre uzatımı dilekçeleri verilmesi konularındaki merkeze ait yetkiler, 18.02.2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetki Devri) ile değişik 08.12.1994 tarih ve 22135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetki Devri) ile taşra idarelerine devredilmiştir.

 

(2) Düzenleyici işlemlere (tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ vb.) veya düzenleyici işlemlerle birlikte bunların uygulanmasına ilişkin bireysel işlemlere karşı açılan davalar ilgili merkez birimlerince takip edilir.

 

(3) Hukuk müşavirleri, mütalaalar ve temyiz veya itirazdan vazgeçme olurları ile, Hukuk Müşavirliği adına toplantılara, çalışma gruplarına v.s. katılacak personelin tespitine ilişkin yazılar gibi doğrudan I. Hukuk Müşavirince imzalanması gereken yazılar hariç olmak üzere; Müsteşarlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, diğer kurum ve kuruluşlar arasında yazışma yapmaya yetkilidirler.

 

(4) Şube Müdürü, mahkeme harç ve masraflarının ödenmesi ve ilama bağlı borçlar hakkında Müsteşarlığın ilgili merkez ve taşra birimleri ile yazışma yapmaya yetkilidir.

 

(5) Hukuk Müşavirliğince davalara ilişkin işlemler, bilgisayar programları ile elektronik ortamda takip edilir. Dava ve icra takiplerinin yürütülmesine ilişkin olarak uygulama birliğini sağlayacak ve tereddüt edilen hususlara açıklık getirecek şekilde genelge hazırlanarak ilgili birimlere duyurulur. Genelgeler mevzuatta değişiklik olması gibi gerekli hallerde güncellenir.

 

Yürürlük

MADDE 16 - Bu Yönetmelik Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

 

                                                

                                  

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586834 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586834 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?