Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni (Madde 45-51)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninin kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 45 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenleyebilir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 46 (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin tesliminde, ihracatçının basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme iznine sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması ve kullanılması

MADDE 47 (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, tasdik edilmeksizin, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-13/B’de yer alan formata uygun olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Kararın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, vize edilip edilmediği hususlarından doğrudan doğruya basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme uygulamasından yararlanma izni verilmiş kişiler sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan düzenlenmesi

MADDE 48 (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce, Kararın 12 ilâ 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen Dolaşım Belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi

MADDE 49 (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Kararın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin askıya alınması

MADDE 50 (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin ikinci kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin üçüncü kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin geri alınması

MADDE 51 (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927248 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927248 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?