Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 16.03.2010-27523 Resmi Gazete
BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,
b) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,
uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile
a) 11/3/2009 tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 2’ye,
b) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,
dayanarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin II sayılı Ek’i kapsamında y 3006 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ürün için tanım ve kural aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
y 3006
-Bu Fasılın 4(k) no’lu notunda belirtilen atık eczacılık ürünleri
- Emilebilir olsun olmasın, cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler:
- Plastikten veya gözenekli (1)
- Dokuma
- Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler
Ürünün menşei, orijinal sınıflandırılmasındaki halini korur.
Kullanılan Fasıl 39’da yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmeyen imalat (2)
- tabii liflerden,
- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden veya
- kimyasal girdiler veya tekstil
hamurundan imalat (3)
kullanılan tüm girdilerin
kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat
kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat
1 Bu tanım Karadağ ile tercihli ticarette uygulanır.
2 Ürünlerin, hem 3901 ila 3906 pozisyonlarında hem de 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan maddelerden oluşması durumunda, bu kısıtlama sadece üründeki ağırlığı daha fazla olan madde grubuna uygulanır.
3 Dokumaya elverişli madde karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için Giriş Notu 5’e bakınız.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin II sayılı Ek’i kapsamına 6505 tarife pozisyonunda sınıflandırılan üründen sonra gelmek üzere aşağıdaki y 6506 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ürün eklenmiştir.
y 6506 (1)
Astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın, 6501 pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar
İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat (2)
1 Bu kural yalnızca Karadağ ile tercihli ticarette uygulanacaktır.
2 Bakınız Giriş Notu 6.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin IV sayılı Ek’inde yer alan uyarlamalara aşağıdaki uyarlama eklenmiştir.
“Karadağca uyarlama
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carsinsko odoborenje br........ (1)) deklariše da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvod su .........(2) preferencijalnog projekla.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin VI sayılı Ek’inin birinci fıkrasında yer alan Tablo, bu Yönetmeliğin I sayılı Ek’inde yer alan Tablo ile değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Transit haldeki veya antrepodaki eşyaya ilişkin geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Türkiye veya ilgili Taraf ülkede antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın 15 inci madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir EUR.1 dolaşım belgesinin sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.
(2) Birinci fıkra hükümleri 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamı tercihli ticarette uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmelikte geçen “Avrupa Topluluğu” ibareleri, “Avrupa Birliği” olarak; “Topluluk” ibareleri ise “Birlik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/3/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Ek I
Avrupa Birliği
Arnavutluk
Cumhuriyeti
Bosna ve Hersek
Hırvatistan
Cumhuriyeti
Makedonya
Cumhuriyeti
Karadağ
Sırbistan Cumhuriyeti
Türkiye
Cumhuriyeti
Avrupa Birliği
1.1.2007
1.7.2008
1.1.2007
1.1.2008
8.12.2009
Arnavutluk
Cumhuriyeti
1.1.2007
22.11.2007
22.8.2007
26.7.2007
26.7.2007
24.10.2007
Bosna ve Hersek
1.7.2008
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
22.11.2007
Hırvatistan
Cumhuriyeti
22.8.2007
22.11.2007
22.8.2007
22.08.2007
24.10.2007
Makedonya
Cumhuriyeti
1.1.2007
26.7.2007
22.11.2007
22.8.2007
26.7.2007
24.10.2007
1.7.2009
Karadağ
1.1.2008
26.7.2007
22.11.2007
22.8.2007
26.7.2007
24.10.2007
1.3.2010
Sırbistan Cumhuriyeti
8.12.2009
24.10.2007
22.11.2007
24.10.2007
24.10.2007
24.10.2007
Türkiye
Cumhuriyeti
1.7.2009
1.3.2010

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269600 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269600 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?