Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 02.08.2011-28013 Resmi Gazete

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2nin,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol IInin,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 23 üncü maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol IInin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol IInin,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 14 üncü maddeleri ile

a) 11/3/2009 tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 2ye,

b) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol IIye,

c) 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol IIye,

ç) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol IIye,

dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti arasındaki Anlaşmaları,

p) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyetini,

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

j) Farklı türde olup olmadıklarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; şekerin başka herhangi bir maddeyle karıştırılması,

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) 14 üncü maddede öngörülen şartların karşılandığını ispat eden, Türkiye veya ilgili taraf ülke dışında gerçekleştirilen işçilik ve işlemlere ilişkin uygun nitelikte kanıtlar.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin IV sayılı Ekinde yer alan uyarlamalara aşağıdaki uyarlama eklenmiştir.

Arnavutça uyarlama

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... (2).

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin II sayılı Ekinde yer alan y3006 tarife pozisyonuna ilişkin kuralda yer verilen 1 nolu dipnot ile y6506 tarife pozisyonuna ilişkin kuralda yer verilen 1 nolu dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1 Bu tanım, Karadağ ve Arnavutluk ile tercihli ticarette uygulanacaktır.

1 Bu kural, yalnızca Karadağ ve Arnavutluk ile tercihli ticarette uygulanacaktır.

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin VI sayılı Ekinin birinci fıkrasında yer alan Tablo, bu Yönetmeliğin I sayılı Ekinde yer alan Tablo ile değiştirilmiştir.

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Atıflar

EK MADDE 1 (1) Bu Yönetmelikte Gümrük Müsteşarlığına yapılmış olan atıflar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılmış sayılır.

MADDE 10 Bu Yönetmelik 1/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek I

 

 

Avrupa Birliği

Arnavutluk

Cumhuriyeti

Bosna ve Hersek

Hırvatistan

Cumhuriyeti

Makedonya

Cumhuriyeti

Karadağ

Sırbistan Cumhuriyeti

Türkiye

Cumhuriyeti

Avrupa Birliği

 

 

1.1.2007

1.7.2008

1.6.2011

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

(1)

Arnavutluk

Cumhuriyeti

1.1.2007

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

Bosna ve Hersek

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

 

Hırvatistan

Cumhuriyeti

1.6.2011

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.08.2007

24.10.2007

 

Makedonya

Cumhuriyeti

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

Karadağ

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

Sırbistan Cumhuriyeti

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

Türkiye

Cumhuriyeti

(1)

1.8.2011

 

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 

(1) Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamındaki eşya için uygulama tarihi 27.07.2006’dır.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848794 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848794 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?