Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/20)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO:2010/ 20)
 
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) EK-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) bildirimde bulunarak “İthalat İzleme Belgesi” almaları gerekmektedir. Anılan belge bu Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
 
             Başvuru ve inceleme
             MADDE 2 – (1) İthalat İzleme Belgesi almak isteyen ithalatçılar ithalattan önce,  
             1. EK-2’de yer alan başvuru formu,
             2. EK-3’de yer alan “Üretici Belgesi”,
             3. Faturanın örneği,
             4. Taşıma belgesinin örneği,
             5. Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için Menşe Şahadetnamesinin veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının örneği (eşya önleme tabi bir ülkeden ithal edilmiyorsa açıklama bölümünde üreticinin adı ve adresi kayıtlı olmalıdır),
             6. Ödemeye ilişkin belgelerin örneği
             ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat ederler. Usulüne ve gerçeğe uygun başvurular için 10 işgünü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın Genel Müdürlükçe ücretsiz olarak İthalat İzleme Belgesi verilir. Ancak, Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir ve başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygunluğunu araştırabilir. Genel Müdürlüğe sunulacak bilgi ve belgelerde esası etkilemeyen önemsiz eksiklikler veya şekli farklılıklar bulunması halinde, başvurunun geçerliliğinin değerlendirilmesine Genel Müdürlük yetkilidir.
             İstisnalar 
             MADDE 3 – (1) CIF değeri 500 ABD Doları’nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
             Yetkili merci 
             MADDE 4 – (1) İthalat İzleme Belgesi için başvuruda bulunulacak birimin adresi aşağıda yer almaktadır:
             Dış Ticaret Müsteşarlığı
             İthalat Genel Müdürlüğü
             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
             Tel: +90.312.212 87 52/ 204 77 02 / 204 77 31
             Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11
             E-posta:     ith@dtm.gov.tr
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 5 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/20) sayılı “Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik olarak altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir. 
             Yürürlük 
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-1 
İTHALAT İZLEME BELGESİ KAPSAMINA GİREN İTHAL İŞLEMLERİ
GTİP
MADDE İSMİ
MENŞE ÜLKE
 
CIF KIYMET(*)
($=ABD Doları)
2833.40.00.10.00
Sodyum
Bütün Ülkeler
1,90 $/Kg
2833.40.00.20.00
Amonyum
1,70 $/Kg
2833.40.00.30.00
Potasyum
2,00 $/Kg
8483.50.20.00.12
Kasnaklar
Bütün Ülkeler
3,50 $/Kg
8483.30.32.90.00
Diğerleri
3,50 $/Kg
3921.90.60.00.11
Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar 
Bütün Ülkeler
2,5 $/Kg
4015.19.00.00.11
Bütün Ülkeler
0,18 $/Çift
4601.99.10.00.00
Yalnız polipropilenden olanlar
Bütün Ülkeler
1,50 $/Kg
8208.30.90.00.00
Yalnız gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları
Bütün Ülkeler
25 $/Kg
8301.40.11.00.00
Silindirli kapı kilitleri
Bütün Ülkeler
2,50 $/Adet
8301.40.19.00.00
Diğerleri
Bütün Ülkeler
1,25 $/Adet
8301.60.00.00.00
Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası
Bütün Ülkeler
1,25 $/Adet
8466.20.91.00.11
Torna aynaları
Bütün Ülkeler
5,50 $/Kg
8528.72.31.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 42cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
48 $/Adet
8528.72.33.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 42cm.yi geçen fakat 52cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
60 $/Adet
8528.72.35.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 52cm.yi geçen fakat 56 cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
72 $/Adet
Ekran köşegen uzunluğu 56 cm.yi geçen fakat 72cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
90 $/Adet
8528.72.39.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 72cm.yi geçenler
Bütün Ülkeler
110 $/Adet
9105.21
Elektrikle çalışan duvar saatleri
Bütün Ülkeler
3,50 $/Adet
9401.30.90.00.19
Yalnız polipropilenden olanlar
Bütün ülkeler
1,90 $/Kg
9609.10.10.00.00
“Kurşunları” grafitten olanlar
Bütün Ülkeler
3 $/(144 Adet)
9609.10.90.00.00
Yalnız boyu 9 cm.den küçük olanlar
Bütün Ülkeler
2,50 $/(144 Adet)
Diğerleri
Bütün Ülkeler
4 $/(144 Adet)
9613.10.00.00.00
Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları
Bütün Ülkeler
0,08 $/Adet
9613.20.10.00.00
Ateşleme sistemi elektrikli olanlar
Bütün Ülkeler
0,16 $/Adet
9613.20.90.00.00
Diğer ateşleme sistemli olanlar
Bütün Ülkeler
0,08 $/Adet
(*) Kg: Brüt Ağırlık
    
EK-2
İTHALAT İZLEME BELGESİ BAŞVURU FORMU
 
Tarih:... /... /......
 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
 
Gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın alma, ödeme ve yeniden satış ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim.
  
Söz konusu işlem için firmamız adına İthalat İzleme Belgesi düzenlenmesi hususunda gereğini izinlerine arz ederim.
 
Yetkili adı, unvanı ve imzası
            Firma Kaşesi
1-İthalatçının;
a)       Firma Unvanı:
b)       Başvuru için yetkili kişinin adı ve unvanı:
c)       Adres, telefon, faks, e-posta, genel ağ bilgileri:
d)       Vergi No:
e)       Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:
f)        Hissedarları ve payları:
g)       Ortak olduğu şirketler ve adresleri:
 
 
2-İthal edilecek ürünlerin;
a)       GTİP:
b)       Eşyanın tanımı:
c)       Ürünü tanıtıcı broşür, katalog ve uygunsa numune:
d)       Miktarı:
e)       FOB Değeri:
f)        CIF Değeri:
g)       Menşe ülke:
h)       Yüklemenin yapıldığı ülke:
i)         Döviz transferinin yapıldığı ülke:
j)         İthalat için öngörülen tarih ve yer:
 
3-İhracatçı ülkedeki ihracatçının;
a)       Firma unvanı:
b)       Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:
c)       Adres, telefon, faks, e-posta, genel ağ bilgileri:
 
4-Menşe ülkedeki üreticinin;
a)       Firma unvanı:
b)       Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:
c)       Adres, telefon, faks, e-posta, genel ağ bilgileri:
 
 
 EKLER:
1.              Üretici Belgesi
2.              Faturanın örneği
3.              Taşıma belgesinin örneği
4.              Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için Menşe Şahadetnamesinin veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının örneği (eşya önleme tabi bir ülkeden ithal edilmiyorsa açıklama bölümünde üreticinin adı ve adresi kayıtlı olmalıdır)
5.              Ödeme belgelerinin örneği
 
 
 
 
 
  
 
EK-3
 
Eşyanın menşe ülkedeki üreticisi tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile İngilizce lisanında düzenlenmesi gereken “Üretici Belgesi”nin örneği aşağıda yer almaktadır. 
   
      COMPANY LETTERHEAD
(as printed)
PRODUCER CERTIFICATE
a)             Issue Date and Place:
b)            The name and full address (including web page) of the producer of the goods:
c)            The address of manufacturing plant:
d)            The name and full address of the seller or trader of the goods:
e)             The name and full address of the customer in Turkey:
f)             The date and number of invoice to which production certificates relates:
g)             Payment terms:
h)            The number of Letter of Credit and the name of issuing bank to which production certificates relates:
i)             The date and number of the Origin of Certificate/EUR.1 to which production certificates relates:
j)             Full description of the goods:
k)            If any, brand name of the goods:
l)             Quantity of the goods (in kg, meter, pieces etc.):
m)           Value of the goods:
n)            Main production stages completed by the producer issuing the certificate:
o)            Origin of the goods:
p)            Certification clause: “I, the undersigned, certify that the goods covered by this certificate was manufactured by .......... (the Company). I undertake that the information including origin and prices provided in this certificate is accurate and verifiable. I also accept verification visit to be done by the Turkish goverment authorities.”
q)            The name, title and signature of the authorized person of the producer:

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,67 TL
15701701 Ziyaretçi

E-Bülten

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,67 TL
15701701 Ziyaretçi