Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/21)

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2011/21 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/34

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2011/21 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/48)


Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.01.2011-27831 Resmi Gazete

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/21)

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi uyarınca, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ekli listede (Ek–1) yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, İhracat Rejimi’ne tabi tutulmak istenen ekli listede (Ek–1) yer alan ürünlerin ilişikte belirtilen (Ek–2) Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerini kapsar.

(2) Tebliğ kapsamı dışında kalan denetim başvuruları, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

Dayanak

MADDE 3(1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 1 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

b) Devir: Kontrolü yapılan partinin, e-Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi içinde başka bir firmaya devredilmesi durumunda yapılacak işlemi,

c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuar testini,

ç) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) İfraz: e- Kontrol Belgesi’nin birden fazla belgeye bölünmesi işlemini,

e) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

f) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği «www.dtm.gov.tr» adresinden ulaşılan web sayfasını,

g) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatına uygun olmama olasılığını,

ğ) Ülke değişikliği: Denetimi yapılan partinin, gideceği ülkede değişiklik olması durumunda yapılan işlemi,

ifade eder.

Firma tanımlaması

MADDE 5– (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ihraç etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” çerçevesinde DTVS’de tanımlanması ve firma adına DTVS’de işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İhracatçı başvurusu

MADDE 6– (1) Kullanıcı Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak DTVS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(2) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Risk Analizi

MADDE 7– (1) 2011/18 sayılı “İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” hükümlerine istinaden sınıflandırılmış firmalar adına işlem yapan kullanıcılar tarafından DTVS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı DTVS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinin esasları, firma, ürün, ürünün gönderileceği ülke ile diğer hususlara ilişkin bilgiler çerçevesinde Müsteşarlıkça (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair e-Kontrol Belgesi oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 - (1) DTVS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, DTVS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı’nın hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.

(2) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, DTVS vasıtasıyla ürünün ihraç edilebileceğine dair e-Kontrol Belgesi oluşturulur.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9– (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim süreci ve sonucuna ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin DTS Tebliği’nin “Kullanıcıların Yetkilendirilmesi” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvurusu” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir.

(3) Denetim sonuçlarına yönelik itirazlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük’ün ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

e-Kontrol Belgesi’nin gümrüklere beyanı

MADDE 10- (1) İhraç edilecek ürüne dair e-Kontrol Belgesi’nin oluşturulduğu durumlar için firmaya, DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından e-Kontrol Belgesi’nin geçerlik süresi içerisinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmez.

(2) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talebinin bulunması halinde, ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi kağıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

Devir, ifraz ve ülke değişikliği

MADDE 11– (1) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri, e-Kontrol Belgesi üzerinde belirtilen miktarı aşmamak kaydıyla DTVS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri öncesinde kağıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

Müeyyideler

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ’e aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya İlişkin Önlemler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 (on) gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek- 1(02.10.2011-28072 R.G.ile değişen şekli)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Kapsamında

DTVS Üzerinden İhracatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

"

GTİP

Madde İsmi

İlgili Standart

0307.60.00.00.00

Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç)

TS/89 Salyangoz

0407.00.30.00.12

Tavuk yumurtaları

TS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu

0701.90.50.00.00

Taze patates (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar)

TS/1223 Turfanda Patates

0701.90.90.00.00

Diğerleri (Patates)

TS/1222 Patates

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

TS/794 Domates

0703.10.19.00.11

Kuru Soğan

TS/ 796 Kuru Soğan

0703.20.00.00.11

0703.20.00.00.12

Taze Sarımsak

Kuru Sarımsak

TS/1131 Sarımsak

0703.90.00.00.11

Pırasa

TS/795 Pırasa

0704.10.00.00.11

Karnabahar

TS /1074 Karnabahar

0704.20.00.00.00

Brüksel Lahanası

TS 13169 Brüksel Lahanası

0704.90.10.00.11

0704.90.10.00.12

0704.90.90.00.00

Beyaz lahana

Kırmızı lahana

Diğerleri

TS/1075 Başlahana

0705.11.00.00.00

0705.19.00.00.00

Baş marul

Diğerleri

TS/1194 Yeşil Salata ve Marul

0705.21.00.00.00

0705.29.00.00.00

Başlı Hindiba

Diğerleri

TS 13151 Acı Marul

0706.10.00.00.11

Havuçlar

TS/1193 Havuç

0706.90.10.00.00

0709.40.00.00.00

Kök kerevizi

Yaprak kerevizleri

TS/1206 Sap ve Kök Kereviz

0707.00.05.00.00

0707.00.90.00.00

Hıyarlar

Kornişonlar

TS/1253 Hıyar

0708.10.00.00.11

Kabuklu bezelye

TS/798 Taze Bezelye

0708.20.00.00.11

0708.20.00.00.12

Fasulye

Barbunya (kabuklu)

TS/797 Taze Fasulye

0708.90.00.00.11

Kabuklu baklagiller

TS/2123 Taze Bakla

0709.20.00.00.00

Kuşkonmazlar

TS 1254 Kuşkonmaz

0709.90.80.00.00

Enginarlar

TS/1133 Enginar

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

TS/1255 Patlıcan

0709.51.00.00.00

Agaricus cinsi mantarlar

TS/2410 Sebzeler- Yemeklik Kültür Mantarı

0709.60.10.00.11

0709.60.10.00.12

0709.60.10.00.13

0709.60.10.00.14

0709.60.10.00.19

Sivri biber

Dolmalık biber

Çarliston biber

Kırmızı biber (paprika)

Diğerleri

TS/1205 Taze Biber

0709.70.00.00.11

Ispanak

TS/1130 Ispanak

0709.90.70.00.11

0709.90.70.00.14

Dolmalık kabak

Sakız kabağı

TS/1898 Yazlık Kabak

0709.90.90.00.11

Bamya

TS/2122 Taze Bamya

0709.90.90.00.13

Maydanoz

TS/1816 Maydanoz

0713.20.00.00.19

Diğerleri (Nohut)

TS/142 Nohut

0713.31.00.00.19


0713.32.00.00.19

0713.33.90.00.00

0713.39.00.00.19

0713.90.00.00.15

Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler)

Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye)

Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil)

Diğerleri

Barbunya

TS/141 Kuru Fasulye

0713.40.00.00.12

0713.40.00.00.13

0713.40.00.00.19

Yeşil mercimek

Kırmızı mercimek

Diğerleri

TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi)

0802.31.00.00.00

Kabuklu Cevizler

TS 1275 Kabuklu Ceviz

0802.32.00.00.00

Kabuksuz Cevizler

TS 1276 Ceviziçi

0802.21.00.00.00

Kabuklu fındık

TS/3074 Kabuklu Fındık

0802.22.00.00.00

Kabuksuz fındık

TS/3075 İç Fındık ve TS/1917 İşlenmiş İç Fındık

0802.40.00.00.00

Kestane (Castanea Spp.)

TS/1072 Kestane

0802.50.00.00.00

Antep fıstığı

TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı

0804.20.10.00.00

Taze incir

TS/1813 Taze İncir

0804.20.90.00.00

İncir-Kurutulmuş

TS/541 Kuru İncir

0804.40.00.00.00

Avokado Armudu

TS/11305 Avokado

0805.10.20.00.00

0805.20.10.00.00

0805.20.30.00.11

0805.20.30.00.12

0805.20.50.00.00

0805.20.70.00.00

0805.20.90.00.00

0805.40.00.00.00

0805.50.10.00.00

0805.50.90.00.00


0805.90.00.00.11

Portakal (Tatlı, taze)

Mandarin (Klemantin )

Monreale

Satsuma

Mandarin ve vilking

Tanjerin

Diğerleri (Mandarin)

Greyfurt (pomelolar dahil)

Limon (Citrus limon, Citrus limonum)

Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Diğer taze turunçgiller

TS/34 Turunçgil Meyveleri0806.10.10.00.00

Üzümler (Taze, sofralık)

TS/101 Sofralık Üzüm

0806.20.30.00.00

Sultani üzümü (kurutulmuş üzüm)

TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm

0806.20.90.00.00

Diğerleri(kurutulmuş üzüm)

TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm

0807.11.00.00.00

Karpuzlar

TS/1132 Karpuz

0807.19.00.00.00

Diğerleri (Kavun)

TS/1073 Kavun

0808.10.80.00.11

0808.10.80.00.13

0808.10.80.00.14

0808.10.80.00.19

Elma (golden cinsi )

Starking elma

Starkrimson elma

Diğerleri (Elma)

TS/100 Elma
0808.20.50.00.00

Armut (Diğerleri)

TS/184 Armut

0808.20.90.00.00

Ayva

TS/1817 Ayva

0809.10.00.00.00

Kayısı (zerdali dahil)

TS/791 Kayısı

0809.20.05.00.00

0809.20.95.00.00

Vişne (Prunus cerasus)

Diğerleri (Kiraz)

TS/793 Kiraz ve Vişne

0809.30.90.00.00

Diğerleri (Şeftali)

TS/42 Şeftali

0809.40.05.00.11

0809.40.05.00.13

0809.40.05.00.19

Can eriği

Mürdüm eriği

Diğer erikler

TS/792 Erik

0810.10.00.00.00

Çilek

TS/185 Çilek

0810.50.00.00.00

Kivi

TS 11306 Kivi

0810.90.95.00.11

Nar

TS/4953 Nar

0813.10.00.00.00

Meyveler (kurutulmuş)-Kayısı (zerdali dahil)

TS/485 Kuru Kayısı

0910.99.91.00.11

Mahlep

TS/1049 Mahlep

1106.30.90.00.12

İncir ezmesi

TS/542 İncir Ezmesi

1202.10.90.00.00

1202.20.00.00.00

Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı)

Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın)

TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)

1404.90.00.92.14

1404.90.00.92.15

Palamut

Palamut tırnağı

TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları

1507.90.90.00.00

Diğerleri (Soya yağı-yemeklik)

TS/890 Yemeklik Soya Yağı

1508.90.90.00.00

Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik)

TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı1509.10.90.00.11


1509.10.90.00.12


1509.10.90.00.13


1509.10.90.00.141509.90.00.00.14


1509.90.00.00.15


1509.90.00.00.16


1509.90.00.00.18
1516.20.91.00.14

Zeytinyağı ve fraksiyonları (Saf zeytinyağı)

Net ağırlığı 1 kg'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar

Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

Diğerleri


Zeytinyağı ve fraksiyonları (Diğerleri)

Net ağırlığı 1 kg'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar

Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar

Diğerleri


Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

Zeytinyağı


TS/341 Yemeklik Zeytinyağı

1510.00.90.00.11

Prina yağı

TS/5269 Prina Yağı

1511.90.99.00.19

Diğerleri (Palm yağı-yemeklik)


TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1512.19.90.00.11

1516.20.91.00.16

Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)

Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)

TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı

1512.19.90.00.19

Aspir yağı (Yemeklik)


TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)

1512.29.90.00.00

Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik)

TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı

1513.19.91.00.001513.19.99.00.00

Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar

Diğerleri (hindistan cevizi yağı-yemeklik)

TS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı

1513.29.50.00.00
1513.29.90.00.11

1513.29.90.00.19

Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları ve bunların fraksiyonları)

Palm çekirdeği yağı

Babassu yağı

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)


1514.19.90.00.00

1514.99.90.00.00

Diğerleri (Yemeklik rep, kolza (kanola), ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)
Diğerleri (Diğerleri-Yemeklik rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı

TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı

1515.29.90.00.00

Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik )

TS/888 Yemeklik Mısır Yağı

1515.50.99.00.00

Diğerleri (Susam yağı-yemeklik)

TS/889 Yemeklik Susam Yağı

2008.19.19.00.11


2008.19.19.00.12


2008.19.19.00.13

2008.19.19.00.15

2008.19.19.00.16

2008.19.19.00.17

2008.19.19.00.18


2008.19.19.00.29

2008.19.95.00.11


2008.19.95.00.12


2008.19.95.00.13

2008.19.95.00.15

2008.19.95.00.16

2008.19.95.00.17

2008.19.95.00.18


2008.19.95.00.29

Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

Beyazlatılmış kabuksuz fındık

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık

Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık

Beyazlatılmış kabuksuz fındık

Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık

Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)

Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar

TS/1917 İşlenmiş İç Fındık

1509.10.10.00.00

1510.00.90.00.19

Lampant zeytinyağı

Diğerleri-Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

TS/341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı, 2004/30 sayılı DTS Tebliğinin 3.maddesi hükmü

0803.00.19.00.00

Diğerleri (Muz)

TS/1802 Muz

7. Fasıl

Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler

TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları

8. Fasıl

Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş meyveler

TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları

"

Ek- 2 (02.10.2011-28072 R.G.ile değişen şekli)

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Bağlı Grup Başkanlıkları

"

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Adresleri

Görev Alanındaki Grup Başkanlıkları

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane, İzmir

Tel: 0 232 483 40 26 - 445 10 53 - 441 97 94 - 489 68 55

Faks: 0 232 483 77 24

İzmir

Antalya

Aydın

Balıkesir

Denizli

Manisa

Alaşehir

Fethiye

Kumluca

Ödemiş

Söke

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı Kat:2, Samsun

Tel: 0 362 432 64 13 - 432 60 06 - 431 22 00

Faks: 0 362 435 96 40

Samsun

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Cad.,Kuloğlu Mah. Özel İdare İş Merkezi, Kat:1, Erzurum

Tel: 0 442 235 61 65 - 234 75 49

Faks: 0 442 235 61 66

Iğdır

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat Trabzon

Tel: 0 462 230 19 82 - 230 19 83

Faks: 0 462 229 73 09

Trabzon

Giresun

Rize

Ordu

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. Kat:6 No:32, Mersin

Tel: 0 324 237 62 31- 239 07 37

Faks: 0 324 237 19 59

Mersin

Adana

İskenderun

Antakya

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası Kat:5 Gaziantep

Tel: 0 342 230 78 52 / 53 - 221 21 42 - 221 21 43 - 230 17 26

Faks: 0 342 221 21 44

Gaziantep

Malatya

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Cad., No:18/4, Kızılay, Ankara

Tel: 0 312 431 66 40 / 41 / 42 - 430 61 07 / 08

Faks: 0 312 430 61 09

Ankara

Konya

Niğde

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

Tel: 0212 454 08 20 / 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

Bursa

Adapazarı

Edirne

Akçakoca

Yenişehir

"

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, 30/01/2011 tarih ve 27831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Tebliğ ile 10/03/2011 tarih ve 27870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/34 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2011/21 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri dışında kalan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamı ürünlerin ihracat denetimleri, ihracatçının talebi halinde, anılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.


Ek:1 ve Ek:2'nin Değişiklikten önceki halleri Aşağıdadır.

Ek – 1(20.03.2011'den itibaren aşağıdaki listeler geçerlidir.)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Kapsamında DTVS Üzerinden İhracatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

GTİP

Madde Adı

0808.10.80.00.11

Elma (Golden cinsi)

0808.10.80.00.13

Starking Elma

0808.10.80.00.14

Starkrimson Elma

0808.10.80.00.19

Diğerleri (Elma)

0702.00.00.00.00

Domates

Ek – 2(20.03.2011'den itibaren aşağıdaki listeler geçerlidir.)

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri

Grup Başkanlıkları Adresi

Merkezi

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri İzmir Grup Başkanlığı

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:3, Basmane/İzmir

Tel: 0232 441 66 21

Faks: 0232 441 44 01

İzmir

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Antalya Grup Başkanlığı

Adres: Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı Genç Apt. No:132/2

Antalya

Tel: 0242 345 26 81

Faks: 0242 346 47 75

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Mersin Grup Başkanlığı

Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin

Tel: 0324 239 07 36

Faks: 0324 237 75 86

Mersin

Marmara Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri İstanbul Grup Başkanlığı

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1–2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 26

Faks: 0212 454 08 27

İstanbul

Marmara Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Bursa Grup Başkanlığı

Adres: Fevzi Çakmak Cad. Bıdırık Han. No:33 Kat:4 Osmangazi/Bursa

Tel: 0224 220 53 31

Faks: 0224 220 39 83

Bursa

Ek – 1(20.03.2011'den itibaren bu liste geçerli)

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği Kapsamında DTVS Üzerinden

İhracatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

GTİP

Madde Adı

0702.00.00.00.00

Domates

0707.00.05.00.00

Hıyarlar

0707.00.90.00.00

Kornişonlar

0709.30.00.00.00

Patlıcanlar

0709.60.10.00.11

Sivri biber

0709.60.10.00.12

Dolmalık biber

0709.60.10.00.13

Çarliston biber

0709.60.10.00.14

Kırmızı biber (paprika)

0709.60.10.00.19

Diğerleri

0709.90.70.00.11

Dolmalık kabak

0709.90.70.00.14

Sakız kabağı

0802.21.00.00.00

Kabuklu fındık

0802.22.00.00.00

Kabuksuz fındıklar (Yalnızca iç fındık)

0802.50.00.00.00

Antep fıstığı

0808.10.80.00.11

Elma (Golden cinsi)

0808.10.80.00.13

Starking Elma

0808.10.80.00.14

Starkrimson Elma

0808.10.80.00.19

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234863 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234863 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?