Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/18)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2011-28158 (3.Mükerrer) Resmi Gazete


BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/18)


Amaç
MADDE 1 - (1)
Bu Tebliğin amacı, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ve Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Tebliğ, İhracat Rejimi’ne tabi tutulmak istenen Ek-1’de yer alan ürünlerin Ek-2’de yer alan Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete’nin 3 üncü Mükerrerinde yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,
c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuar testini,
ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,
d) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatına uygun olmama olasılığını,
e) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı, ifade eder.

Firma tanımlaması
MADDE 5 - (1)
Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ihraç etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İhracatçı başvurusu
MADDE 6 - (1)
Kullanıcı Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(2) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Risk analizi
MADDE 7 - (1)
2011/18 sayılı İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine istinaden sınıflandırılmış firmalar adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinin esasları, firma, ürün, ürünün gönderileceği ülke ile diğer hususlara ilişkin bilgiler çerçevesinde Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
Fiili denetim
MADDE 8 - (1)
TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı’nın hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.
(2) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS vasıtasıyla TAREKS referans numarası oluşturulur.

Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 9 - (1)
Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Denetim sonuçlarına yönelik itirazlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük’ün ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 10 - (1)
TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmez.
(2) Referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmak zorundadır.
(3) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talebinin bulunması halinde, ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten kontrol belgesi kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

Devir, ifraz ve ülke değişikliği
MADDE 11 - (1)
Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri, TAREKS referans numarası kapsamındaki miktarı aşmamak kaydıyla, geçerlik süresi içinde TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilir.
(2) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri öncesinde kağıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

İdari yaptırımlar
MADDE 12 - (1)
Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tebliğde bulunmayan hususlar
MADDE 13 - (1)
Bu Tebliğde bulunmayan hususlarda, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki
MADDE 14 - (1)
Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 - (1)
30/1/2011 tarihli ve 27831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 - (1)
Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 - (1)
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


EK- 1
İHRACATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ


GTİP    Madde İsmi    İlgili Standart
0307.60.90.00.00    Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) (Diğerleri)    TS/89 Salyangoz
0407.21.00.00.00    Tavuk yumurtaları     TS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu
0701.90.50.00.00    Taze patates (1 Ocak’tan 30 Haziran’a kadar olanlar)     TS/1223 Turfanda Patates
0701.90.90.00.00    Diğerleri (Patates)     TS/1222 Patates
0702.00.00.00.00    Domates (Taze veya soğutulmuş)     TS/794 Domates
0703.10.19.00.11    Kuru Soğan     TS/ 796 Kuru Soğan
0703.20.00.00.11    Taze Sarımsak     TS/1131 Sarımsak
0703.20.00.00.12    Kuru Sarımsak    
0703.90.00.00.11    Pırasa     TS/795 Pırasa
0704.10.00.00.11    Karnabahar     TS/1074 Karnabahar
0704.20.00.00.00    Brüksel lahanası    TS/13169 Brüksel Lahanası
0704.90.10.00.11    Beyaz lahana     TS/1075 Başlahana
0704.90.10.00.12    Kırmızı lahana    
0704.90.90.00.00    Diğerleri    
0705.11.00.00.00    Baş marul     TS/1194 Yeşil Salata ve Marul
0705.19.00.00.00    Diğerleri    
0705.21.00.00.00    Başlı Hindiba    TS/13151 Acı Marul
0705.29.00.00.00    Diğerleri   
0706.10.00.00.11    Havuçlar     TS/1193 Havuç
0706.90.10.00.00    Kök kerevizi     TS/1206 Sap ve Kök Kereviz
0709.40.00.00.00    Yaprak kerevizleri   
0707.00.05.00.00    Hıyarlar     TS/1253 Hıyar
0707.00.90.00.00    Kornişonlar    
0708.10.00.00.11    Kabuklu bezelye     TS/798 Taze Bezelye
0708.20.00.00.11    Fasulye     TS/797 Taze Fasulye
0708.20.00.00.12    Barbunya (Kabuklu)    
0708.90.00.00.11    Kabuklu baklagiller     TS/2123 Taze Bakla
0709.20.00.00.00    Kuşkonmazlar    TS/1254 Kuşkonmaz
0709.91.00.00.00    Enginarlar     TS/1133 Enginar
0709.30.00.00.00    Patlıcanlar     TS/1255 Patlıcan
0709.51.00.00.00    Agaricus cinsi mantarlar     TS/2410 Sebzeler-Yemeklik Kültür Mantarı
0709.60.10.00.11    Sivri biber     TS/1205 Taze Biber
0709.60.10.00.12    Dolmalık biber    
0709.60.10.00.13    Çarliston biber    
0709.60.10.00.14    Kırmızı biber (Paprika)    
0709.60.10.00.19    Diğerleri    
0709.70.00.00.11    Ispanak     TS/1130 Ispanak
0709.93.10.00.00    Dolmalık kabak    TS/1898 Yazlık Kabak
0709.93.90.00.00    Diğerleri (Sakız kabağı)   
0709.99.90.00.11    Bamya     TS/2122 Taze Bamya
0709.99.90.00.13    Maydanoz     TS/1816 Maydanoz
0713.20.00.00.19    Diğerleri (Nohut)     TS/142 Nohut
0713.31.00.00.19    Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler)     TS/141 Kuru Fasulye
0713.32.00.00.19    Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye)    
0713.33.90.00.00    Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dâhil)    
0713.39.00.00.19    Diğerleri    
0713.90.00.00.15    Barbunya    
0713.40.00.00.12    Yeşil mercimek     TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) ve TS/4201 Sarı Mercimek (Kara
Mercimek İçi)
0713.40.00.00.13    Kırmızı mercimek    
0713.40.00.00.19    Diğerleri    
0802.31.00.00.00    Kabuklu Cevizler    TS/1275 Kabuklu Ceviz
0802.32.00.00.00    Kabuksuz Cevizler    TS/1276 Ceviziçi
0802.21.00.00.00    Kabuklu fındık    TS/3074 Kabuklu Fındık
0802.22.00.00.00    Kabuksuz fındık    TS/3075 İç Fındık ve TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
0802.41.00.00.00    Kestane (Castanea Spp.) (Kabuklu)    TS/1072 Kestane
0802.51.00.00.00    Antep fıstığı (Kabuklu)    TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı
0802.52.00.00.00    Antep fıstığı (Kabuksuz)   
0804.20.10.00.00    Taze incir     TS/1813 Taze İncir
0804.20.90.00.00    İncir-Kurutulmuş     TS/541 Kuru İncir
0804.40.00.00.00    Avokado Armudu    TS/11305 Avokado
0805.10.20.00.00    Portakal (Tatlı, taze)     TS/34 Turunçgil Meyveleri
0805.20.10.00.00    Mandarin (Klemantin )   
0805.20.30.00.11    Monreale    
0805.20.30.00.12    Satsuma    
0805.20.50.00.00    Mandarin ve vilking    
0805.20.70.00.00    Tanjerin    
0805.20.90.00.00    Diğerleri (Mandarin)   
0805.40.00.00.00    Greyfurt (Pomelolar dâhil)   
0805.50.10.00.00    Limon (Citrus limon, Citrus limonum)   
0805.50.90.00.00    Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)    
0805.90.00.00.11    Diğer taze turunçgiller    
0806.10.10.00.00    Üzümler (Taze, sofralık)     TS/101 Sofralık Üzüm
0806.20.30.00.00    Sultani üzümü (Kurutulmuş üzüm)    TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm
0806.20.90.00.00    Diğerleri(Kurutulmuş üzüm)    TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm
0807.11.00.00.00    Karpuzlar     TS/1132 Karpuz
0807.19.00.00.00    Diğerleri (Kavun)     TS/1073 Kavun
0808.10.80.00.11    Elma (Golden cinsi )    TS/100 Elma
0808.10.80.00.13    Starking elma    
0808.10.80.00.14    Starkrimson elma    
0808.10.80.00.19    Diğerleri (Elma)   
0808.30.90.00.00    Armut (Diğerleri)     TS/184 Armut
0808.40.00.00.00    Ayva     TS/1817 Ayva
0809.10.00.00.00    Kayısı (Zerdali dâhil)     TS/791 Kayısı
0809.21.00.00.00    Vişne (Prunus cerasus)     TS/793 Kiraz ve Vişne
0809.29.00.00.00    Diğerleri (Kiraz)    
0809.30.90.00.00    Diğerleri (Şeftali)     TS/42 Şeftali
0809.40.05.00.11    Can eriği     TS/792 Erik
0809.40.05.00.13    Mürdüm eriği    
0809.40.05.00.19    Diğer erikler    
0810.10.00.00.00    Çilek     TS/185 Çilek
0810.50.00.00.00    Kivi    TS/11306 Kivi
0810.90.75.00.11    Nar     TS/4953 Nar
0813.10.00.00.00    Meyveler (Kurutulmuş)-Kayısı (Zerdali dâhil)     TS/485 Kuru Kayısı
0910.99.91.00.11    Mahlep     TS/1049 Mahlep
1106.30.90.00.12    İncir ezmesi     TS/542 İncir Ezmesi
1202.41.00.00.00    Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı)    TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)
1202.42.00.00.00    Kabuksuz yer fıstığı (Kırılmış olsun olmasın)    
1404.90.00.92.14    Palamut     TS/1016 Palamut ve Palamut
Tırnakları
1404.90.00.92.15    Palamut tırnağı    
1507.90.90.00.00    Diğerleri (Soya yağı-yemeklik)    TS/890 Yemeklik Soya Yağı
1508.90.90.00.00    Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik)     TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı
Zeytinyağı ve fraksiyonları (Saf zeytinyağı)    TS/341 Yemeklik Zeytinyağı
1509.10.90.00.11    Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar    
1509.10.90.00.12    Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar    
1509.10.90.00.13    Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar    
1509.10.90.00.14    Diğerleri    
Zeytinyağı ve fraksiyonları (Diğerleri)   
1509.90.00.00.14    Net ağırlığı 1 kg’a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar    
1509.90.00.00.15    Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar   
1509.90.00.00.16    Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar    
1509.90.00.00.18    Diğerleri    
Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları   
1516.20.91.00.14    Zeytinyağı   
1510.00.90.00.11    Prina yağı     TS/5269 Prina Yağı
1511.90.99.00.19    Diğerleri (Palm yağı-yemeklik)     TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1512.19.90.00.11    Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)    TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı
1516.20.91.00.16    Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)    
1512.19.90.00.19    Aspir yağı (Yemeklik)     TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1512.29.90.00.00    Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik)     TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı
1513.19.91.00.00    Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar     TS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı
1513.19.99.00.00    Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik)   
1513.29.50.00.00    Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları ve bunların fraksiyonları)    TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1513.29.90.00.11    Palm çekirdeği yağı    
1513.29.90.00.19    Babassu yağı    
1514.19.90.00.00    Diğerleri (Yemeklik rep, kolza (kanola) ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)    TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı
1514.99.90.00.00    Diğerleri (Diğerleri-Yemeklik rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)   
1515.29.90.00.00    Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik )    TS/888 Yemeklik Mısır Yağı
1515.50.99.00.00    Diğerleri (Susam yağı-yemeklik)     TS/889 Yemeklik Susam Yağı
2008.19.19.00.11    Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)     TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
2008.19.19.00.12    Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)    
2008.19.19.00.13    Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık    
2008.19.19.00.15    Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık    
2008.19.19.00.16    Beyazlatılmış kabuksuz fındık    
2008.19.19.00.17    Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık    
2008.19.19.00.18    Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (Çıkıntısı ayrılmamış)    
2008.19.19.00.29    Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar    
2008.19.95.00.11    Kıyılmış fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)    
2008.19.95.00.12    Dilinmiş fındık (Beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)    
2008.19.95.00.13    Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık    
2008.19.95.00.15    Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık   
2008.19.95.00.16    Beyazlatılmış kabuksuz fındık    
2008.19.95.00.17    Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık    
2008.19.95.00.18    Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (Çıkıntısı ayrılmamış)    
2008.19.95.00.29    Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar    
1509.10.10.00.00    Lampant zeytinyağı    TS/341 Yemeklik Zeytinyağı
Standardı, 2004/30 sayılı DTS Tebliğinin 3. maddesi hükmü
1510.00.90.00.19    Diğerleri-Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları   
0803.90.10.00.00    Diğerleri (Muz)    TS/1802 Muz
7. Fasıl    Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg’a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler    TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları
8. Fasıl    Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg’a kadar ambalajlanmış yaş meyveler    TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları


EK- 2
EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE BAĞLI GRUP BAŞKANLIKLARI


Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Adresleri    Görev Alanındaki Grup Başkanlıkları
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane, İzmir
Tel: 0 232 483 40 26 - 445 10 53 - 441 97 94 - 489 68 55
Faks: 0 232 483 77 24    İzmir
Antalya
Aydın
Balıkesir
Denizli
Manisa
Alaşehir
Fethiye
Kumluca
Ödemiş
Söke
Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı Kat: 2, Samsun
Tel: 0 362 432 64 13 - 432 60 06 - 431 22 00
Faks: 0 362 435 96 40    Samsun
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Cumhuriyet Cad., Kuloğlu Mah. Özel İdare İş Merkezi, Kat:1, Erzurum
Tel: 0 442 235 61 65 - 234 75 49
Faks: 0 442 235 61 66    Iğdır
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat Trabzon
Tel: 0 462 230 19 82 - 230 19 83
Faks: 0 462 229 73 09    Trabzon
Giresun
Rize
Ordu
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. Kat:6 No:32, Mersin
Tel: 0 324 237 62 31- 239 07 37
Faks: 0 324 237 19 59    Mersin
Adana
İskenderun
Antakya
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Valilik Binası Kat:5 Gaziantep
Tel: 0 342 230 78 52 / 53 - 221 21 42 - 221 21 43 - 230 17 26
Faks: 0 342 221 21 44
Gaziantep
Malatya
Diyarbakır
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa Cad., No:18/4, Kızılay, Ankara
Tel: 0 312 431 66 40 / 41 / 42 - 430 61 07 / 08
Faks: 0 312 430 61 09    Ankara
Konya
Niğde
Marmara Bölge Müdürlüğü
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul
Tel: 0212 454 08 20 / 21
Faks: 0212 454 08 22
İstanbul
Bursa
Adapazarı
Edirne
Akçakoca
Yenişehir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887560 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887560 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?