Bazı Tarım ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2010/42)

Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair 2010/42 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/33)-(10.03.2011-27870 Resmi Gazete) yapılan değişiklikler işlenmiştir

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 03.12.2010-27774 Resmi Gazete

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/42)

             Amaç

             MADDE 1 (1) Bu Tebliğ’in amacı, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında ithalatta zorunlu standart ve ticari kalite denetimi yapılan Ek-1de yer alan ürünlerin, ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulmak istenen ve Ek-1de yer alan ürünlerin ithalatında, Ek-2de belirtilen Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite denetimlerini kapsar.

             (2) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere ilişkin olarak, Ek-2 dışında kalan Grup Başkanlıklarına yapılacak denetim başvuruları, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

             Dayanak

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

             Tanımlar

             MADDE 4 (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi uygulamasını,

             b) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar testini,

             c) Grup Başkanlıkları: Müsteşarlık Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

             ç) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

             d) Müsteşarlık web sayfası: Müsteşarlığın internet üzerinden hizmet verdiği www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılan web sayfasını,

             ifade eder.

             Firma tanımlaması

             MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde DTVSde tanımlanması ve firma adına DTVSde işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

             Denetim başvurusu

             MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 (1. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılır.

             (2) Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ithalatında, Ek-2de yer alan Grup Başkanlıklarına yapılacak başvurular, firma adına yetkilendirilen kullanıcılar tarafından Müsteşarlık web sayfasındaki DTM E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan E-İmza Uygulamalarına Giriş” uygulaması ile DTVS üzerinden gerçekleştirilir.

             (3) DTVS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, Başvuru Formu (Ek-3) ve eki belgeler ithalatçı veya temsilcisi tarafından ilgili Grup Başkanlığı’na sunulur.

             Fiili denetim

             MADDE 7 (1) Başvuru kapsamındaki ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.

             (2) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatının fiili denetiminde, ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen vasıfları esas alınır.

             (3) İhraç edildikten sonra geri gelen ürünün fiili denetime tabi tutulması yerine, ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespiti yeterlidir.

             (4) Fiili denetim sonucunda ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olması ya da kapsam dışında olduğunun belirlenmesi veya geri gelen ürünün ihraç edilen ürün ile aynı olduğunun tespit edilmesi durumlarında, DTVS vasıtasıyla ürünün ithal edilebileceğine dair e-Uygunluk Belgesi oluşturulur.

             Kullanıcıya yapılan bildirimler

             MADDE 8 (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları DTVS aracılığıyla gerçekleştirir.

             (2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin bildirimler, 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Kullanıcıların Yetkilendirilmesi başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında yapılan Yetkilendirme Başvurusu uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Müsteşarlık sorumlu değildir.

             (3) Yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya veya temsilcisine ayrıca yazıyla bildirilir.

             e-Uygunluk Belgesinin gümrüklere beyanı

             MADDE 9 (1) İthal edilecek ürüne dair e-Uygunluk Belgesinin oluşturulduğu durumlar için firmaya DTVS aracılığıyla bir referans numarası verilir. Referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

             Müeyyideler

             MADDE 10 (1) Bu Tebliğ’e aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yetki

             MADDE 11 (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.

             Uygulamaya ilişkin önlemler

             MADDE 12 (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 13 (1) Bu Tebliğ 8/12/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek – 1(10.03.2011-27870 Resmi Gazete ile değişik)

Ürün Listesi

GTİP

Madde Adı

0802.31.00.00.00

Kabuklu Ceviz

0802.32.00.00.00

İç Ceviz

0803.00.19.00.00

Muz

0804.40.00.00.00

Avokado Armudu

0808.10.80.00.11

Elma (Golden cinsi)

0808.10.80.00.13

Starking Elma

0808.10.80.00.14

Starkrimson Elma

0808.10.80.00.19

Diğerleri (Elma)

0808.20.50.00.00

Armut

 

 

 

 

 

  

 

Ek – 2 (10.03.2011-27870 Resmi Gazete ile değişik)

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri

Grup Başkanlıkları Adresi

Merkezi

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri İzmir Grup Başkanlığı

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:3, Basmane/İzmir

Tel: 0232 441 66 21- 441 26 84

Faks: 0232 441 44 01

İzmir

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Fethiye Grup Başkanlığı

Adres: Atatürk Cad. Kaymakamlık Binası Kat:3 Fethiye/Muğla

Tel: 0252 612 95 51

Faks: 0252 612 95 51

Fethiye

 

 

 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Kumluca Grup Başkanlığı

Adres: Bağlık Mah. Gödene Cad. Silahçı Apt.Kat:2 No:3 Kumluca/Antalya

Tel: 0242 889 06 60

Faks: 0242 889 06 60

Kumluca

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Antalya Grup Başkanlığı

Adres: Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı Genç Apt. No:132/2 Antalya

Tel: 0242 345 26 81

Faks: 0242 346 47 75

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Mersin Grup Başkanlığı

Adres: Çakmak Caddesi, Kadribey Apt., Kat:1/4-5, No:25 Mersin

Tel: 0324 239 07 36

Faks: 0324 237 75 86

Mersin

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Antakya Grup Başkanlığı

Adres:Vilayet Binası Antakya

Tel: 0326 216 06 07

Faks: 0326 216 06 07

Antakya

Marmara Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri İstanbul Grup Başkanlığı

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:3, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212  454 08 26

Faks: 0212 454 08 27

İstanbul

Marmara Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Bursa Grup Başkanlığı

Adres: Fevzi Çakmak Cad. Dıbırdık Han. No:33 Kat:4 Osmangazi/Bursa

Tel: 0224 220 53 31

Faks: 0224 220 39 83

Bursa

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri Ankara Grup Başkanlığı

Adres: Mithatpaşa Caddesi No:18/3 Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 40–41–42

Faks: 0312 435 32 47

Ankara

  

Ek – 3

Başvuru Formu

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI                                                                                                         ..... / ..... / .....

..................... Bölge Müdürlüğü

DTS Denetmenleri ..................... Grup Başkanlığına                                         

 

               İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için e-Uygunluk Belgesi almak istiyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin  İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Ekler:

-             Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-             Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

-             Dâhilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910079 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910079 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?