Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığından: 20.03.2011-27880 Resmi Gazete

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki Ek-3, Ek-4 ile Ek-5 eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.

 “Ek-1

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

Maddenin, madde grubunun veya karışımın adı

Kısıtlama şartları

1. Asbest lifleri

 

(a) Krosidolit

CAS No 12001-28-4

(b) Amozit

CAS No 12172-73-5

(c) Antofillit

CAS No 77536-67-5

(ç) Aktinolit

CAS No 77536-66-4

(d) Tremolit

CAS No 77536-68-6

(e) Krizotil

CAS No 12001-29-5

CAS No 132207-32-0

1. Bu lifler ve kasıtlı olarak eklenen bu lifleri içeren eşyalar üretilemez, piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

2. Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan krizotil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, krizotil asbest liflerinin kullanım hükümlerine uymayan ürünler, kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez ve kullanılamaz.

 

3. Asbest lifi ihtiva eden topraklar çıkarılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

       Özellikle;

       a) Badana ve sıva, çatı ve zemin toprağı şeklinde taban ve çatı örtüsü,

       b) Yol, pekmez, çanak, çömlek yapımında katkı malzemesi,

       c) Çocuk pudrası,

       olarak kullanılamaz.

 

4. Asbest içeren eşyalar ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde belirtilen şartları sağlamadıkça piyasaya arz edilemez.

 

 

2. Poliklorlu terfeniller (PCT’ler)

 

CAS No: 61788–33–8

1.      Poliklorlu terfeniller (PCT’ler);

a) Tek başına madde olarak,

b) Atık yağlar dahil olmak üzere, karışım içersinde ya da ekipmanlarda 50 mg/kg (% 0,005 ağırlıkça)’dan daha büyük derişimde,

piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2. Poliklorlu terfenilleri (PCT’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer sıvılarının,

  d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

       kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

3. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler)

1. Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) üretilemez, herhangi bir ürün üretiminde kullanılamaz, satış ve kullanım amacıyla piyasaya arz edilemez.

 

2. Poliklorlu bifenilleri (PCB’ler) içeren ürünler piyasaya arz edilemez.

 

3. Halen kullanılmakta olan;

a) Transformatör, rezistör, indüktör gibi kapalı sistem elektrikli cihaz/teçhizatların,

 b) Toplam ağırlığı 1 kg veya daha büyük olan büyük kondansatörlerin,

 c) Küçük kondansatörlerin,

ç) Kapalı devre ısı transfer cihazları/teçhizatlarındaki ısı transfer  sıvılarının,

 d) Yeraltı kazı cihazları/teçhizatları için gerekli hidrolik sıvıların,

kullanımlarına servis süreleri dolana kadar veya bertaraf edilinceye kadar devam edilir.

4. Polibromobifeniller;   

    Polibrominatlıbifeniller (PBB’ler)

CAS No 59536-65-1

1.  Polibromlu bifeniller (PBB’ler) üretilemez, kendi halinde piyasaya arz edilemez, kendi halinde ve müstahzar içerisinde giysi, çamaşır ve iç çamaşırları gibi deri ile temas eden tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılamaz.

 

2.  Polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içeren, birinci paragrafta belirtilen eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

5. Azorenklendiriciler ve Azoboyalar

1. Bir veya daha fazla azo grubunun indirgenmesiyle Ek-3’te yer alan bir veya daha fazla aromatik amini, tespit edilebilir konsantrasyonlarda yani Ek-5’te verilen test yöntemlerine göre eşyalarda ya da bunların boyanmış kısımlarında 30 mg/kg (% 0,003 ağırlıkça) değerinin üzerinde serbest bırakabilen azoboyalar, aşağıda verilen örneklerdeki gibi insan cildi ve oral kaviteyle doğrudan ve uzun süreli temas edebilecek tekstil ve deri eşyalarında kullanılamaz: 

a) Giyim eşyaları, yatak, havlu, postiş, peruk, şapka, bebek bezi, diğer sıhhi materyaller, uyku tulumları, 

b) Ayakkabı, eldiven, kol saati kayışı, el çantası, cüzdan/çanta, evrak çantası, sandalye örtüsü, boyuna takılan para çantası,

    c) Tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaş içeren oyuncaklar,

    ç) Nihai kullanıcının kullanımına yönelik iplik ve kumaş.

 

 

2. Ayrıca, birinci paragrafta atıfta bulunulan tekstil ve deri eşyaları aynı paragrafta belirtilen şartlara uygun olmadıkları takdirde piyasaya arz edilemez.

 

3. Ek-4 “Azoboyalar Listesi”nde yer alan azoboyalar, tek başlarına ya da karışım içerisinde ağırlıkça  % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda tekstil ve deri eşyaların boyanmasının amaçlandığı kullanımlar için piyasaya arz edilemez. 

 

6. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):

(a)      Bis (2-etilheksil) fitalat (DEHP)

    CAS No 117-81-7

    EC No 204-211-0

 

(b)     Dibütil fitalat (DBP)

    CAS No 84-74-2

    EC No 201-557-4

 

(c)      Benzil bütil fitalat (BBP)

     CAS No 85-68-7

             EC No 201-622-7

1.  Oyuncaklarda ve çocuk bakım eşyalarında, plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım bileşeni olarak piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları piyasaya arz edilemez. 

 

3.  Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

 

7. Aşağıdaki fitalatlar (ya da maddeyi kapsayan diğer CAS- ve EC numaraları):

(a)      di-‘izononil’ fitalat (DINP)

    CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0

    EC No 249-079-5 ve 271-090-9

 

(b)     di-‘izodesill’ fitalat (DIDP)

    CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1

    EC No 247-977-1 ve 271-091-4

 

(c)      di-n-oktil fitalat (DNOP)

   CAS No 117-84-0

   EC No 204-214-7

 

1.  Çocukların ağızlarına koyabilecekleri oyuncaklarda, çocuk bakım eşyalarında ve plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda madde ya da karışım içerisinde piyasaya arz edilemez veya kullanılamaz.

 

2.  Plastik materyal içinde ağırlıkça % 0.1’den daha yüksek konsantrasyonlarda bu fitalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım ürünleri piyasaya arz edilemez.

 

Bu başlık altında “çocuk bakım eşyası”; uyku, dinlenme, hijyen, çocukların beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan herhangi bir  ürün anlamına gelmektedir.

8. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

     CAS No 126-72-7

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

9. Tris (aziridinil) fosfinoksit

     CAS No 5455-55-1

     EC No 208-892-5

1.  Deriyle temas edecek giysi, iç çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılamaz.

 

2.  Birinci paragrafta belirtilen şartlara uygun olmayan eşyalar piyasaya arz edilemez.

 

 


 “Ek-3

AZORENKLENDİRİCİLER

AROMATİK AMİN LİSTESİ

 

 

CAS No

 

Index No

 

EC No

 

Madde Adı (İngilizce)

 

Madde Adı (Türkçe)

1.

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphenyl-4-ylamine

4-aminobiphenyl xenylamine

bifenil-4-ilamin; ;

4-aminobifenil;ksenilamin

2.

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

benzidin;

3.

95-69-2

 

202-441-6

4-chloro-o-toluidine

4-kloro-o-toluidin

4.

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamine

2-naftilamin

5.

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluene

4-amino-2',3-dimethylazobenzene

4-o-tolylazo-o-toluidine

o-aminoazotoluen

4-amino-2',3-dimetilazobenzen;

4-o-tolilazo-o-toluidin;

6.

99-55-8

 

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

5-nitro-o-toluidin

7.

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloroaniline

4-kloroanilin

8.

615-05-4

 

210-406-1

4-methoxy-m- phenylenediamine

4-metoksi-mfenilendiamin

9.

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-methylenedianiline

4,4'-  diaminodiphenylmethane

4,4'-metilendianilin;

4,4'-diaminodifenilmetan

10.

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorobenzidine

3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamin

3,3'-diklorobenzidin;

3,3'-diklorobifenil-4,4'ilendiamin

11.

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-dimethoxybenzidine

o-dianisidine

3,3'-dimetoksibenzidin;

o-dianisidin

12.

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-dimethylbenzidine

4,4'-bi-o-toluidine

3,3'-dimetilbenzidin;

4,4'-bi-o-toluidin

13.

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-methylenedi-o- toluidine

4,4'-metilendi-o-toluidin

14.

120-71-8

 

204-419-1

6-methoxy-m-toluidine

p-cresidine

6-metoksi-m-toluidin;

p-kresidin

15.

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-methylene-bis-(2- chloro-aniline)

2,2'-dichloro-4,4'- methylene dianiline

4,4'-metilenbis(2-kloroanilin);

2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilin

16.

101-80-4

 

202-977-0

4,4'-oxydianiline

4,4'-oksidianilin

17.

139-65-1

 

205-370-9

4,4'-thiodianiline

4,4'-tiyodianilin

18.

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluene

o-toluidin;

2-aminotoluen

19.

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-methyl-m- phenylenediamine

4-metil-m-fenilendiamin

20.

137-17-7

 

205-282-0

2,4,5-trimethylaniline

2,4,5-trimetilanilin

21.

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-methoxyaniline

o-anisidin;

2-metoksi-anilin;

22.

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzene

4-aminoazobenzen

 


 

Ek-4

AZORENKLENDİRİCİLER

AZOBOYALAR LİSTESİ

 

CAS No.

EC No.

Maddeler

1

Tahsis edilememiştir.

Komponent 1:

CAS-No:118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na

Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

405-665-4

disodyum-(6-(4-anisidino)-3- sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1-naftolato)(1-

(5-kloro-2-oksidofenilazo)-2-naftolato)kromat(1-);

 

trisodyumbis(5-(4-anisidino)- 3-sülfonato-2-(3,5-dinitro-2- oksidofenilazo)-1- naftolato)kromat(1-) karışımı

 

 

 

 

 

Ek-5

AZOBOYALAR GRUBU İÇİN

TEST METOTLARI LİSTESİ

Türk Standardları Enstitüsü (*)

Standardın Referans Numarası ve Başlığı

Referans Doküman

TSE

Deri – Kimyasal Testler – Boyalı derilerde bazı azoboyar maddelerinin tayini

TS EN ISO 17234-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluşan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 1:Ekstraksiyon gerekmeksizin elde edilebilen kullanılmış belirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-1

TSE

Tekstil – Azoboyar maddelerden oluşan aromatik aminler için tayin metotları – Bölüm 2: Ekstraksiyon ile elde edilebilen kullanılmış belirli azoboyar maddelerin tespiti

TS EN 14362-2

 

(*) TSE: Türk Standardları Enstitüsü; Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA”

 

 

            

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910078 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910078 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?