Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15)

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

*27.10,2011-28097 R.G. ile yapılan değişiklikler

Dış Ticaret Müsteşarlığından : 31.12.2010-27802 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2011/ 15)

Kapsam

“MADDE 1 –(02.07.2011-27982 R.G.ile değişik) (1) Bu Tebliğ, EK-I'deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.”


Risk değerlendirmesi

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ kapsamında risk, EK I’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.

(2) EK I’deki listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır.

Numune alınması

MADDE 3 - (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önce, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca eşyadan numune aldırılabilir.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi

MADDE 4 - (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır.

(2) Gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki 3 (üç) günlük süre, Gümrük Müsteşarlığı'nca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.

(3) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 5- (1) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.

(2) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü, onay belgesinin düzenlenmesi aşamasında gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) İthalatçının onay belgesi sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamındaki ithalat işlemleri için, yükümlülüklerini yerine getirene kadar onay belgesi düzenlenmez.

Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya

MADDE 6 - (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.

(2) Numune alınarak test edilen eşya ile benzer özellikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.

Ön tespit ve duyuru

MADDE 7 - (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Bildirim

MADDE 8 - (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 7 nci madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin EK II’de yer alan “Bildirim” formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak EK II’de yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. bölümü ile bildirimin satın alınan eşyaya ilişkin olması halinde II. bölümünü, satışı yapılan eşyaya ilişkin olması halinde III. bölümünü, satış yaptıkları ya da duyuru konusu eşyayı satın aldıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı bildirimi yapan tarafından bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının ya da kendilerinin alış yaptığı alıcının yaptığı bildirimin I. bölümü ile II. veya III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde veya bu bildirimlerin kendilerine ulaşmaması halinde duyuru tarihinden itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde yapılır.

Tespit ve nihai duyuru

MADDE 9 - (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bildirimler sonucunda, teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları tespit edilerek bu Tebliğ’in 7 nci maddesinde yer alan adreste duyurulur.

(2) Belgelendirilmemiş olan eşya gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilir.

Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası

MADDE 10 -  (1) Eşyanın toplatılması,  mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.

(2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi anlamına gelir.

(3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi anlamına gelir.

(4) 9 uncu maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai duyuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.

(6) Bu maddede belirtilen işlemlerin tamamı uluslararası gözetim şirketi gözetiminde gerçekleştirilir. Uluslararası gözetim şirketince hazırlanacak raporların Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bu işlemler yerine getirilmiş sayılır.

Dolaylı temsil edilen eşyanın testi

MADDE 11 - (1) 9 uncu maddeye göre tespit edilen dolaylı temsil edilen eşya doğrudan temsil eden numuneler üzerinden uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 10 uncu madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

İlan

MADDE 12 - (1) Yeri tespit edilemediğinden dolayı, bu Tebliğ’in 10 ve 11 inci maddeleri çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az 2 (iki) gün süreyle ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. En son ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde toplatılamayan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 10 uncu madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 11 inci madde hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve/veya piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur. İlgililer tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan işlemler resen yapılır. Resen toplatılan eşya başkaca bir işleme gerek kalmaksızın imha edilir. Resen yapılan işlemlere ilişkin tüm masraflar ithalatçı ve/veya ürünü piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerden müşterek müteselsil sorumlu olarak tahsil edilir.

İhtisas kuruluşları

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Risk Değerlendirme Kurulu

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Genel Müdürlük, İTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDK’nın oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yetki

MADDE 16- Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ” (İthalat: 2010/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ” (İthalat: 2010/15)’e yapılmış olan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-I (20.07.2011-28000 Resmi Gazete ile değişen şekli)

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların üretimine; Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

------------------------------------------------------------------

65.05

9404.21,9404.29,940430,940490

-------------------------------------------------------------------

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3203.19.00.00.19

12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekstil ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar

6505

9404.21,9404.29,940430,940490

9/08/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT) 64'üncü fasıl
İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların üretimine; Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

------------------------------------------------------------------

65.05

9404.21,9404.29,940430,940490

-------------------------------------------------------------------

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3203.19.00.00.19

12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekstil ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar

6505  *3005.90.31,*3005.90.50

9404.21,9404.29,940430,940490

9/08/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT) 64'üncü fasıl

 

EK-II

BİLDİRİM

(İTHALAT 2011/15 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİNCE YAPILAN )

I. BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER

BİLDİRİMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DUYURU NUMARASI:

BİLDİRİMİ YAPANIN:

ÜNVANI

:

VERGİ NUMARASI/ T.C. KİMLİK NO

:

TELEFON NUMARASI

:

FAKS NUMARASI

:

E-POSTA VE İNTERNET

:

POSTA KODU

:

ÜLKE

:

İL VE İLÇE

:

SEMT/MAHALLE

:

CADDE

:

SOKAK

:

KAPI NUMARASI

:

BİLDİRİMİ HAZIRLAYAN KİŞİNİN:

T.C. KİMLİK NO

:

ADI SOYADI

:

ÜNVANI/GÖREVİ

:

TELEFON NUMARASI

:

E-POSTA ADRESİ

:

BU BİLDİRİM KAPSAMINDA VERİLEN BİLGİLERİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

II. BÖLÜM: SATIN ALINAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN ALINDIĞI SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:

VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:

TELEFON NUMARASI

(          )

FAKS NUMARASI

(          )

E-POSTA ADRESİ

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

ÜLKE

ALIMA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA  NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

2

...

TOPLAM

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

III. BÖLÜM: SATIŞI YAPILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN SATILDIĞI ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:

VERGİ NUMARASI/T.C. KİMLİK NO:

TELEFON NUMARASI

(          )

FAKS NUMARASI

(          )

E-POSTA ADRESİ

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

ÜLKE

SATIŞA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA  NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE/ BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

2

...

TARİH:

İMZA:

KAŞE:


IV. BÖLÜM: STOKTA BULUNAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

EŞYANIN BULUNDUĞU DEPOYA İLİŞKİN BİLGİLER

DEPO SAHİBİNİN UNVANI:

DEPO SAHİBİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI:

TELEFON NUMARASI

(          )

FAKS NUMARASI

(          )

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

ÜLKE

STOKTAKİ EŞYAYA AİT EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA  NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/ BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

2

...

TOPLAM

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

V. BÖLÜM: ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRETİCİYE VE ÜRETİMİN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRETİCİNİN UNVANI:

ÜRETİCİNİN VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI :

ÜRETİCİNİN TELEFON NUMARASI

(          )

ÜRETİCİNİN FAKS NUMARASI

(          )

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

ÜLKE

ÜRETİME GİREN VE ÇIKAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRETİMİN TANIMI ve BİRİM DÖNÜŞÜM ORANI

ÜRETİME GİREN

ÜRETİMDEN ÇIKAN

GTİP BİRİMİNDEN MİKTAR

GTİP BİRİMİ

İRSALİYE/BEYANNAME MİKTAR

İRSALİYE /BEYANNAME BİRİM

1

2

...

TOPLAM

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

VI. BÖLÜM: ÖZET VE DİĞER HUSUSLAR

a) Özet Tablo

MİKTAR

BİRİM(adet, çift, kg vb.)

SATIN ALINAN EŞYA

SATIŞI YAPILAN EŞYA

STOKTA BULUNAN EŞYA

TARİH:

İMZA:

KAŞE:

b) Sonuç: (Belirtilmek istenen özel  hususlar)

AÇIKLAMALAR

1. Bildirime konu eşyanın “duyuru numarası” 2011/15 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan duyuruda belirlenecektir. Bir bildirimde birden fazla duyuru numarasına haiz eşya yer alamaz.

2. Satın alınan eşyaya ilişkin II. bölümde gösterilen tablo her bir tedarikçi için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.

3. Satışı yapılan eşyaya ilişkin III. bölümde gösterilen tablo her bir alıcı için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Perakende satış fişi ile yapılan satışlar için tek bir tablo doldurulur.

4. Stokta bulunan eşyaya ilişkin IV. bölümde gösterilen tablo eşyanın bulunduğu her bir depo için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Bu tabloda stoklara giriş işlemleri (+), stoktan çıkış işlemleri (-) işareti ile belirtilecektir.

5. Tablolarda yurtiçinden alınan veya yurtdışına satılan eşyaya ilişkin olarak fatura irsaliye tarih ve numaraları, doğrudan ithalat yolu ile alınan veya doğrudan ihracat yolu ile satılan eşyaya ilişkin olarak fatura ve beyanname tarih ve numaraları verilecektir.

6. Tüm tablolarda verilen miktarların birimi belirtilecektir. Birimi yazılmayan miktar için bildirim yapılmamış kabul edilecektir. Birim olarak duyuruda belirlenmiş olan birim kullanılacaktır. II., III. ve IV. Bölümlerde yer alan “Belge Miktar” ve “Belge Birim” sütunları, alış ya da satış işlemleri için düzenlenen fatura ya da irsaliye üzerinde yer alan birimlerin duyuruda belirtilen birimden farklı olması halinde resmi belge üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz beyan edilebilmesi için hazırlanmıştır. Belge birim ile duyuruda belirtilen birimin aynı olması halinde bu sütunların “Miktar” ve “Birim” sütunlarıyla aynı bilgiyi içerir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu sütunların boş bırakılması halinde bildirim eksik yapılmış sayılacaktır.

7. Satın alındıktan sonra üretimde kullanılarak başka bir mamulün bünyesine giren eşya, satışı yapılan ve stokta bulunan eşyaya ilişkin tablolarda nihai mamul eşyaya ait evrak, miktar ve birim bilgileri ile doldurulacaktır. Ancak üretimde kullanılan eşyanın miktarı ve duyuruda belirlenen birim cinsinden ayrıca parantez içerisinde yazılacaktır. Birim dönüşüm oranları V. bölümdeki tabloda belirtilecektir. Bu tabloda farklı dönüşüm oranlarına sahip üretimler ayrı satırlarda belirtilecektir.

8. V. bölümdeki üretimin tanımı kısmında üretime giren ve çıkan eşya tanımı yapılacaktır.

9. Özet tabloda alınan, satılan veya stokta bulunan eşyaya ilişkin birimler duyuruda belirlenen birimler cinsinden olacaktır. Üretimden kaynaklanan dönüşüm nedeni ile farklı birimlere dönüşen eşyaya ait birimler V. Bölümde belirtilen dönüşüm oranları kullanılarak belirlenen birime çevrilecek ve toplama dahil edilecektir.

10. Bildirim I. ve III. bölümleri İthalat 2011/15 sayılı Tebliğ uyarınca satışı yapan tarafından, alıcıya noter yoluyla veya elden iletilecektir. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya elden teslim tutanağı talep edilmesi halinde İTKİB’e verilmek üzere bildirimi yapan tarafından saklanır.

11.Kendisine satıcısı tarafından resmi yollarla bildirim yapılmamış ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan Duyuru aracılığıyla ilgili eşyanın piyasaya arz zincirinde yer alan bir yükümlü olduğunu öğrenen kişiler, kendilerine ayrıca bir tebligat yapılmasını beklemeksizin ilgili bildirim formlarını hazırlayarak, söz konusu formları 12. maddede yer alan adrese iletir ve 2011/15 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapmış olduğu bildirimi, Duyuruya konu eşyayı tedarik ettiği satıcıya iletir. Bildirimlerin satıcıya iletilmesi hususu 10. maddede belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.

12. Bildirimler aşağıdaki adrese yapılır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B blok

Yenibosna/Bahçelievier-İSTANBUL

http://www.ebirlik.org

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların üretimine; Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

------------------------------------------------------------------

65.05

9404.21,9404.29,940430,940490

-------------------------------------------------------------------

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3203.19.00.00.19

12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekstil ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar

6505

9404.21,9404.29,940430,940490

9/08/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT) 64'üncü fasıl


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238882 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238882 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?