Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/26)

Ekonomi Bakanlığından:30.07.2016-29786 Resmi Gazete

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/18)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/26)

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)’nin Ek-1’de yer alan İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi adlı tablonun sonuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

6406.10.90.90.00 Diğerleri Ftalat
6406.90.30.00.00 Dış Tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer kısımlara tutturulmuş ayakkabı
yüzlerinden meydana gelen
Ftalat

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan 6406.10.90.90.00 ve 6406.90.30.00.00 GTİP numaralı ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910184 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910184 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?