Bedelsiz İhracatta Damga Vergisi

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-663.06.77            

Konu  : Bedelsiz İhracatta Damga Vergisi

 

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Maliye Bakanlığı'ndan alınan 04.02.2011 tarihli, 10877 sayılı yazıda kısaca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğunun hükme bağlandığı, söz konusu istisna hükmünün Bakanlıklarınca  yayımlanan 1 Seri No'lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde belirtilen usul ve esasların  çerçevesinde uygulandığı, yine anılan Tebliğde, döviz kazandırıcı faaliyetlerin ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilerek ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun da yine aynı Tebliğde belirlendiği belirtilerek bedelsiz ihracatın bu kapsamda değerlendirilmediği ifade edilmektedir.

 

Mezkur  yazının bir örneği ekte gönderilmekte olup, bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 Şüheda BARLAS

Daire Başkanı

 

 

 

Ek: 1 adet yazı örneği

 

 

 

 

 

DAĞITIM     :

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığına

 

Sayı: B.07.I.GİB.0.02.62/155.14.02-16

Konu:

 

 

04.02.2011-010877

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      : 24/12/2010 tarih ve B.02.1.GÜM.0.06.12.00-663.06.77-28312 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun EK 2 inci maddesinde yer alan istisna hükmünün bedelsiz ihracata da uygulanıp uygulanmayacağı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 inci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu, bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hükmünde yer verilmiştir.

Söz konusu istisna hükmü Bakanlığımızca yayımlanan 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisna Uygulaması Hakkında Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmakta, bu tebliğ paralelinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ bulunmaktadır.

1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde, döviz kazandırıcı faaliyetlerin ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmiş, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu sayılmak suretiyle belirlenmiş olup bedelsiz ihracat bu kapsamda değerlendirilmemiştir.

Diğer taraftan, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde, bedelsiz olarak ihracat edilebilecek malların neler olduğu; 6 ncı maddesinde de, bedelsiz ihracata konu malın ihracata uygulanan desteklerden yararlandırılamayacağı hususları açıklanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 2008/12 sayılı tebliğin 6 ncı maddesi de göz önünde bulundurulduğunda, 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ kapsamında döviz kazandırıcı bir faaliyet olmayan bedelsiz ihracat nedeniyle düzenlenen kağıtların, Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi çerçevesinde damga vergisi istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Osman DERELİ

Başkan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849308 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849308 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?