Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2007/6)

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2007 Sayısı: 26740

BELİRLİ TEKSTİL  VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2007/6)

 

İnceleme

MADDE 1 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik’in (Yönetmelik) değişik 12 nci maddesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yapılan inceleme tamamlanmıştır.

Pazar bozulması ve pazar bozulması tehdidi

MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafından yapılan incelemede;

- Çin Halk Cumhuriyeti’nde (ÇHC) mevcut tekstil ve konfeksiyon kapasitesinin artmaya devam ettiği,

- ÇHC menşeli ithalatın pazar bozulması ve pazar bozulması tehdidi nedeniyle ticaretin düzenli gelişimini tehdit ettiği,

tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95/6815 sayılı Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar (Karar) ve buna bağlı Yönetmelik çerçevesinde ÇHC menşeli belirli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar vermiştir.

Danışma görüşmeleri

MADDE 4 – (1) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÇHC ile danışma görüşmeleri başlatılacaktır. Ek-I’de belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ÇHC menşeli olanlarının ithalatında tek taraflı olarak kota uygulanacaktır.

Kota

MADDE 5 – (1) İthalatında 2008 yılında kota uygulanacak ÇHC menşeli tekstil ve konfeksiyon ürün grupları için kota seviyeleri Ek-I’de, ürün gruplarının kapsadığı gümrük tarife pozisyonları Ek-II’de gösterilmiştir. 2008 yılı kota dönemi 1/1/2008-31/12/2008’dir.

(2) Ek-I’de yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünleri, 25 kg veya 50 adet/çift/takımdan daha az miktarda ithal edilecek ise kota miktarından düşülmeksizin ithal lisansı ile ithal edilir. Söz konusu kota muafiyeti, her firmaya bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.

Kotanın dağıtılması

MADDE 6 – (1) Kota dağıtımı başvuru sırası dikkate alınmak suretiyle, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Her bir ürün grubu için Ek-I’de gösterilen kota seviyesinin %75’lik bölümü geleneksel ithalatçılara ayrılır, kalan bölümü serbest olarak dağıtılır.

(3) Geleneksel ve serbest bölümden dağıtılacak kotalar için bir ithal lisansında verilebilecek azami miktarlar Ek-I’de gösterilmektedir.

(4) Geleneksel bölüme ayrılan kota, çalıştırdığı işçi sayısı, vergi durumu ve ithalat ile ihracat performansları dikkate alınarak geleneksel ithalatçılara dağıtılır.

(5) Kotaların dağıtımı ve yönetimi hususunda İTKİB görevlendirilmiştir.

İthal lisansına ve ithal lisansı kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) İthal lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, Ek-III’de yer alan başvuru formunun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgeler ile birlikte eksiksiz olarak, İTKİB’e iletilmesi gerekmektedir. Geleneksel bölümden kota talebinde bulunacak ithalatçılar ayrıca Ek-IV’de yer alan formu Yeminli Mali Müşavir onaylı olarak başvurularına ekleyeceklerdir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Birden fazla ürün grubu için başvuruda bulunulması halinde, her bir ürün grubu için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Ek-I’de belirtilen her bir ürün grubu için aynı ithalatçıya birden fazla ithal lisansı düzenlenemez. Ancak adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları veya ithal lisansının İTKİB’e iade edilmiş olması şartıyla, aynı ürün grubu için yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

(3) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde ithal lisansı düzenlenmez.

(4) İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(5) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihini müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri İTKİB’e iletir.

(6) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, 2008 yılı kota dönemi içinde kalmak kaydıyla, düzenlendiği tarihten itibaren 3 (üç) aydır. Bu süre 31/12/2008 tarihini geçemez.

(7) İthal lisansı, üçüncü kişilere devredilemez. İthal lisansı geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde İTKİB’e iade edilir.

(8) İthalatçıların yukarıdaki fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Diğer mevzuat

MADDE 8 – (1) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2006/6 sayılı Tebliğ  yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-30/10/2008-27039)(1)   

(1) 1/1/2009 tarihinden önce yüklenmiş olan ürünlerin ithalatı 1/2/2009 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Bu maddenin birinci paragrafı kapsamında ithalatı lisansa tabi olan ürünler için ithal lisansı düzenlenmeye devam edilir ve bu lisansların süresi 31/1/2009 tarihini geçemez.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270610 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270610 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?