BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHAL

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G.(4.Mükerrer)
BELİRLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞLEM GÖRDÜKTEN SONRA GERİ İTHALEDİLEN BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE VE GİYİM
EŞYASINA UYGULANAN EKONOMİK ETKİLİ
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
(2009/4)
 
             MADDE 1 – (1) 3/1/1997 tarihli ve 22866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği (bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır) uyarınca, belirli üçüncü ülkeler ve kategoriler bazında tespit edilen 2009 yılına ait hariçte işleme kotaları EK-I’de gösterilmiştir. Anılan tekstil ürünlerinin ithaline, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.
             MADDE 2 – (1) Her bir geleneksel hak sahibi, ilgili kategori ve üçüncü ülkeye ait hariçte işleme kotalarından, kendi tercihine göre 2006 veya 2007 yıllarından birinde söz konusu ülke ve kategoriden işleme faaliyetleri çerçevesinde işlem görmüş ürünler şeklinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalini gerçekleştirdiği toplam miktarlara eşit miktarda pay alır.
             (2) Belirli bir üçüncü ülke ve kategori için birinci fıkra kapsamında kendisine ayrılan miktarları kullanmamayı seçen bir geleneksel hak sahibi, başka bir kategori ve üçüncü ülkeden eşdeğer bir miktar için, beşinci fıkrada belirtilen ilk gelen ilk alır yöntemine göre, başvuruda bulunabilir.
             (3) Hariçte işleme kotalarının dağıtımından yararlanmak isteyen geleneksel hak sahiplerinin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvuruda bulunmaları şarttır.
             (4) Anılan süre dışında başvuruda bulunan geleneksel hak sahipleri, kullanılabilir kota miktarları uygun olduğu ölçüde, referans yılda Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalini gerçekleştirdikleri miktar kadar kotadan yararlanabilir.
             (5) Birinci fıkra kapsamı dışındaki başvurular, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından, kullanılabilir kota miktarları dikkate alınarak, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere başvuru sırasına göre (ilk gelen ilk alır yöntemi) dağıtılır. Başvuruların değerlendirilmesinde, genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
             (6) Dağıtımlardan sadece, bir önceki yılda Türkiye’de üretimini sürdürdüğünü belgelendiren imalatçılar yararlanabilir. Bu imalatçılar, üçüncü ülkede gerçekleştirilen işleme faaliyetinin toplam değeri, kendilerinin Yönetmelikte hesaplama yöntemi belirlenen Türkiye’deki üretimine ait değerin % 50’sini aşmayan işlem görmüş ürünler için başvuruda bulunabilir.
             (7) Aynı kategori ve üçüncü ülke için aynı kota döneminde yapılan yeni başvurular, önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin en az %50’sinin başvuru sahibi tarafından Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmiş olması veya önceden izin verilen işlem görmüş ürünlerin miktarının en az % 80’ine karşılık gelen eşyanın fiilen ihraç edilmiş olması şartıyla, beşinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
             MADDE 3 – (1) EK-I’de gösterilen ürünler için izin başvurusu, Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki şartları haiz kişi tarafından, EK-II'de örneği yer alan dilekçe ile EK-III'deki başvuru formu ve EK-IV'deki soru formunda belirtilen bilgiler eksiksiz doldurularak Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.
             (2) Başvuruya ayrıca, EK-V'de örneği yer alan taahhütname ile başvuru sahibine ait imza sirküleri (noter tasdikli) ve işleme faaliyetlerinin gerçekleştirileceği üçüncü ülkede söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmeyi taahhüt eden kişi ile yapılmış sözleşme veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) eşdeğer olarak kabul edilebilecek herhangi bir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti eklenir.
             (3) Başvuru sahibi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) talep edilen hususlara ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmaya ihtiyaç duyması halinde, buna ait bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyebilir.
             (4) Başvurunun değerlendirilmesi için ihtiyaç olması halinde, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek bilgi ve belgeler talep edilir.
             (5) Birden fazla ülke ve/veya kategori için izin talebinde bulunulması halinde, her bir ülke ve kategori için ayrı başvuru yapılması şarttır.
             (6) Başvuru sahibi, geçici olarak ihraç edilen eşyanın ve Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarının Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) kontrol edilmesine imkan sağlayan stok kayıtlarını tutmakla mükelleftir.
             (7) İzin belgelerine ilişkin başvurular ve eki belgelerin birer sureti ile izin belgelerinin bir sureti, başvuru sahibi tarafından, izin belgelerinin düzenlendiği takvim yılının sonundan itibaren en az üç yıl saklanacaktır.
             MADDE 4 – (1) Eşyanın geçici ihracat işlemlerinin tamamlanması için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) belirlenecek olan süre, izin belgelerinde belirtilir. Bu süre 6 (altı) ayı aşamaz. Bununla birlikte, izin sahibinin talebi üzerine bu süre, 3 (üç) aya kadar uzatılabilir.
             (2) İşlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithalinde gerekli olan süre, Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) eşyanın işlenmesi için gerekli olan süre dikkate alınarak tespit edilir. Bu süre, geçici ihracat işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanır. İzin belgesi sahibinin makul sebepler göstererek yapacağı başvuru üzerine bu süre uzatılabilir.
             MADDE 5 – (1) İşlem görmüş ürünler Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edildiğinde, izin belgelerinin kapatılması amacıyla belge sahibi, işleme faaliyetinin izin belgesinde belirtilen üçüncü ülkede yapılmış olduğunu kanıtlayan belge ile birlikte izin belgesinin ve gümrük beyannamelerinin suretlerini işlem görmüş ürünlerin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
                       EK - I
 
 
 
 
 
 
 
     Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi kapsamında 2009
yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları
(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin I No.lu
Ekinde Gösterilmiştir)
 
 
 
 
Talep
Ülke adı
Kategori
Ölçü
Kota Seviyesi
Edilebilecek
 
 
Birimi
2009
Azami Miktar
Belarus
GRUP IB
 
 
 
(Beyaz Rusya)
4
1 000 adet
727
50
 
5
1 000 adet
476
40
 
6
1 000 adet
1233
80
 
7
1 000 adet
463
40
 
8
1 000 adet
212
30
 
GRUP IIB
 
 
 
 
15
1 000 adet
159
20
 
21
1 000 adet
211
30
 
24
1 000 adet
90
15
 
26/27
1 000 adet
302
40
 
29
1 000 adet
94
15
 
73
1 000 adet
503
40
 
 
EK - II
 
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
..../.../2009
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
 
             2009/4 sayılı Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliğ’i kapsamında firmamız adına İzin Belgesi düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
             Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler ekte beyan edilmiştir.
 
 
                                                                                               (imza-kaşe)
 
EK III     EK IV
 
EK - V
 
T.C. BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğüne
 
Taahhütname Örneği
 
             Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Faaliyeti İzin Belgesi almak için yaptığımız başvuruda ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu; İzin Belgesi kapsamı eşyanın geçici ihracatını ve işlem görmüş ürünlerin geri ithalatını belgede belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştireceğimizi ve bunun kontrolünün sağlanması amacıyla talep edilecek bilgi ve belgeler ile geçici ihraç eşyasına ve işlem görmüş ürünlere ait örnekleri Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) ibraz edeceğimizi; İzin Belgesini üçüncü şahıslara devretmeyeceğimizi; İzin belgesi kapsamı geçici ihraç eşyasının ve geri ithal edilen işlem görmüş ürünlerin miktarlarının Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) kontrolüne imkan sağlayan stok kayıtlarını tutacağımızı ve bunları üç yıl süreyle muhafaza edeceğimizi ayrıca, İzin Belgesi’nin aslını süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
                                                                                                                    Firma Ünvanı
                                                                                                                              
                                                                                                      Firma Yetkilisinin Adı, Soyadı
                                                                                                                       ve İmzası

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288769 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288769 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?