Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2011/6)

Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2012/2)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.21.0.RKG.0.00.06.00-010.06.02   02.01.2012                                   (Mülga)

Konu : Beyanname çıktısı alınması

GENELGE

(2011/6)

28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği'nin 415 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 112 nci maddesine "Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünü amir üçüncü fıkra eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği'nin anılan madde hükmü çerçevesinde kağıtsız beyanname uygulamasının devam ettiği gümrük idarelerinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, kapanmış ithalat ve ihracat beyannamesinin onaylı örneğinin verilmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1- Yükümlü tarafından beyannamenin mükellef nüshası (üç veya sekizinci nüsha) üzerine çıktısı alınır.

2- İlgili memurca, yükümlü tarafından ibraz edilen beyanname nüshasının sistemdeki elektronik beyanname ile uyumlu olduğu tespit edilir ve beyanname nüshasının seri numarası, BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde “İşlemler” menüsü altında bulunan “Çıktı Seri No Kayıt” ekranından söz konusu beyanname tescil numarası ile çağrılmak suretiyle kaydedilir.

3- Beyanname nüshasının sağ üst köşesinde yer alan “SEVK-İHRACAT/VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ” alanı ilgili memurca mühürlenerek imzalanır ve beyanname örneği yükümlüye iade edilir.

4- Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenir, başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmez.

İlgili kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından (http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/euygulamalar/Sayfalar/Projeler.aspx) tescil numarasını girerek beyanname nüshasının doğruluğunu kontrol edebilirler.

01/11/2011 tarihli ve 2011/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Bakan a.

Müsteşar Yrd. V.

DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898026 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898026 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?