Beyanname İptali (Genelge 2011/12 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

Gümrük Beyannamesinin İptali (Genelge 2013-8 Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Md.) ile Yürürlükten Kaldırıldı

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı         : B.21.0.RKG.0.06.00.00-010.06.02           12.08.2011

 Konu       : Beyanname İptali

 GENELGE (2011/12)

 

Bilindiği üzere, BİLGE Sisteminde beyanname iptalleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64 ncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 123 ila 128 inci maddelerine istinaden yapılmaktadır.

  BİLGE sisteminde beyannamenin muayene işlemleri tamamlanana kadar idarece iptal işlemi gerçekleştirilebilmekte, beyannamenin sonraki aşamalarda iptal edilmek istenmesi durumunda ise Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden statü değişikliği talep edilmesi ve bu değişikliğin anılan Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde iptal işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 Bununla birlikte,  BİLGE sisteminde yapılan çalışma sonucunda; muayene işlemleri bitirilmiş veya vergileri ödenerek muhasebe işlemleri tamamlanmış IM ve AN kodlu ithalat ve antrepo beyannamelerinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden statü değişikliği talep edilmeksizin doğrudan idarece iptal edilebilmesine olanak sağlanmıştır.

 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 64 ncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 123 ila 128 inci maddelerine istinaden yapılacak iptal işlemlerinin aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir:

  (1) (a) Yükümlü tarafından beyannamenin iptal edilmesi talebinde bulunulması halinde öncelikle yükümlünün gümrük idaresine iptal talebini içeren bir dilekçe ile başvurması ve bu talebin Gümrük İdare Amirince uygun görülmesi halinde beyannamenin iptal edilmesi gerekmektedir.

  (b) Beyannamenin Gümrük Kanunu'nun 70 inci maddesine istinaden gümrük idaresince yükümlü talebi olmaksızın re'sen iptal edilebilmesi için öncelikle Gümrük İdare Amirinin iptal kararını uygun  görmesi, ardından beyannamenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 (2) Bu Genelge kapsamına giren beyannamelerin iptal işlemleri, İdare Amirince görevlendirilecek memur tarafından beyannamenin statüsü değiştirilmeksizin gerçekleştirilecektir.

 (3) Beyannamede iptal işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin teknik detaylar Bakanlığımız http://portal.gumruk.gov.tr adresinde BİLGE İşlemleri sekmesi altında yer alan rehberde duyurulmuştur.

 (4) İptal edilecek beyannamenin başka beyanname, özet beyan veya elektronik ortamda gerçekleştirilmiş diğer işlemlerle bağlantılı olması durumunda, bunların kontrol edilmesi gerekmekte olup, söz konusu belge veya işlemlerde gerekli düzeltmeler yapılmadan beyanname iptal edilemez.

 Örneğin 5300 rejim kodlu bir beyannamenin tutanakla kapatıldığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu beyannamenin iptal edilebilmesi için öncelikle tutanağın iptal edilmesi gerekir.

 (5) Bir beyannamenin iptal edilmesinin ardından, iptal edilen beyanname muhteviyatı eşya için yükümlü tarafından yeni bir beyannamenin tescil edilmesi halinde, tescil edilen yeni beyannamenin 44 no.lu alanına iptal edilen beyannamenin sayı/tarihinin girilmesi gerekmektedir.

 (6)  BİLGE sisteminde iptal işleminin  geri alınması mümkün olmadığından, iptal işlemini yapan memur tarafından gerekli dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

 (7) Gümrük İdare Amirleri beyanname iptallerinin yukarıda belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilmesini teminen gerekli önlemlerin alınmasını sağlamakla ve yapılan iptal işlemlerini sorgulama ekranlarından düzenli olarak sorgulayarak işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetimini yapmakla sorumludur.

 (8) İşbu Genelgenin yayımlanmasından önce iptal edilebilmesi için statüsünün değiştirilmesi talebinde bulunulan beyannamelere ilişkin işlemlerin cevap beklenilmeksizin gümrük idarelerince tamamlanması gerekmektedir.

 Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ   

  Bakan a.

Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899097 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899097 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?