E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15322833 Ziyaretçi

BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI

I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI

A. GENEL AÇIKLAMA
Gümrük Beyannamesi formları, ya sekiz nüshalı (Ek 1) bir takım ya da dört nüshalı (Ek 2) iki takım şeklinde sekiz nüshadan oluşur:
1 no.lu nüsha: İhracat ve/veya transit işlemlerinin yapıldığı hareket  idaresinde saklanır.
2 no.lu nüsha: İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır.
3 no.lu nüsha: İhracatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe  iade edilir. Bu nüsha aracı banka ve diğer kamu kuruluşları  tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha olarak  kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu  nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı mükellefe iade  eder.
4 no.lu nüsha: Transit rejiminde varış idaresinde kalacak nüshadır.
5 no.lu nüsha: Transit rejiminde varış idaresince hareket idaresine geri  gönderilecek teyit nüshasıdır.
6 no.lu nüsha: İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından  sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte  bu nüshanın aslı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'ne  gönderilir. Bu nüshanın onaylı örneği, aslı yerine geçmek  üzere beyanname ekinde bulunması gereken belgelerin örnek  veya fotokopileri ile birlikte gümrük idaresinde kalır. Bu  nüsha, antrepo rejiminde kullanıldığında, Gümrükler Kontrol  Genel Müdürlüğü'ne gönderilmez.
7 no.lu nüsha: İstatistik amacıyla kullanılan nüshadır. İthalat  işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanır.
8 no.lu nüsha: İthalatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe  iade edilir. Bu nüsha, aracı banka ve diğer kamu  kuruluşları tarafından izlenen işlemlerde kanıtlayıcı nüsha  olarak kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri  halinde, bu nüshadan bir fotokopi alarak, asıl nüshayı  mükellefe iade eder.
Yukarıda anılan beyanname formlarına gerektiğinde, ya sekiz nüshalı (Ek 3) bir takım ya da dört nüshalı (Ek 4) iki takım şeklinde devam formları eklenebilir.
B. REJİMLERE GÖRE KULLANILACAK BEYANNAME NÜSHALARI
Beyanname nüshalarının gümrük işlemleri bakımından kullanımı şöyledir:
1. İhracat işlemleri için 1, 2 ve 3 no.lu nüshalar kullanılır. Bu Talimattaki ihracata ilişkin hükümler, eşyanın kesin ya da geçici her türlü ihracını kapsar.
2. Transitin şekline bağlı olarak beyanname nüshaları üzerinde şu şekilde işlem yapılır:
a. Transit işlemleri için 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar kullanılır.
b. Bir beyanname formunun hem ihracat hem de transit işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalar, ihracat beyannamesi ve transit beyannamesi olarak kullanılır.
c. Bir beyanname formunun hem transit hem de ithalat işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar transit beyannamesi ve ithalat beyannamesi olarak kullanılır.
3. İthalat işlemleri için 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar kullanılır. Bu Talimattaki ithalata ilişkin hükümler, antrepo işlemleri dahil eşyanın kesin veya geçici her türlü ithalini kapsar.
C. BEYANNAMENİN DOLDURULMASI
a. Beyannamelerin, sekiz nüshalı takım yerine her bir nüshanın 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 şeklinde ikili işleve sahip dört nüshalı iki takımın kullanılması halinde, ilk takım 1'den 4'e kadar olan nüshalara, ikinci takım ise, 5'den 8'e kadar olan nüshalara tekabül eder. Bu durumda her bir dört nüshalı takımda kullanılan nüshaların numaraları, formun kenarında bulunan kullanılmayan numaraların üzeri çizilmek suretiyle gösterilir.
b. Her beyanname formu, bir kalem eşya için kullanılır. Beyan edilen eşyanın birden fazla kalemi içermesi halinde, her üç kalem eşya için bir devam formu (Ek 3 ve 4) kullanılır. Ancak devam formunun sayısı üçten fazla olamaz. Kalem sayısı 10'dan fazla olduğu hallerde, kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste beyannameye eklenir.
Devam formlarının kullanılması durumunda, kalem sayısı, eşyanın tanımına ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır. Devam formlarının kullanılmayan bölümleri çapraz bir çizgi ile iptal edilir.
Devam formlarında her kalem için yer alan gümrük vergileri, toplam olarak son devam formuna kaydedilir.
c. Sekiz nüshalı form takımı ve devam formlarının kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle üzerinde gösterilmesi gereken nüshalar, Ek 5'te yer almaktadır. Dört nüshalı form takımı ve devam formlarının kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle üzerinde gösterilmesi gereken nüshalar, Ek 6'da yer almaktadır.
d. Beyannamenin rakamla belirlenen kutuları beyan sahibi tarafından harfle belirlenen kutuları ise gümrük idaresi tarafından doldurulur.
e. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, beyannameler, daktilo veya benzeri yöntemlerle doldurulur. Doldurmayı kolaylaştırmak amacıyla form, 2 no.lu kutuya yazılacak bilgilerin ilk harfi sol üst köşedeki ayarlama kutusuna gelecek şekilde daktiloya yerleştirilir. Beyannameler, sabit mürekkepli tükenmez kalemle ve büyük harflerle açık ve okunaklı yazılarak da doldurulabilir.
Bilgisayar sistemine dahil gümrük idarelerinde beyannameler, veri işleme tekniği yolu ile doldurulur. Bu durumda, Müsteşarlık, belirleyeceği şart ve usullerle uygun olması halinde, "II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar" bölümünde belirtilen beyanname bilgilerinin kodlu veya bir başka biçimde yer almasına izin verebilir.
f. İhracat işlemleri için ihracat işlemlerinin yapıldığı idarede, transit işlemleri için hareket idaresinde ve ithalat işlemleri için ithalat işlemlerinin yapıldığı idarede kalacak nüshada ilgili kişinin imzasının aslı bulunmalıdır.
g. Kullanılmayan kutular boş bırakılmalıdır.
h. Beyannamenin ithalat işlemlerinde kullanılması halinde, 6 ncı nüshanın arka sol alt köşesine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesi gereğince damga pulu yapıştırılır ve iptal edilir.
D. BEYANNAME FORMUNUN BASIM ŞARTLARI
1. Formlar, üzerine yazı yazılabilecek şekilde düzenlenmiş ve metrekare başına en az 40 gram ağırlığında olan kendinden kopyalı kağıda basılır. Bu kağıt, bir yüzdeki bilgilerin diğer yüzdeki bilgilerin okunabilirliğini etkileyecek kadar şeffaf olmamalı ve normal kullanım şartlarında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olmalıdır. Kağıt, tüm nüshalar için beyaz renklidir. Ancak transit için kullanılan nüshalarda (1, 4 ve 5), 1 (ikinci alt bölüm hariç), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (soldaki ilk alt bölüm), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ve 56 no.lu kutuların zemini yeşil renklidir. Formlar, yeşil mürekkeple basılır.
2. Formların farklı nüshaların renkle işaretlenmesi, aşağıdaki şekilde yapılır:
Ek 1 ve 3'te gösterilen örneklere uygun formlar üzerinde:
- 1, 2, 3 ve 5 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli kesintisiz bir şerit vardır,
- 4, 6, 7 ve 8 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renkli kesintili bir şerit vardır.
3. Ek 2 ve 4'te gösterilen örneklere uygun 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli kesintisiz bir şerit ve bunun sağında kesintili bir şerit vardır.
Bu şeritlerin genişliği, yaklaşık 3 milimetredir. Kesintili şerit,  aralarında 3 milimetrelik boşluk bulunan bir dizi 3 milimetre kenar uzunluğuna sahip karelerden oluşur.
4. Formların boyutları, en az 5 milimetre ve en çok 8 milimetreye kadar farklılıklar kabul edilmek üzere 210'a 297 milimetredir.
5. Müsteşarlık, formlarda ayrıca matbaanın adı ve adresinin veya matbaanın tanınmasına imkan veren bir işaretin bulunmasını şart koşabilir.

II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. İHRACAT
1- Beyan:   Beyan üç alt-bölümden oluşur.
Birinci alt-bölüm: Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere (Ek 7) yönelik ihracat işlemlerinde "EU" kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise "EX" kodu (Ek 8) yazılır.
İkinci alt-bölüm: İhracat işlemlerinde 1, 2, 3 veya 9 kodlarından (Ek 8) uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.
Üçüncü alt-bölüm: Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde "TR" kodu (Ek 8)yazılır.
Aynı form hem ihracat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme "EU" veya "EX" kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.
2- Gönderici/İhracatçı:  Gönderici/İhracatçı kişi ya da firmanın tam adı ve adresi yazılır. "No" kısmına sadece ihracatçının vergi numarası yazılır.
Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında "ekli liste" ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde bu kutuya "çeşitli" ibaresi yazılarak, gönderici/ihracatçı isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.
3- Formlar:  Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne, doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.
Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.
Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.
4- Yükleme Listeleri:  Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.
5- Kalem Sayısı:  Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, "eşyanın tanımı"na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.
6- Kap Adedi:  Söz konusu sevkıyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.
7- Referans Numarası:  Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için ilgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.
8- Alıcı:  Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Alıcının Türkiye'deki bir serbest bölgede faaliyet gösteren kişi olması halinde, vergi numarası da yazılır.
Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında "ekli liste" ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, bu kutuya "çeşitli" ibaresi yazılarak, alıcıların isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.
9- Mali Müşavir/Serbest Muhasebeci: İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.
10- Gideceği Ülke:  İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
11- Ticaret Yapılan Ülke:  Bu kutuya ihracat yapılan ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
13- Tarım Politikası:  Bu kutu boş bırakılır.
14- Beyan Sahibi/Temsilcisi:  Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, gönderici/ihracatçının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.
15- Çıkış/İhracat Ülkesi:  Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı (Ek 9) bu kutuya yazılır.
15 a- Çıkış Ülkesi Kodu:  İlgili ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
15 b- Çıkış Ülkesi Bölge Kodu:  Bu kutu boş bırakılır.
16- Menşe Ülke:  Bu kutu, menşe ülke kodunun 34 a'da girilmesi nedeniyle boş bırakılır. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, eşyanın menşe ülkesinin adı (Ek 9) yazılır. Birden fazla menşe söz konusu ise, "çeşitli" ibaresi yazılır.
17- Gideceği Ülke:  Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı (Ek 9) yazılır.
17 a- Gideceği Ülke Kodu:  Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
17 b- Gideceği Ülke Bölge Kodu:  Bu kutu boş bırakılır.
18- Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke:  Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.
İkinci alt-bölüme, taşıt aracının (veya bir çok taşıt aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır.
Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.
Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.
19- Konteyner:  İhracat veya transit işlemlerinin tamamlanması sırasında, Türkiye'den çıkışta sınırı geçerken olması öngörülen duruma göre aşağıdaki kodlardan biri yazılır:
Eşya konteyner ile taşınıyorsa "1",
Eşya konteyner ile taşınmıyorsa "0".
20- Teslim Şekli:  Üç alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod (Ek 10) yazılır.
İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı (Ek 10) yazılır.
Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.
21- Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke:  İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye'den çıkışta sınır geçiş noktasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt aracının cinsinden (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır.
Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıt aracının bulunması halinde, hareketli taşıt aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıt aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıt aracı çekicidir.
İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıt aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.
22- Döviz ve Toplam Fatura Bedeli:  İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu (Ek 11) yazılır.
İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.
23- Döviz Kuru:  Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.
24- İşlemin Niteliği:  Ticari sözleşmelere ilişkin kod (Ek 12) yazılır.
25- Sınırdaki Taşıma Şekli:  Türkiye sınırlarının terk edilmesi sırasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod (Ek 13) yazılır.
26- Dahili Taşıma Şekli:  Dahili taşıma şekline uygun kod (Ek 13)  yazılır.
27- Yükleme Yeri:  İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye sınırından çıkması öngörülen hareketli taşıt aracına eşyanın yüklendiği yerin adı yazılır.
İkinci alt-bölüm ise boş bırakılır.
28- Finansal ve Bankacılık Verileri:  Bu kutunun ilk satırına ihracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. İkinci satırına ise kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.
29- Çıkış Gümrük İdaresi:  Eşyanın Türkiye topraklarını terk edeceği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.
30- Eşyanın Bulunduğu Yer:  Eşyanın muayeneye tabi tutulacağı yerin tam adı yazılır. Ancak, çıkış eşyasının fabrika sahaları, antrepolar ve geçici depolama yerleri gibi yerlerde bulunması durumunda, son yükleme yerinin adı yazılır.
31- Kaplar ve Eşyanın Tanımı - Kapların Marka ve Numaraları – Konteyner No(lar)ı - Adet ve Cinsleri:  Kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, "dökme" ibaresi yazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ihracat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. "Eşya Kodu" başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler de gösterilmelidir. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan markalar da bu kutuya kaydedilmelidir.
16 no.lu kutuya "çeşitli" ibaresi yazılması halinde, bu kutuya söz konusu eşyanın menşei ülkesinin adı (Ek 9) yazılabilir.
32- Kalem No:  Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
33- Eşya Kodu:  Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu'nu (G.T.İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,
İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,
Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.
34- Menşe Ülke Kodu:  34 a- Eşyanın menşe ülkesinin kodu (Ek 9) yazılır.
34 b- Bu alt-bölüm boş bırakılır.
35- Brüt Ağırlık (Kg):  Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.
37- Rejim:  İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan (Ek 14) uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi, sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
38- Net Ağırlık (Kg):  31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.
39- Kota:  Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.
40- Özet Beyan:  Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.
41- Tamamlayıcı Ölçü:  Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.
44- Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler:  Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İhracat izni/lisansı numarası, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, konşimento numarası, vb). Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket gümrük idaresince belirlenen güzergah da bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.
46- İstatistiki Kıymet:  22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.
47- Vergilerin Hesaplanması:  Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar (Ek 15 birinci bölüm);
Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;
Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;
Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli (Ek 15 ikinci bölüm);
Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, ikinci alt bölüme vergi matrahı yazılır ve bu tablonun kullanılması sırasında vergi matrahı ve tutarı rakamlarının ayrılan alanlara sığmayacağının anlaşılması halinde, "Vergi Matrahı" ibaresinin ve "Tutarı" ibaresinin yanına yazıyla "Bin TL." yazılarak, tutarlar üç sıfır eksiği ile tabloya kaydedilir.
48- Ödemenin Ertelenmesi:  İhracatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.
49- Antreponun Tipi ve Kodu:  Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.
54- Yer ve Tarih:  Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır, adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirliği bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.
B. İTHALAT
1- Beyan : Beyan üç alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüm : Birinci alt-bölüme Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelerden (Ek 7)yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde “EU” kodu, diğer ülkelerden yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde ise “IM” kodu (Ek 8) yazılır. Beyannamenin antrepo işlemlerinde kullanılması halinde bu alt-bölüme “AN” kodu (Ek 8) yazılır.
İkinci alt-bölüm : Bu alt-bölüme 4, 5, 6, 7 veya 9 kodlarından (Ek 8) uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.
Üçüncü alt-bölüm : Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde “TR” kodu (Ek 8) yazılır.
Aynı form hem ithalat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme “EU” veya “IM” kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.
2- Gönderici/İhracatçı : Gönderici/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.
Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde bu kutuya "çeşitli" ibaresi yazılarak,  gönderici/ihracatçı isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.
3- Formlar : Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.
Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.
Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.
4- Yükleme Listeleri : Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.
5- Kalem Sayısı : Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.
6- Kap Adedi : Söz konusu sevkıyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.
7- Referans Numarası : Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için ilgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.
8- Alıcı :Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına alıcının vergi numarası yazılır.
Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, bu kutuya "çeşitli" ibaresi yazılarak, alıcıların isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.
9- Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci : İthalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.
10- Sevk Ülkesi : İthal eşyasının gönderildiği veya sevk edildiği son ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
11-Ticaret Yapılan Ülke : Ticaret yapılan ülkenin / Üretim ülkesinin kodu (Ek 9) yazılır.
12- Kıymet Bildirim Formu : Bu kutu boş bırakılır.
13- Tarım Politikası : Bu kutu boş bırakılır.
14- Beyan Sahibi /Temsilcisi : Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, alıcının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.
I5- Çıkış/ihracat Ülkesi : Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı (Ek 9) bu kutuya yazılır.
15a- Çıkış Ülkesi Kodu : Sevkıyatı veya ihracatı yapan ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
15b- Çıkış Ülkesi Bölge Kodu :  Bu kutu boş bırakılır.
16- Menşe Ülke : Bu kutu menşe ülke kodunun 34a’da girilmesi nedeniyle boş bırakılır. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, eşyanın menşe ülkesinin adı (Ek 9) yazılır. Birden fazla menşe söz konusu ise, “çeşitli” ibaresi yazılır.
17- Gideceği Ülke : Bu kutuya "Türkiye" ibaresi yazılır.
17a- Türkiye’nin kodu “052” yazılır.
17b- Bu kutu boş bırakılır.
18- Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke : Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, ithalat işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.
İkinci alt-bölüme, taşıt aracının (veya bir çok taşıt aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır.
Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.
Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.
19- Konteyner : Türkiye’ye girişte sınırı geçerken:
Eşya konteyner ile taşınmışsa "1",
Eşya konteyner ile taşınmamışsa "0" kodu yazılır.
20- Teslim Şekli : Üç alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod (Ek 10) yazılır.
İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı (Ek 10)yazılır.
Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.
21- Sınırı Geçen Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke :İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, Türkiye’ye girişte sınır geçiş noktasında kullanılan hareketli taşıt aracının cinsinden (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır.
Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıt aracının bulunması halinde, hareketli taşıt aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıt aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıt aracı çekicidir.
İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıt aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.
Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası veya kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.
22- Döviz ve Toplam Fatura Bedeli :İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu (Ek 11) yazılır.
İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.
23- Döviz Kuru : Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.
24- İşlemin Niteliği : Ticari sözleşmelere ilişkin kod (Ek 12) yazılır.
25- Sınırdaki Taşıma Şekli :  Eşyanın Türkiye sınırlarına girmesi esnasında kullanılan hareketli taşıt aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod (Ek 13) yazılır.
26- Dahili Taşıma Şekli : Dahili taşıma şekline uygun kod (Ek 13) yazılır.
27- Boşaltma Yeri : Bu kutu, eşyanın Türkiye sınırlarına girmesi esnasında kullanılan hareketli taşıt aracından boşaltıldığı veya boşaltılacağı yeri belirlemek amacıyla doldurulur. İki alt-bölümden oluşmaktadır:
Birinci alt-bölüme, eşyanın boşaltıldığı veya boşaltılacağı yerin adı yazılır.
İkinci alt-bölüm ise, boş bırakılır.
28- Finansal ve Bankacılık Verileri : Bu kutunun ilk satırına, ithalat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır.
İkinci satırına ise, kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.
29- Giriş Gümrük İdaresi : Eşyanın Türkiye topraklarına girdiği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.
30- Eşyanın Bulunduğu Yer : Giriş eşyasının muayeneye tabi tutulabileceği yerin tam adı yazılır.
31- Kaplar ve Eşyanın Tanımı – Kapların Marka ve Numaraları - Konteyner No(lar)ı – Adet ve Cinsleri : Kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “dökme” ibaresi yazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ithalat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. "Eşya Kodu" başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin; özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler ile eşyanın set olması halinde bu husus yer almalıdır. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan markalar da bu kutuya kaydedilmelidir. (27.02.2003 tarihli, 25033 sayılı R.G. ile yayımlanan Yönetmelik ile değişik olup, yürürlük tarihi 01.01.2003 tür)
16 no.lu kutuya "çeşitli" ibaresi yazılması halinde, bu kutuya söz konusu eşyanın menşei ülkesinin adı (Ek 9) yazılabilir.
32- Kalem No : Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
33- Eşya Kodu : Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu (G.T.İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci  alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,
İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,
Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.
34- Menşe Ülke Kodu :
34a- Eşyanın menşe ülkesinin kodu (Ek 9) yazılır.
34b- Bu alt-bölüm boş bırakılır.
35- Brüt Ağırlık (Kg) : Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.
36- Tercihli Tarife :  Bu kutunun doldurulmasında kullanılan kodlar Müsteşarlıkça belirlenir ve Müsteşarlığın kurumsal internet sayfasında duyurulur. (16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı R.G. ile değişik)
37- Rejim : İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan (Ek 14) uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
38- Net Ağırlık (Kg) : 31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.
39- Kota : Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.
40- Özet Beyan : Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.
41- Tamamlayıcı Ölçü : Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.
42- Kalem Fiyatı : 22 no.lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin ilgili kaleme isabet eden tutarı yazılır.
43- Hesaplama Yöntemi (HY) Kodu : Bu kutu boş bırakılır.
44- Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler : Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İthalat izni/lisansı numarası; hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler; konşimento numarası, vb). Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket gümrük idaresince belirlenen güzergah da bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.
45- Ayarlama : Bu kutu boş bırakılır.
46- İstatistiki Kıymet : 22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin CIF/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.
47- Vergilerin Hesaplanması :Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar (Ek 15 birinci bölüm);
Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;
Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;
Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli (Ek 15 ikinci bölüm);
Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde, ikinci alt bölüme vergi matrahı yazılır ve bu tablonun kullanılması sırasında vergi matrahı ve tutarı rakamlarının ayrılan alanlara sığmayacağının anlaşılması halinde, "Vergi Matrahı" ibaresinin ve "Tutarı" ibaresinin yanına yazıyla "Bin TL" yazılarak, tutarlar üç sıfır eksiği ile tabloya kaydedilir.
48- Ödemenin Ertelenmesi : İthalatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.
49- Antreponun Tipi ve Kodu : Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.
54- Yer ve Tarih : Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır; adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirlik bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

C. TRANSİT
Gümrük Beyannamesi’nin transit işlemlerinde kullanılması halinde, beyannamenin  üzerindeki tüm yeşil kutuların doldurulması zorunludur. Transit rejiminde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 52, 53, 55, 56  nolu kutular doldurulur. Bu kutulardan 50, 52, 53, 55 ve 56 nolu kutuların açıklaması  ithalat ve ihracat rejimlerine ilişkin kısımda yer almadığından, bu kutulara ait açıklayıcı bilgi aşağıdadır :
50- Asılsorumlu : Asılsorumlu (kişi veya firma) tam ad ve adresini ve varsa vergi numarası ile birlikte yazılır. Gerektiğinde, Asılsorumlu adına imza atan yetkili temsilcinin (kişi veya firma) tam adı da yazılır.
İlgili kişinin elle atılmış asıl imzası hareket idaresinde kalacak nüshanın üzerinde olmalıdır. İlgili kişi, tüzel kişi ise, imza sahibi, imzasından sonra tam adını eklemelidir.
52- Teminat : Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde, birinci satıra, transit işlemi teminata bağlanmışsa teminata ilişkin bilgiler yazılır (örneğin; "…….. Bankasının .…..... sayılı teminat mektubu", "Nakdi teminata ilişkin ..…..... numaralı vezne alındısı", ".......... sayılı .......... günlü global teminat mektubu”). İkinci satır ve “Kod” kısmı boş bırakılır.
53- Varış Gümrük İdaresi (ve Ülke) : Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde, ilgili varış gümrük idaresi yazılır.
Güzergahtaki İşlemler
Eşyanın ihraç ve/veya hareket idaresinden ayrıldığı zaman ile eşyanın varış idaresine vardığı zaman arasında, eşya ile birlikte gönderilen tek belge nüshalarına belirli bilgilerin eklenmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemi ile ilgili olup, eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracından sorumlu taşıyıcı tarafından taşıma işlemleri yapılırken belgeye eklenmelidir. Bu bilgiler, okunaklı biçimde elle yazılabilir. Bu durumda form mürekkepli kalemle ve büyük harflerle doldurulmalıdır.
Bu amaçla sadece 4 ve 5 no.lu nüshaların 55 ve 56 no.lu kutuları kullanılır.
55- Aktarmalar : Bu kutunun ilk üç satırı, gümrük idaresinin izin vermesi üzerine transit işlemi sırasında eşya bir taşıma aracından diğerine veya bir konteynerden diğerine aktarıldığında, taşıyıcı tarafından doldurulur. Taşıyıcı eşyayı, sadece aktarmanın yapıldığı yere bağlı gümrük idaresinden izin aldıktan sonra aktarabilir. Gümrük idaresi, transit işleminin normal devam edebileceğine karar vermesi durumunda, gerekli önlemleri aldıktan sonra transit beyannamesini tasdik eder.
56- Taşıma Sırasındaki Diğer Durumlar, Açıklamalar ve Alınan Önlemler : Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, bu kutuya yeni çekicinin plaka ve kayıt numarası yazılır. Bu durumda gümrük idaresince tasdik gerekmez.
D. GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK KUTULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A Kutusu :    Sevk-İhracat/ Varış Gümrük İdaresi  
“Sevk-İhracat Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 1, 2, 3 ve 4 no.lu nüshalarında, “Varış Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almakta olup, sevk-ihracat gümrük idaresi veya varış gümrük idaresince tescil tarihi ve sayısı resmi mühür ile mühürlenir.
Beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası da bu kutuya kaydedilir. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.
B Kutusu :   Hesap Detayları
Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Bu kutuya faturanın “FOB” olarak düzenlendiği hallerde, eşyanın navlun bedeli ile sigorta bedeli kaydedilir. KDV matrahını oluşturan unsurlar da bu kutuya yazılır ve burası KDV hesaplama tablosu olarak kullanılır. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.
C Kutusu : Hareket Gümrük İdaresi
Bu kutu, beyannamenin tüm nüshalarında yer almaktadır. Sadece transit rejiminde kullanılır. Bu kutuda transit işleminin başladığı gümrük idaresinin tescil tarihi ve sayısı ile  resmi mührü ve beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası yer alır.
D Kutusu :  Hareket Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Hareket gümrük idaresince transit ve ihracat işlemlerinde muayene sonuçlarını göstermek için kullanılır.
Atanan muayene memurunun ve gümrük memurunun sicil numarası bu kutudaki “Mühür” yazısının sol tarafına yan yazılarak imzalanır. Sevk/ihraç işleminde, bu kutuya E kutusu ile ilgili işlemlerin tamamlanması sonrasında takılan mührün adedi ve kimliği gümrük memuru tarafından belirtilir ve yapılan muayenenin sonucu muayene memuru tarafından adı, soyadı ve sicil numarası ile birlikte yazılarak imzalanır. Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket idaresi tarafından sürenin bitim tarihi ilgili satıra yazılır. Sürenin saat olarak verilmesi halinde sürenin bitim tarihinin yanında sürenin sona ereceği saatte parantez içinde belirtilir.
İdarenin mührü, “Mühür” yazısının altına basılır.
E Kutusu :  Sevk-İhracat Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 1 no.lu nüshasının arka sayfasında yer almaktadır. İhracat ve transit işlemlerinde muayene sonucuna ilişkin bilgiler bu kutuya yazılır. Burada muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası bulunur. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, bu kutuya eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır.
F Kutusu :   Yetkili Gümrük İdaresinin Onayı
Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından 55 no.lu kutunun doldurulması halinde, eşyanın aktarılmasına izin veren gümrük idaresi tarafından takılan yeni mühürlerin adedi ve kimliği belirtilir ve imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle tasdik edilir.
G Kutusu :   Yetkili Gümrük İdaresinin Onayı
Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarının arka sayfasında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından 56 no.lu kutuya kaydedilen bilgiler ve alınan önlemler, gümrük idaresi tarafından bu kutuda tasdik edilir. Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, gümrük idaresince tasdik gerekmez.
H Kutusu :  Sonradan Kontrol (Bu nüsha eşyanın Topluluk statüsünün belirlenmesi için kullanılır)
İkinci bir düzenlemeye kadar boş bırakılır.
I Kutusu :   Varış Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshaların arka sayfasında yer almaktadır. Bu kutu, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp biten transit işlemlerinde varış idaresi tarafından doldurulur.
Bu kutunun sol tarafına varış tarihi, mühür kontrol sonucu ve eşyaya ilişkin açıklamalar yazılır. Kutunun sağ tarafı ise, ilgili 5 no.lu nüshanın geri dönüş tarihi ve kayıt sayısı yazıldıktan sonra imzalanır ve mühürlenir.
Transit Alındısı
Eşya ile birlikte transit belgesini varış idaresine sunan kişiye talep üzerine 5 no.lu nüshanın arka alt bölümünde yer alan ve eşyanın ve transit belgesinin varış idaresine sunulduğunu teyit eden transit alındısı koparılarak verilir.
J Kutusu :   Varış Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 6 no.lu nüshasının ön ve arka sayfasında, 7 ve 8 no.lu nüshalarının ön sayfalarında yer almaktadır. İthalat işlemlerinde kullanılır.
6 no.lu nüshanın ön sayfasındaki J kutusunun sol tarafına atanan muayene memurunun sicil numarası yan yazılarak imzalanır. Muayene sonucuna ilişkin bilgiler, muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası ile birlikte yer alır. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, beyan sahibi tarafından yapılan tahakkukun uygun bulunması durumunda, muayene memuru tarafından "Beyan edilen vergiler uygun bulunmuş ve tahakkuk ettirilmiştir." kaydı düşülür.
6 no.lu nüshanın arka sayfasındaki J kutusuna ise, eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır. Ayrıca, mükellef tarafından vergilerin yanlış hesaplandığı veya yapılan kontrollerin beyana uygun olmadığı hallerde, durum, muayene memuru tarafından bu kutuya müzekkere şeklinde kaydedilir. Yapılan vergi tahakkuku beyan sahibine tebliğ edildikten sonra bu kutuya "Vergi tahakkukuna itirazım yoktur/vardır." ifadesi ile tarih yazdırılarak imzalattırılır.
Vergi tahakkukunun kesinleşip tahsil edilmesi sırasında veznedar tarafından beyannameye kaydedilmesi gereken vezne kaydı da bu kutuda gösterilir.