Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği Ekleri

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

EK–1

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

 

Numunenin alındığı tarih                       :…../…../ 20..

Tutanak No                                           :…………….

 

(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı

 

 

İlçe Adı

 

 

 

 

(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi

 

(4) Bitki koruma ürünü numunesinin alınma nedeni

Piyasaya arz öncesi kontrol  amacıyla

Piyasa kontrol amacıyla

Şikayet kontrolü amacıyla

Diğer (kaçak, sahte vb.)

 

 

 

 

 

 

 

(5) Numune alınan bitki koruma ürünü 

Adı         

 

 

Aktif maddesi

 

 

Grubu

 

 

Firması

 

 

 

İmal/ ithal

 

        İmal

 

        İthal

İmal tarihi

 

 

Şarj nosu

 

 

Miktarı   (kg/lt)    

 

 

Numunenin alındığı yerdeki mevcut miktarı (kg/lt)

 

 

 

Yukarıda yazılı bilgileri içeren bitki koruma ürünü, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, ………..…….. normal depolama şartlarına haiz yerden …./…./20… tarihinde usulüne uygun olarak heyetimizce alınan numuneler, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

Bu tutanak dört nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

 

 

NUMUNE ALMA HEYETİ

 

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi/diğer

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

                               İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

 

 

 

 

EK–2

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE TANITIM BELGESİ

 

Numune alınan Bitki Koruma Ürününün 

Adı      

 

 

Aktif Maddesi

 

 

Grubu

 

 

Firması

 

 

İmal tarihi

 

İmal/İthal

 

Şarj No

 

 

Numunenin alındığı tarih

 

……../……/20…..

Numune Alma Heyeti İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–3  

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ETİKET KONTROL TUTANAĞI

 

Kontrol Tarihi                        :……/…./20….

Tutanak No                            :………………

               

(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı

 

İlçe Adı

 

 

 

(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi

 

 

 

(4)Etiket kontrolü amacıyla numune alınan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

Firma adı

 

 

                İmal

 

          İthal

İmal tarihi

 

Ürününün şarj nosu

 

Net miktarı

 

(5)Tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukları içeren açıklamalar

 

 

 

 

 

 

…/…../ 20…. tarihinde etiket kontrolü amacıyla  ……………………………………. adresinde yapılan kontrollerde yukarıda bilgileri yer alan bitki koruma ürününün etiket ve ambalajı kontrol edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, usulüne uygun olarak heyetimizce alınan iki adet numune, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

İş bu tutanak tarafımızdan iki nüsha düzenlenerek imzalanmıştır.

 

 

NUMUNE ALMA HEYETİ

 

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–4

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ AMACIYLA YAPILACAK FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİNDE TESPİT EDİLECEK ÖZELLİKLER

 

1

Formülasyon şekli,

2

Görünüş  (Renk, koku, fiziksel hal),

3

Formülasyon içeriği,

Aktif madde miktarı (% saf aktif madde eşdeğeri, sıvılarda g/l, katılarda % aktif madde, mikroorganizmalarda cfu/g, cfu/ml, IU gibi ilgili değer),

Dolgu ve yardımcı maddeler (genel adlarla miktarı),

4

Asidite, alkalinite veya pH,

5

İncelik derecesi (Toz, toz tohum, WP, granül ve SP, SC, WG formülüsyonlar için),

6

Özgül ağırlık (Sıvı formülasyonlar için),

7

Parlama noktası (Sıvı formülasyonlar için, su bazlılar hariç),

8

Litre ağırlığı (Toz, toz tohum, granül ve pellet formülasyonlar için),

9

Suda dağılma (Granül ve pellet formülasyonlar için),

10

Akıcılık (Toz, toz tohum formülasyonlar için),

11

Yapışma kabiliyeti (Toz, toz tohum, WP, WG formülasyonlar için),

12

Suda çözünme kabiliyeti (SP formülasyonlar için),

13

Süspansiyon kabiliyeti (SC ve WP, WG formülasyonlar için),

14

Stabilite (EC, SL, kışlık ve yazlık yağ formülasyonları için),

15

Depolama kabiliyeti,

Soğuk test (Sıvı formülasyonlar için),

Sıcaklık stabilitesi (Sıvı formülasyonlar için),

Viskozite (SC, ULV, kışlık ve yazlık yağ formülasyonlar için),

Tropik depolama (Toz, toz tohum, WP, WG formülasyonlar için),

16

Destilasyon derecesi (Yazlık yağlar için),

17

Uçuculuk (Kışlık yağlar için),

18

Sülfone olmayan rezidü miktarı (Kışlık ve yazlık yağlar için),

19

Ebat özelliği (Tablet, pellet, fümigant ve şeritler için),

20

Boyama kabiliyeti (Tohum ilaçları için),

21

Son üründeki ortalama partikül ağırlığı yanında büyüklük ve ağırlık dağılımı  (Granül formülasyonlar için)

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK–5

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALİTE KONTROL ANALİZ RAPORU

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

Analiz raporunun

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no’su

 

 

Analiz numunesini gönderen birim

 

Analiz emir yazısının

Tarihi

 

No’su

 

Analiz nedeni

 

 

ANALİZ SONUÇLARI

 

A) KİMYASAL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) FİZİKSEL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

ANALİZİ YAPANLAR

 

      Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

 

 

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

 

 

 

 

*

Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**

Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.

EK–6

 

AKTİF MADDE MİKTARI SAPMALARINDA UYGULANACAK TOLERANS TABLOSU

 

a- Katı ve gaz formülasyonlar için

 

Aktif maddenin formülasyonlardaki % miktarı

 

Tolerans

(aktif maddenin %’si olarak)

 

Tolerans

(mutlak değer olarak)

 

0–10 arası (10 dahil)

-  % 15

-

+ % 10

-

10–40 arası (40 dahil)

- % 7,5

-

+ % 5

 

40’dan yukarısı

-

-  4

-

+ 4

 

b- Sıvı formülasyonlar için

 

Aktif maddenin formülasyondaki miktarı (g/lt.)

 

 

Tolerans (aktif maddenin g/lt. olarak)

0–100 g/lt. arası (100 g/lt. dahil)

Aktif madde miktarı + aktif madde miktarı / 10

100–400 g/lt. arası (100 ve 400 g/l hariç)

Aktif madde miktarı + aktif madde miktarı / 20

400 g/lt. ve üstü

Aktif madde miktarı + 20 g/lt.

 

 


EK–7

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROL AMACIYLA YAPILAN ANALİZLERİ SONUCUNDA TESPİT EDİLEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEKİ SAPMALARIN DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER TABLOSU

 

 

Fiziksel Özellikler

Açıklama

Kriter

Görünüş

(Toz, WP)

Hazır preparatta

Etkili madde dağılımı homojen olmayan veya az topraklı veya ilaç topraklı veya kekleşmiş veya taşlaşmış

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Hazır preparatta

Az miktarda ayrışma veya az miktarda tortu, hafif bulanıklık veya ayrışma veya tortu veya kristalleşme veya bulanıklılık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Sıcak testten sonra

Dönüşebilir ayrışma veya tortu veya bulanıklık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Soğuk testten sonra

Dönüşebilir az miktarda tortu veya dönüşemez tortu veya bulanıklık veya kristalleşme

Görünüş (Madeni Yağ)

Hazır preparatta

En az % 2’ye kadar ayrışma

İncelik (Toz)

149 mikron elek bakiyesi (100 Mesh)

% 3

  74 mikron elek bakiyesi (200 Mesh)

% 3

İncelik (WP) (fungisitler)

  44 mikron elek bakiyesi (325 Mesh)

% 3

Litre ağırlığı

Norm: 500 – 700 g/l

± 25

Litre ağırlığı (uçakla uygulamalarda)

Norm: 650 – 750 g/l

± 25 ve üzeri

Bulk dansite

Norm: en fazla 60

+5 ve üzeri

Süspansiyon kabiliyeti

Norm:  % 50

-% 50 ve üzeri

Özgül Ağırlık

Norm: Örnek numune değeri

(±0,05 tolerans)

±0,05 ve üzeri

Parlama noktası

Norm: örnek numune değeri 22,8 oC’den aşağı olamaz.

+5 0 C

Emülsiyon stabilitesi

Reemülsiyon olmayanlarda

2 cm3 ve üzeri

Reemülisyon olanlarda

2 cm3 ve üzeri

Sülfone olmayan rezidü

Yazlık yağlar

% 92’den aşağı

Kışlık yağlar

% 65’ten aşağı

Destilasyon

Alt ve üst derecelere (5oC) toleranstan sonra

±3 oC ve üzeri

Uçuculuk

350 oC’de destile olan kısım (hacim olarak)

% 5 ve üzeri

Suda çözünmeyen madde miktarı (SP, SG)

Norm: Aktif madde miktarı < % 20 ise % 10’a kadar,  <%80 ise % 25’e kadar uygun

–% 5 ve üzeri

Tuzak için

Ruhsata esas spesifikasyonun da belirtilen şekil, renk ve ebatlar esas alınır.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–8

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YEDİEMİN TUTANAĞI

 

Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih       :…../…../ 20..

Tutanak No                                           :…………….

 

(1) Yediemin İşleminin Yapıldığı

İl Adı

 

 

İlçe Adı

 

 

 

 

(2) Yediemin İşleminin Nerede Yapıldığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Yerin Adresi

 

 

 

(4) Yediemine Alınan Bitki Koruma Ürünü 

Adı         

 

 

Aktif Maddesi

 

 

Grubu

 

 

Firması

 

 

İmal/ithal

 

 

İmal tarihi

 

 

Şarj No’su

 

 

Miktarı   (kg/lt)    

 

 

 

Yukarıda adı ve adresi yazılı  işyerinde …/…./20….  tarihinde yapılan kontrolde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün …./…./………. tarih ve ……… sayılı kararı ile spesifikasyonuna uygun bulunmadığı bildirilen …………………………… isimli bitki koruma ürününden …………kg/l miktarında tespit edilip, yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.

 

YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET

 

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

 

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 


EK–9

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ MÜŞTEREK ANALİZ RAPORU

 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

 

Analiz raporu

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün 

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no

 

 

Analiz talimat yazısının

Tarih

 

No’su

 

 

ANALİZ SONUÇLARI

 

A) KİMYASAL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

 

 

B) FİZİKSEL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

 

 

 

 

 

 

                              

C) AÇIKLAMALAR                           

 

 

 

 

 

ANALİZİ YAPANLAR

 

Firma Yetkili Temsilcisi              

      Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

 

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300782 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300782 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?