BKK 2009/15481 Madde 55-58

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

BEŞİNCİ AYIRIM
Türkiye'ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitim Malzemeleri ve Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı
MADDE 55-(1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak serbest dolaşıma
giren eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile giyim eşyasına muafiyet tanınır.
(2) Bu maddede geçen;
a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi,
b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya, anlamına gelir.
(3) Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir.
Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası serbest dolaşıma sokulabilir.
ALTINCI AYIRIM
Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişi
lerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı

MADDE 56-(1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve herhangi bir amaçla yurt dışına çıkan gerçek kişiler tarafından, geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldıktan sonra geri getirilen kullanılmış ev eşyasına muafiyet tanınır.
 
(2) Muafiyet tanınabilmesi için kişinin ev eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesine dönüş tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ve bir defada getirmesi şarttır.
YEDİNCİ AYIRIM
Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye'de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı
MADDE 57-(1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmidört ay süre ileyerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınır.
(2) Muafiyet;
a) Türkiye'de bulunan konuta sahip olunması veya konutun “en az bir yıl* için kiralanmış olması, (*01.09.2016-29818 R.G ile "iki yıl" ibaresi bir yıl olarak değiştirilmiştir)
b) Eşyanın kullanılmış olması,halinde uygulanır.

(3) Muafiyetin uygulanmasında aile ünitesi esas alınır.
(4) Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır.
(5) Söz konusu eşyanın,aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.
(6) (13/7/2010 tarihli ve 27640 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile altıncı fıkra eklenmiştir.) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir.
(7) (13/7/2010 tarihli ve 27640 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yedinci fıkra eklenmiştir.) Birinci fıkra kapsamında getirilen ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.

SEKİZİNCİ AYIRIM
Kişisel Eşya
Kişisel eşya
MADDE 58-(1)Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır.
(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümündebelirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899060 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899060 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?