BKK 2009/15481 Madde 59-66

Karar Sayısı : 2009/15481                 07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya
BİRİNCİ AYIRIM
Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya
Yolcu beraberi eşya
 
(8/11/2013 tarihli ve 28815 sayılı R.G.’ de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile madde yeniden düzenlenmiştir.)
MADDE 59-(1)Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.
(2) (Değişik:01.09.2016-29818 R.G.) 58, 59, 62 ve 63 üncü maddelerde bahsi geçen muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.

 
Yolcu beraberi eşya miktarı
MADDE 60–(1) 59 uncu maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, ek-9’daki listede
yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.
(2) (8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile i
kinci fıkra değiştirilmiştir.) Ek-9’daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin
muafiyet 18 yaşından büyükler için uygulanır.

Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti
MADDE 61–(1)59 uncu maddede bahsi geçen muafiyet, 60ıncı maddede belirtilen eşya hariç
olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak,
15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avroolarak uygulanır.
 
(8/11/2013 tarihli ve 28815 sayılı R.G.’ deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile madde
yeniden düzenlenmiştir.) Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da
hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya
MADDE 62-(1) Kıymeti 1500 Avro'yugeçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı
yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri
aşan eşyanın değeri üzerinden;
a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;
a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluylagelmesi,
c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,gerekir.”

Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi
MADDE 63-(1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen değerleri
aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet
değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma
62 nci maddede belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.
(2) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu
aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.
(3) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış
fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya
ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince
belirlenir.

Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya
MADDE 64-(1) Yolcuların, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel
eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.
(2) Yolcular, bu mağazalardan satın aldıkları 62 nci maddede bahsi geçen eşyayı bu madde ve 63
üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, vergileri ödenmek suretiyle serbest dolaşıma sokabilirler.
(3) Yolcular tarafından 58 inci maddede belirtilen kişisel eşyanın ve 59 uncu maddede belirtilen
hediyelik eşyanın getirilmesi halinde; aynı eşyanın gümrük kapılarındaki mevcut mağazalardan da satın
alınması mümkün değildir.

İKİNCİ AYIRIM
Şeref Nişanları veya Ödülleri Muafiyetin kapsamı
MADDE 65-(1) Gümrük idarelerine tevsik edici belgelerin ibraz edilmesi ve gayri ticari amaçlı
olmaları koşullarıyla aşağıda sayılan eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında gümrük vergileri aranmaz:
a) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, yabancı ülkelerin hükümetleri
tarafından verilmiş olan nişanlar.
b) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki
faaliyetlerini takdir amacıyla veya belli bir olayın yararını kabul etmek için veya cesaret gerektiren bir
işin ödülü olarak yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar,
madalyalar ve benzeri eşya.
c) (b) bendinde belirtilen nedenlerle, yabancı bir ülkede yerleşik bulunan kişiler veya yetkililerce,
Türkiye Gümrük Bölgesinde teslim edilmek üzere ücretsiz olarak gönderilen ve sembolik nitelik taşıyan
ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya.
ç) Yerleşim yeri yabancı bir ülke olan kişilere iş konferanslarında veya benzeri uluslararası
olaylarda ücretsiz olarak dağıtılması amaçlanan ve niteliği, kıymeti veya diğer özellikleri itibarıyla gayri
ticari amaçlarla serbest dolaşıma sokulduklarını belirtir şekilde olan, esas olarak sembolik niteliğe ve
sınırlı değere sahip ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Alınan Hediyeler
Muafiyetin Kapsamı
MADDE 66-(1) 62 ve 63 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan eşyanın
serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz:
a) Yabancı bir ülkeye resmi ziyarette bulunan kişilere ziyaretleri sırasında ev sahibi ülke
yetkililerince verilen hediyeler.
b) Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla gelen kişiler tarafından ziyaret sırasında ülke
yetkililerine sunulmak üzere getirilen hediyeler.
c) Yabancı bir ülkedeki kamu kurumu veya kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum tarafından
Türkiye'de bulunan bir kamu kurumu veya kamu yararına faaliyetlerde bulunan bir kuruma, dostluk veya
iyi niyet gösterisi olarak gönderilen hediyeler.

(2) Muafiyet, hediye olarak verilen eşyanın birinci fıkrada belirtilen nedenlerle sunulması, nitelik,
kıymet, miktar ve Türkiye Gümrük Bölgesindeki kullanım amacı itibarıyla gayri ticari olması halinde
tanınır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887884 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887884 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?