BKK 200915481-madde-13-15

07 Ekim 2009 -27369  Resmi Gazete

Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı:2009/15481)


MADDE 13
- (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde Türk Bayrağı çekilmiş gemilerin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;

a) Yurt dışı temsilciliklerimizden Bayrak Şahadetnamesinin alınması,

b) [1](20/8/2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik) Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline veya Milli Gemi Siciline kaydedilmesi,

c) Geminin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi,

ç) Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin geminin kayıtlı olduğu liman başkanlığına en yakın gümrük idaresinde yapılması,

d) Liman başkanlıklarının geminin Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydının yapıldığının bildirimini müteakip gümrük işlemlerinin otuz gün içinde sonuçlandırılması, hususlarının bir arada bulunması gerekir.

 (2) (Ek: 18.08.2014-29092 R.G. BKK:2014/6706) Diger yükümlülükler yerine getirilmek kaydiyla, gemilerin Turkiye  Gümrük Bölgesi dışında oldukları sürede degistirilen aksam ve  parcalarının  Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolasima girisine izin verilir.

Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi

MADDE 14 - (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde;

 a) Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk Belgesinin olması,

b) Düzenlenen Teknik Uygunluk Belgesinin, hava taşıtının gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesi, 

c) Hava taşıtının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerine tabi tutulması hususunun Ulaştırma Bakanlığınca da uygun bulunması,

ç) Hava taşıtının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması için gümrük mevzuatı ve sair mevzuat gereğince ibrazı gereken belgelerin beyannameye eklenmesi, 

d) Teknik Uygunluk Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içinde gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması, hususlarının bir arada bulunması gerekir.

 (2) (Ek: 18.08.2014-29092 R.G. BKK:2014/6706) Diger yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla, hava taşıtlarının   Türkiye Gümruk Bölgesi dışında oldukları sürede degistirilen aksam ve parcalarının Turkiye Gümruk Bolgesine getirilmeksizin  serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Özet beyana ve gümrüğe sunulmaya istisna   

MADDE 15 - (1) 13 ve 14 üncü maddeler kapsamında eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, Kanunun özet beyana ve eşyanın gümrüğe sunulmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz. [1] Bendin değişiklikten önceki hali: “Bayrak Şahadetnamesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mahalli sicile başvurularak Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,”

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899072 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899072 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?