E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15357315 Ziyaretçi

Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 03.12.2010-27774 Resmi Gazete

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

             Dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğde yer alan;

             a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

             b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

             c) Denetim Birimleri:  Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı’nın ilgili denetim birimlerini,

             ç) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

             d) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Müsteşarlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1de yer alan belgeyi,

             e) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

             f) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara,  ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

             g) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

             ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

             h) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTYne göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTYne göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

             ı) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

             i) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Müsteşarlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

             j) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

             k) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

             l) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

             m) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı

             ifade eder.

             Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

             MADDE 4 (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTYne göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTYne göre yapılacak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Müsteşarlığa müracaat etmeleri zorunludur.

             (2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi için; dağıtımı TTYne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTYne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-3te yer alan belgeler ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri zorunludur.

             (3) Ancak, dağıtımı EOTYne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numaralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli olanlar ile birlikte, Ek-3te açıklandığı şekliyle, Müsteşarlığa müracaat etmeleri zorunludur.

             (4) Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-3te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

             (5) Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe Ek-3te yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

             (6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Müsteşarlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

             (7) Ek-2deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTYne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

             (8) Ek-2deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTYne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüshasının aslını Müsteşarlığa iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kontenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.

             (9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3te belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-2deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-2deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTYne göre yapılan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

             (10) Ek-2deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca bir ya da birden fazla G.T.İ.P. için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

             Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi      

             MADDE 5 (1) Ek-2deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

             a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

             b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi

             ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

             Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

             MADDE 6 (1) Ek-2de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar sütunundaki;

             a) EBK ibaresi, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nün,

             b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün,

             c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

             d) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün

             ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

             Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

             MADDE 7 (1) Ek-2deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

             a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

             b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

             c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara

             ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

             Dağıtım kriterleri

             MADDE 8 (1) Ek-2deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı EOTYne göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTYne göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını belirtmektedir.

             (2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılamaz.

             (3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Müsteşarlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

             (4) Müsteşarlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

             (5) Ek-2deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Müsteşarlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

             (6) Ek-2deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTYne göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin başvurular, Müsteşarlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tablonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

             İthal lisansı düzenlenmesi

             MADDE 9 (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı düzenlenebilir.

             (2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Müsteşarlıkta kalmak üzere (Müsteşarlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

             İthal lisansı kullanımı

             MADDE 10 (1) Bu Tebliğ kapsamında Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

             (2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

             (3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. 

             (4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

             (5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

             (6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. 

             (7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

             Gümrük idaresince yapılacak işlemler

             MADDE 11 (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

             (2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

             İthal lisansının revizesi

             MADDE 12 (1) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.

             İthal lisansının zayii

             MADDE 13 (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Müsteşarlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

             İthal lisansın iadesi

             MADDE 14 (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının Müsteşarlığa iade edilmesi zorunlu değildir.

             (2) Müsteşarlığa iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

             Yaptırım

             MADDE 15 (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, Müsteşarlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

             Diğer mevzuat hükümleri

             MADDE 16 (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 

             Yetki

             MADDE 17 (1) Müsteşarlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 18 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek-1

İthal Lisansı Örneği

 

 

İTHAL LİSANSI                                                          T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

1

1. İthalatçı

2. Lisans numarası

 

 

 

 

 

İthalatçıya verilecek nüsha

 

3. Kota dönemi

 

 

 

 

 

4. Lisansı düzenleyen yetkili makam

 

 

 

 

 

5. Beyan sahibi/temsilci

6. Menşe ülke

 

 

 

 

 

7. Malın sevk edildiği ülke

 

 

 

 

 

8. Geçerlilik süresi sonu

 

1

 

 

9. Malların tanımı

10. G.T.İ.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Teminat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Diğer ayrıntılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Yetkili makamın onayı

                                                                                                                                                                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. KULLANIMLAR

Sütun 17’nin 1 inci hanesinde kullanılabilecek miktarı ve aynı sütunun 2 inci hanesinde kullanılan miktarı belirtiniz.

 

 

16. Net miktar (net ağırlık veya birimi belirten diğer ölçü birimi)

 

19. Gümrük beyannamesinin veya müfrezin numarası ve kullanım tarihi

20. Gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin adı, mührü ve imza

 

17. Rakamla

18. Kullanılan Miktar (yazıyla)

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 
             

 

 

Not: Gümrük idarelerince, ihtiyaca binaen düzenlenecek ilave sayfalar buraya eklenecektir.

 

Ek-2                                                      Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım
Ürünleri
İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

BH001

0303.21

Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

BH002

0303.79.11.00.00

Sazanlar

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

BH003

0711.90.30.00.00

Tatlı mısır

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T,İ

EOTY

 

BH004

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

BH005

19.04

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)

01.01-31.12

10 Ton

Ü,T

EOTY

 

BH006

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao'içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

01.01-31.12

25 Ton

Ü,T

EOTY

 

BH007

2202.90.91.00.00

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 'den az olanlar

01.01-31.12

20.000 lt

Ü,T,İ

EOTY

 

2202.90.95.00.00

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 'den az olanlar

2202.90.99.00.00

04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar

 

 

Ek-3

 

Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

 

A-   Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

 

1-       Bir örneği Ek-4’te yer alan “Başvuru Formu” (Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış ve imza sahiplerinin ad ve soyadlarının açıkça yazılmış olması ve her başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir.)

 

2-       İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanlarının aslı veya noter onaylı sureti (Başvuru tarihinden geriye doğru 3 (üç) ay içerisinde düzenlenmiş/onaylanmış olması gerekmektedir.)

 

3-       Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicili memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf-sanatkarın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

 

4-       Aynı tarife kontenjanı döneminde, aynı tarife kontenjanı için yeniden başvuruda bulunan firmalar için, söz konusu tarife kontenjanına ilişkin firma adına düzenlenen en son ithal lisansının aslı

 

5-       Ek-2’de yer alan tarife kontenjanlarına ilişkin tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” sütununda, yanında (*) işareti bulunan maddeler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı (Başvuru tarihinden geriye doğru 3 (üç) ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

 

B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:

 

1-       Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 3 (üç) ay içerisinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.) (Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.)

 

2-       Bir örneği Ek-5’te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Faaliyet Belgesi”nin eklenmiş olması gerekmektedir.)”

 

 

 

Açıklamalar :

1-      Tarife kontenjanı tahsis taleplerine ilişkin başvurularda Müsteşarlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

2-      Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen ve süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

3-      Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmalar, ibraz ettikleri “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in tam ve eksiksiz olmaması halinde, tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.

 

Ek-4

 

 

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği

                                                                                     Tarih: ....../..../........

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

2010/1062 sayılı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile bu Karara istinaden hazırlanan “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.  

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak sunulmaktadır.

 

 

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı:

 

Firma Yetkilisinin Unvanı:

 

İmza-Kaşe:

 

I- Firmanın;

1) Türü

A – Sanayici

 

 

    a) Tarife kontenjanı konusu maddenin üreticisi

 

 

   b) Tarife kontenjanı konusu maddenin üretimde hammadde olarak kullanıcısı

 

 

B - Tarife kontenjanı konusu maddenin geleneksel ithalatçısı

 

 

C - Tahsisat önceliği bulunan kurum veya kuruluş

 

 

2) Adı/Unvanı(1):

3) Bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi sicil numarası/T.C. kimlik numarası:

4) Sigorta Sicil Numarası:

5) Tebligat adresi(2):

6) Telefon:                                                   Faks:                                           E- posta:

7) Başvuru sahibi firma adına irtibat sağlayacak kişi:

 

 

II- Tarife kontenjanı tahsisi talebinde bulunulan maddenin:

               

1) Tarife Kontenjanı Kod No :

 

2) Menşe ülkesi :

 

3) Türkiye’ye ihraç amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke:

 

4) Tahsisi talep edilen tarife kontenjanı konusu maddenin miktarı ve ölçü birimi(3):

Rakam ile :

Yazı ile     :

 

III- Tarife kontenjanı tahsisi talep edilen maddenin değeri (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir):

 

 

Rakam ile

Yazı ile

Mal bedeli

 

 

Sigorta     

 

 

Navlun

 

 

Diğer

 

 

TOPLAM  

 

 

Birim Fiyatı (CIF)   

 

 

 

Açıklamalar:

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak.

(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak.

(3) Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.


 

 

 

Ek-5

 

Faaliyet Formu Örneği

 

Tarih: ..../..../........

 

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

          Firma Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                             YMM Adı Soyadı

   Adı Soyadı, Unvan                                                                                                            Mühür

      İmza ve Kaşe(1)                                                                                                          İmza ve Kaşe

 

 1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler

 a) Firma Unvanı (2)

 

 

 b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

 

 

 c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi    

      Odası/Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

 ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve    

     Sanatkar Sicil No

 

 d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/

      T.C. Kimlik Numarası

 

 e) 1.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (3)

 

 f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı (4)

 

 g) Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No

 

 ğ) 1.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (3)

 

 h) 2.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (4)

 

 2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)   

a) Üretilen Maddenin İsmi

 

aa) Yıllık Üretim Kapasitesi

 

ab) 1. Yıl Üretim Miktarı (3)

 

ac) 2. Yıl Üretim Miktarı (4)

 

b)Üretimde Hammadde Olarak Kullanılan  

    Maddenin İsmi

 

ba) Tüketim Kapasitesi

 

bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı  (3)

 

bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı  (4)

 

 3- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

a) Adı Soyadı

 

b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

c) Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

 

 

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) 1. Yıl, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl önceki yıl (örneğin; 2010 yılında başvuru yapılmışsa “1.Yıl” 2008 yılıdır) anlamındadır.

(4) 2. Yıl: başvurunun yapıldığı yıldan 1 yıl önceki yıl (örneğin; 2010 yılında başvuru yapılmışsa “2.Yıl” 2009 yılıdır) anlamındadır.

(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde hammadde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde hammadde olarak kullanılan miktarı yazılacaktır. Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde bu Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Kapasite, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.