Boya, raspa ve usturmaca hizmetlerinin ifasında tevkifat oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1455

05/09/2011

Konu

:

Boya, raspa ve usturmaca hizmetlerinin ifasında tevkifat oranı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... A.Ş.'ye verdiğiniz boya, raspa, usturmaca ve kumlama hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifat oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden yayınlanan 91 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin "Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar" başlıklı (A/2) bölümünde;

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

-Döner sermayeli kuruluşlar,

-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar

-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar olarak açıklanmıştır.

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

(A/3) bölümünde, Tebliğin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri alımlarının tevkifata tabi olduğu;

(A/5-d) bölümünde, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların bakım hizmetlerinin, bunların kendinden beklenen görev ve işlevleri sağlamak için belli aralıklarla veya gerektiği zaman yapılan faaliyetler olduğu; bu hizmet sırasında bakımı yapılan şeyin belli aksam ve parçalarının değiştirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçası olduğu ve makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların onarımının ise bozulmuş, eskimiş araçların kullanılabilir hale getirilmesinden ibaret bulunduğu; bakım hizmetinde olduğu gibi onarım hizmetinde de onarılan şeye ait bazı parçaların değiştirilmesi işin tabii bir sonucu olduğu; dolayısıyla, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetin gereği olarak yapılan mal, malzeme ve parça teslimlerinin de bakım ve onarım hizmetine dahil bulunduğu

açıklanmıştır.

Ayrıca 95 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin 5.2 maddesine göre makine, teçhizat, demirbaş, ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat oranı 1/3 olarak uygulanmaktadır..

Buna göre, ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Raspa-Boya İşçilikleri Yaptırma Teknik Şartnamesi incelendiğinde, firmanızca ...[91 de sayılan] A.Ş.'ye yapılan montaj, raspa ve boya işleri ile onarımla ilgili bilumum işler taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri kapsamında 1/3 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Öte yandan, söz konusu hizmetlerin alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması şeklinde verilememesi nedeniyle 96 ve 97 Seri No'lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanan işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması kapsamında işgücü hizmet alımı olarak değerlendirilmesi ve tevkifat uygulanması da mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300853 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300853 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?