E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13162101 Ziyaretçi

Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından 19.07.2012-28358 Resmi Gazete

BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2012 tarihli ve 2012/3380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, butil akrilat ithalatında açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 26/6/2012 tarihli ve 2012/3380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 3- (1) 26/6/2012 tarihli ve 2012/3380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 2916.12.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) butil akrilat ithalatında açılan 30.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılacaktır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde, EK-1’de yer alan başvuru formu ile EK-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) EK-1’de yer alan başvuru formu ile EK-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2916.12.00.00.13 G.T.İ.P’inde yer alan butil akrilat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlilik süresi

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2012 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 7- (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii

MADDE 9- (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10- (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 - (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/…..

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

26/6/2012 tarihli ve 2012/3380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan “Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin:

Adı Soyadı :

Unvanı      :

İmza/Kaşe  :

I- İthalatçının;

1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):

2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):

3) Vergi Numarası / Vergi Dairesi:

4) Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No:

5) Telefon ve faks numaraları:

6) E-posta adresi:

II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:

EK-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir.

1- Başvuru formu (başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış) (EK-1),

2- İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirküleri veya imza beyanı,

3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Kuruma, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.) Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Kuruma, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.),

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan butil akrilat miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş, geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti,

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.