“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)


Ekonomi Bakanlığından:
30.12.2012-28513 (2.Mükerrer) Resmi Gazete)

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’de sayılan Yönetmelikler kapsamında olan ve EK-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

d) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-2’de belirtilmekle birlikte, EK-1’deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,

e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,

f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,

g) Risk analizi: EK-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,

h) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 (1) EK-1’de yer alan Yönetmelikler kapsamında olan ve EK-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Şahsi eşya veya numune olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(3) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair EK-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 (1) (Değişik:19.08.2013-28740 R.G. 2013/31) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.
--------------------------------------------------------------------------------------------

(İlk Şekli) MADDE 7
(1) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Risk analizi

MADDE 8 (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda TSE tarafından ilave süre verilebilir. İki iş günü veya TSE’nin verdiği ek süre içerisinde kullanıcının belgeleri TAREKS’e yüklememesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.

(2) (19.08.2013-28740 R.G.2013/31 ile eklenmiştir) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda EK-1’deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya Yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 13 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 (1) “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) bu Tebliğin yürürlük tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Tebliğin;

a) Geçici 1 inci maddesi 1/1/2013 tarihinde,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olmayan ürünler için 1/7/2013 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 15/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

 

ÜRÜN GRUBU

 

YETKİLİ KURULUŞ

 

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makinalar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Belirli Gerilim Sınırları  Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 

Asansör Güvenlik Aksamları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Asansör Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Sıcak Su Kazanları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

 

EK-2

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

 

SIRA NO

GTİP

MADDE ADI

İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER

 1.  

6301.10.00.00.00

Elektrikli battaniyeler

LVD

 1.  

7311.00.11.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.11.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.13.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.13.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.19.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.19.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.30.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.30.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.91.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.91.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.99.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7311.00.99.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7321.11.10.00.11

Gaz yakıtlı olanlar

Gaz yakan cihazlar

 1.  

7321.11.10.00.12

Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)

Gaz yakan cihazlar

 1.  

7321.11.90.00.11

Gaz yakıtlı olanlar

Gaz yakan cihazlar

 1.  

7321.11.90.00.12

Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)

Gaz yakan cihazlar

 1.  

7323.93.00.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

7615.10.90.00.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

Sıcak su kazanları

 1.  

8413.70.21.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8413.70.29.90.00

Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8413.70.81.90.00

Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8413.70.89.90.00

Diğerleri   (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8413.81.00.00.00

Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8414.40.10.00.11

Vidalı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.40.10.00.12

Pistonlu olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.40.10.00.19

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.40.90.00.11

Vidalı olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.40.90.00.12

Pistonlu olanlar

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.40.90.00.19

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.51.00.20.00

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8414.59.20.20.00

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8414.59.40.20.00

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8414.60.00.10.00

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8414.80.11.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.19.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.22.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.28.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.51.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.59.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.73.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.75.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8414.80.78.90.00

Diğerleri

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8415.10.10.00.00

Tek bir gövde halinde(self contained)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8415.10.90.00.00

Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)

Makine, LVD, EMC

 1.  

8415.81.00.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

 1.  

8415.82.00.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

 1.  

8415.83.00.90.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

 1.  

8418.10.20.00.00

Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.10.80.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.21.10.00.00

Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.21.51.00.00

Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.21.59.00.00

Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.21.91.00.00

Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.21.99.00.00

Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.29.00.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.30.20.00.00

Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.30.80.00.00

Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 ıitreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.40.20.00.00

Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.40.80.00.00

Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.50.11.00.00

Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.50.19.00.11

Dondurma makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.50.19.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8418.50.90.00.00

Mobilya tipi diğer soğutucular (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

Gaz yakan cihazlar

 1.  

8419.40.00.00.11

Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8419.81.20.00.11

Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8421.11.00.00.00

Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8421.12.00.00.11

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8421.12.00.00.19

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8422.19.00.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8422.20.00.00.00

Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8423.10.90.00.11

Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.20.00.00.11

Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.30.00.10.11

Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.30.00.90.11

Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.81.50.00.11

Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.81.90.00.11

Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.82.90.10.11

Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.82.90.90.11

Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.89.00.10.11

Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8423.89.00.90.11

Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8424.10.00.00.00

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

 1.  

8424.81.30.10.11

Sıvı püskürtücüler

Makine

 1.  

8424.81.30.10.12

Toz püskürtücüler

Makine

 1.  

8424.81.30.10.13

Pülvarizatörler

Makine

 1.  

8424.81.30.10.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8424.81.30.90.11

Sıvı püskürtücüler

Makine

 1.  

8424.81.30.90.12

Toz püskürtücüler

Makine

 1.  

8424.81.30.90.13

Pülvarizatörler

Makine

 1.  

8424.81.30.90.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8424.81.91.00.00

Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar

Makine

 1.  

8424.81.99.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8425.19.00.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8425.39.00.00.10

Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar

Makine

 1.  

8425.41.00.00.00

Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri

Makine

 1.  

8425.42.00.00.00

Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine

 1.  

8425.49.00.00.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine

 1.  

8431.31.00.00.00

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler:  1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı   2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru haretketlerini önleyen tertibatlar      3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı)

4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı)

5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı

6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar

7-asansörler için hız regülatörü

8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları

9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi)

Asansör

 1.  

8432.30.90.00.12

Yumru dikim makinaları

Makine

 1.  

8432.30.90.00.13

Fide dikim makinaları

Makine

 1.  

8432.30.90.00.14

Fidan dikim makinaları

Makine

 1.  

8432.40.10.00.00

Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar

Makine

 1.  

8432.40.90.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8432.80.00.00.11

Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler

Makine

 1.  

8432.80.00.00.12

Taş parçalarını sökme, toplama makinaları

Makine

 1.  

8432.80.00.00.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.11.10.00.00

Elektrik motorlu olanlar

Makine

 1.  

8433.11.51.00.00

Oturacak yeri olanlar

Makine

 1.  

8433.11.59.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.11.90.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.19.10.00.00

Elektrik motorlu olanlar

Makine

 1.  

8433.19.51.00.00

Oturacak yeri olanlar

Makine

 1.  

8433.19.59.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.19.70.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.19.90.00.00

Motorsuz olanlar

Makine

 1.  

8433.20.10.00.00

Motorlu olanlar

Makine

 1.  

8433.20.50.00.00

Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar

Makine

 1.  

8433.20.90.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.30.00.00.00

Ot hazırlama makina ve cihazları

Makine

 1.  

8433.40.00.00.00

Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)

Makine

 1.  

8433.51.00.00.00

Biçer döverler

Makine

 1.  

8433.52.00.00.11

Sap döver harman makinaları

Makine

 1.  

8433.52.00.00.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.53.10.00.11

Patates sökme makinaları

Makine

 1.  

8433.53.10.00.12

Patates hasat makinaları

Makine

 1.  

8433.53.30.00.11

Pancar baş kesme makinaları

Makine

 1.  

8433.53.30.00.12

Pancar hasat makinaları

Makine

 1.  

8433.53.90.00.11

Yer fıstığı sökme makinaları

Makine

 1.  

8433.53.90.00.12

Yer fıstığı hasat makinaları

Makine

 1.  

8433.53.90.00.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.59.11.00.00

Kendinden hareketli olanlar

Makine

 1.  

8433.59.19.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8433.59.85.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8443.32.10.10.00

İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.10.90.11

Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.10.90.12

Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.10.90.13

Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.10.90.19

Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.91.00.00

Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.93.00.00

Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.32.99.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8443.39.10.00.00

Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8447.11.00.00.12

Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

Makine

 1.  

8447.12.00.00.12

Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

Makine

 1.  

8447.20.20.00.12

Sanayi tipi düz örgü makinaları

Makine

 1.  

8447.20.20.00.14

Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları

Makine

 1.  

8450.11.11.00.00

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8450.11.19.00.00

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8450.12.00.00.00

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8450.19.00.00.11

Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8450.19.00.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8450.20.00.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları

Makine, LVD, EMC

 1.  

8451.10.00.00.00

Kuru temizleme makinaları

Makine, LVD, EMC

 1.  

8451.21.00.00.11

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8451.21.00.00.19

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

 1.  

8451.29.00.00.00

Diğerleri

Makine, LVD, EMC

 1.  

8451.30.00.00.00

Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

LVD,EMC

 1.  

8462.39.99.00.12

Presler

Makine

 1.  

8465.91.10.00.00

Şerit testereler

Makine

 1.  

8465.91.20.00.00

Dairevi testereler

Makine

 1.  

8465.91.90.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8465.92.00.00.11

Planya makinaları

Makine

 1.  

8465.92.00.00.12

Freze makinaları

Makine

 1.  

8465.92.00.00.13

Keserek kalıplama makinaları

Makine

 1.  

8465.93.00.00.11

Taşlama makinaları

Makine

 1.  

8465.93.00.00.12

Zımparalama makinaları

Makine

 1.  

8465.93.00.00.13

Parlatma makinaları

Makine

 1.  

8465.94.00.00.00

Bükme veya birleştirme makinaları

Makine

 1.  

8465.95.00.00.00

Delik açma veya zıvanalama makinaları

Makine

 1.  

8465.96.00.00.00

Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları

Makine

 1.  

8465.99.00.00.11

Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

Makine

 1.  

8465.99.00.00.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8467.11.10.00.00

Metal işlemek için olanlar

Makine

 1.  

8467.11.90.00.11

Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları

Makine

 1.  

8467.11.90.00.19

Diğerleri

Makine

 1.  

8467.19.00.00.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

Makine

 1.  

8467.22.90.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8467.29.70.00.00

Planyalar

Makine

 1.  

8467.29.85.00.00

Diğerleri

Makine

 1.  

8467.81.00.00.00

Zincirli testereler

Makine

 1.  

8481.80.31.00.00

Termostatik kontrollü valfler

Gaz yakan cihazlar

 1.  

8481.80.81.00.00

Küresel ve konik valfler

Gaz yakan cihazlar

 1.  

8501.31.00.90.11

Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.31.00.90.12

Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.32.00.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.33.00.31.00

Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.33.00.41.00

Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.33.00.42.00

Çıkış gücü 100 kW.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.33.00.43.00

Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.40.20.21.00

Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar    (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.40.20.29.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.40.80.11.00

Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.40.80.12.00

Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler      (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.40.80.13.00

Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.51.00.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.52.20.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.52.30.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.52.90.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.53.50.00.00

Cer motorları     (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.53.81.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.61.20.90.00

Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.61.80.90.00

Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8501.62.00.91.00

Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar  (taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

 1.  

8504.31.21.00.00

Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8504.31.29.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8504.33.00.00.00

Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8504.40.30.10.11

Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar

LVD

 1.  

8508.11.00.00.19

Diğerleri

LVD,EMC

 1.  

8508.19.00.00.00

Diğerleri

LVD,EMC

 1.  

8508.60.00.00.00

Diğer elektrik süpürgeleri

LVD,EMC

 1.  

8509.40.00.00.11

Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8509.40.00.00.12

Mikserler

LVD,EMC

 1.  

8509.40.00.00.13

Bilenderler

LVD,EMC

 1.  

8509.40.00.00.14

Meyva ve sebze presleri

LVD,EMC

 1.  

8509.40.00.00.15

Komple setler

LVD,EMC

 1.  

8509.40.00.00.19

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8509.80.00.00.19

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8510.10.00.00.00

Traş makinaıarı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8510.20.00.00.11

Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8510.30.00.00.00

Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar

LVD,EMC

 1.  

8515.39.13.00.00

Transformatörlerle birlikte olanlar

LVD,EMC

 1.  

8515.39.18.00.00

Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar

LVD,EMC

 1.  

8515.39.90.00.00

Diğerleri

LVD,EMC

 1.  

8515.80.10.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8515.80.10.20.00

Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin  sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8515.80.10.80.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8515.80.90.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.10.80.00.11

Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8516.10.80.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.21.00.00.00

Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.10.00.00

Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.50.00.00

Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.91.00.11

Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.91.00.19

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.99.00.12

Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.99.00.13

Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.29.99.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.31.00.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.32.00.00.11

Saç kıvırma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.32.00.00.12

Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.32.00.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.33.00.00.00

El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.40.00.00.11

Buharlı ütüler

LVD,EMC

 1.  

8516.40.00.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.50.00.00.00

Mikro dalgalı fırınlar

LVD,EMC

 1.  

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC

 1.  

8516.60.50.00.00

Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.60.80.00.00

Gömme fırınlar

LVD,EMC

 1.  

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

LVD,EMC

 1.  

8516.60.90.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

LVD,EMC

 1.  

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

LVD,EMC

 1.  

8516.79.20.00.00

Fritözler

LVD,EMC

 1.  

8516.79.70.00.11

Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8516.79.70.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8518.40.30.00.00

Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8518.40.80.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8518.50.00.00.00

Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8521.10.20.00.00

Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8521.10.95.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8521.90.00.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.11.00.11

Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.11.00.12

Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.19.00.11

Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.19.00.12

Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.30.00.00

Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.91.00.00

Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8525.80.99.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528 59.40.00.00

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528 59.80.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.69.91.00.00

Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.69.99.00.00

Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.72.20.00.00

Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.72.30.00.00

İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.72.40.00.00

Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.72.60.00.00

Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.72.80.00.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8528.73.00.00.00

Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8530.80.00.00.12

Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8530.80.00.00.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8531.10.30.00.11

Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.10.00.12

Bıçaklı sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.10.00.13

D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.10.00.14

Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.10.00.15

Termal sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.50.00.12

Bıçaklı sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.50.00.13

D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.50.00.14

Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.50.00.15

Termal sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.90.00.12

Bıçaklı sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.90.00.13

D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.90.00.14

Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.10.90.00.15

Termal sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.20.10.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8536.20.90.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8536.30.10.00.00

16 A.i geçmeyen akım için olanlar     (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.30.30.00.00

16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.30.90.00.00

125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.50.03.00.00

Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( izole edilmiş tristör AC anahtarları ) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.50.07.00.00

11 a. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.50.15.00.11

Kontak akımı 10 a. İ geçmeyen rotatif anahtar     (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.50.15.00.12

Kontak akımı 10 a. İ geçen rotatif anahtarlar   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.50.80.00.11

Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8536.50.80.00.13

Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8536.50.80.00.15

Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8536.50.80.00.16

Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

8536.61.10.00.00

Edison ampul duyları    (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8536.61.90.00.00

Diğerleri    (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8536.69.90.00.18

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8536.90.01.00.00

Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8536.90.20.00.00

Yarı iletken diskleri test ediciler

EMC

 1.  

8537.10.10.00.00

Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

8537.10.91.00.00

Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

8539.21.92.00.00

Gerilimi 100 voltu geçenler  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.21.98.00.00

Gerilimi 100 voltu geçmeyenler  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.22.10.00.00

Reflektör ampulleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.22.90.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.22.90.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.22.90.00.13

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az  dekoratif ampuller (25 mm. Hariç)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.22.90.00.14

Tüp şeklinde flamanlı ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.22.90.00.19

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.29.92.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.29.92.00.12

Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)    (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.29.92.00.19

Diğerleri   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.29.98.00.11

Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç)   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.29.98.00.19

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.31.10.00.11

Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.31.10.00.12

Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen  doğrusal tüp floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.31.10.00.13

Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.31.10.00.14

Doğrusal olmayan floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.31.90.00.11

Simit şeklinde olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.31.90.00.19

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.32.20.00.00

Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.32.90.00.00

Metal halitli ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.39.00.00.00

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.41.00.00.00

Ark lambaları  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

8539.49.00.00.00

Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD

 1.  

9007.10.00.00.00

Kameralar

LVD,EMC

 1.  

9007.20.00.00.00

Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9008.50.00.00.00

Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar

LVD,EMC

 1.  

9024.10.90.10.00

Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9024.80.90.10.00

Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9028.10.00.00.00

Gaz sayaçları

EMC

 1.  

9028.20.00.00.00

Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç)

EMC

 1.  

9028.30.11.00.11

Elektronik olanlar

EMC

 1.  

9028.30.19.00.11

Elektronik olanlar

EMC

 1.  

9028.30.90.00.12

Aktif sayaçlar

EMC

 1.  

9028.30.90.00.13

Reaktif sayaçlar

EMC

 1.  

9028.30.90.00.14

Elektronik sayaçlar

EMC

 1.  

9029.10.00.20.00

Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9029.20.90.10.00

Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9031.10.00.10.00

Elektronik veya elektrikli olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

9031.20.00.10.00

Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9032.20.00.90.11

Elektronik basınç kontrol cihazları   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç)

LVD,EMC

 1.  

9107.00.00.00.11

Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9405.10.21.00.00

Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.40.10.00

Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD,EMC

 1.  

9405.10.40.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.50.10.11

Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.50.10.19

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.50.90.00

Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.91.10.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.91.20.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.91.30.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.91.40.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.91.50.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.91.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.98.10.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.98.20.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.98.30.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.98.40.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.98.50.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.10.98.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.11.00.00

Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar

LVD

 1.  

9405.20.40.10.00

Seramik maddelerden olanlar

LVD

 1.  

9405.20.40.90.00

Diğerleri

LVD

 1.  

9405.20.50.00.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.91.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.91.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.91.30.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.91.40.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.91.50.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.99.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.99.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.99.30.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.99.40.00

Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.20.99.50.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.30.00.00.00

Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.10.00.00

Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.31.00.00

Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar

LVD

 1.  

9405.40.35.00.00

Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.30.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.40.00

Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.50.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.60.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.70.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.80.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.91.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.30.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.40.00

Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.50.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.60.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.70.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.80.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.95.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.30.00

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.40.00

Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.50.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.60.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.70.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.80.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.40.99.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.20.00.00

Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.80.10.00

Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.80.20.00

Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.80.30.00

Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.80.40.00

Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.80.50.00

Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD

 1.  

9405.60.80.90.00

Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)

LVD


EK-3

 

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)

 

3. AT Uygunluk Beyanı  - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

  

Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.


EK-4

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

 
 

 

 

 

 

 

İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu ürünün CIF değeri

:

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889833 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889833 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?