CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:29.12.2010-27800(5.Mükerrer) Resmi Gazete

 “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2011/9)

                Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Genel hüküm

MADDE 2- (1) İthal edilecek ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur. 

                                Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

                 Riskli ürün listelerinin tespiti

MADDE 4- (1) Yetkili kuruluş tarafından ilgili Yönetmelik kapsamına girdiği tespit edilen ürünlerden, ithalat denetimlerinin yapılmasını teminen riskli ürün listeleri Yetkili Kuruluş ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenir. Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından bu listeler Gümrük Müsteşarlığı’na ve Türk Standardları Enstitüsü’ne bildirilir. 

 Kapsam

MADDE 5- (1) A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Türk menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ve Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmeliklere uygun olarak, Yetkili Kuruluş adına Türk Standardları Enstitüsü’nce gerçekleştirilir. 

 Denetim

MADDE 6- (1) Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-2) ve bilgi formu (Ek-3) ile birlikte Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. 

 (2) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir. Ürünün güvenliğinden veya ilgili Yönetmeliğine uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir.

 (3) Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerde ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde uygunluk yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunluk yazısı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 (4) Uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 (5) Türk Standardları Enstitüsü ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-5) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde Yetkili Kuruluşa gönderir. 

 Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

 b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 Özel durumlar

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yazısı ilgili gümrük müdürlüğüne iletilir.

 (2) Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerin üretmiş oldukları ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belirten AT Uygunluk Beyanı ve/veya Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ürüne ait belgelerin Türk Standardları Enstitüsü’ne sunulması halinde, ilgili firmaya düzenlendiği tarihten itibaren 12 ay süreyle geçerli olmak üzere uygunluk yazısı verilir ve aynı ürün müteakip ithalatlarda kontrole tabi tutulmaz.

 Geri gelen eşya

MADDE 9– (1) Bu Tebliğ geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlere uygulanmaz.

 Gümrük işlemleri

MADDE 10– (1) Gümrük idarelerince, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Gümrük Müsteşarlığı’na iletilen riskli ürünlerde, Türk Standardları Enstitüsü’nce düzenlenen uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aranır.

 (2) Gümrük idarelerince, Türk Standardları Enstitüsü tarafından uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

 (3) Gümrük idarelerince, ithalatçının Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Türk menşeli olarak beyan ettiği A.TR’li ürünler için uygunluk yazısı ya da kapsam dışı yazısı aranmaz.

 (4) Gümrük idarelerince, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma giren ürünlere münhasıran ekli aylık değerlendirme cetveli (Ek-4) düzenlenerek, her ayın ilk on günü içerisinde Yetkili Kuruluşa gönderilir.

 (5) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin muafiyetler ve istisnalar başlığı altında düzenlenen maddeler kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Geri gelen eşya kapsamında ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri Yetkili Kuruluşa bildirilir.

 Müeyyideler

MADDE 11- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 - (1) Ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliklere uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

 Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 Diğer hususlar

MADDE 14– (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

                MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 1

 

ÜRÜN GRUBU

 

YETKİLİ KURULUŞ

 

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makinalar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

Makina Emniyeti  Yönetmeliği

 

Belirli Gerilim Sınırları  Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

 

Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 

 

Asansör Güvenlik Aksamları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Asansör Yönetmeliği

 

Basınçlı Ekipmanlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 

Basit Basınçlı Kaplar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

 

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 

Gaz Yakan Cihazlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

 

Sıcak Su Kazanları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

 

 Ek 2

 

Başvuru Formu

 TSE ......

Temsilciliğine

                                                                                                              ...... / ...... / ........

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

Ekleri:  

-         Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

-         AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)

-         Bilgi formu (Ek 3),

-         Aşağıdaki belgelerden biri

-         Antrepo Beyannamesi

-         Özet Beyan

-         Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

   Ek 3

Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçının:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük beyannamesinin:

 

   - Türü

 

  - Tarihi

 

  - No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

   - G.T.İ..P. no’su

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)

  - Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

 

Ek 4
  CETVEL NO:..
SIRA NO:..
DÖNEMİ:..
AB'de Serbest Dolaşıma Girmiş Olan Ürünlerin Dökümünü Gösterir
Aylık Değerlendirme Cetveli
İTHALATÇI ÜNVANI GÜMRÜK  BEYANNAME  TÜRÜ GÜMRÜK  BEYANNAME  TARİHİ GÜMRÜK  BEYANNAME NO'SU İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE MENŞE ÜLKE MALIN TANIMI G.T.İ.P.             (12'li) İTHALAT MİKTARI BİRİMİ     (Kg, Adet v.b.) MALIN DEĞERİ (ABD Doları)
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Ek 5
  CETVEL NO:..
SIRA NO:..
DÖNEMİ:..
İthalat Kontrollerine Dair Aylık Değerlendirme Cetveli
İTHALATÇI ÜNVANI İLGİLİ GÜMRÜK GÜMRÜK  BEYANNAME TÜRÜ GÜMRÜK  BEYANNAME TARİHİ GÜMRÜK BEYANNAME  NO'SU İTHALATIN YAPILDIĞI ÜLKE MENŞE ÜLKE MALIN TANIMI G.T.İ.P.           (12'li) İTHALAT MİKTARI BİRİMİ (Kg,Adet v.b.) MALIN DEĞERİ (ABD Doları) SONUÇ* DEĞERLENDİRME/KONTROL YAPAN MEMURUN             ADI-SOYADI                                        PARTİ REDDEDİLDİYSE RED NEDENİ
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
*Olumlu, olumsuz olduğu veya hangi istisnanın uygulandığı belirtilecektir.                    

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285955 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285955 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?