E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,53 TL
1 € = 4,15 TL
14723597 Ziyaretçi

Çeşitli ve Son Hükümler - Geçici Maddeler (G.M.1-4) (Madde 162-166)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete
          GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ


DÖRDÜNCÜ KİTAP

Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler

MADDE 162 (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır.

(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunulamaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ihlaller, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 68 inci maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini müteakip üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin mevcut olması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri uygulanmaksızın sertifika kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınır.

Yetki

MADDE 163 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni veya mavi hat uygulamasından faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kontrol edilmeyecek eşya grupları ilgili kurumla birlikte belirlenerek Bakanlıkça duyurulur.

İhracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren altı ay süreyle 18 inci madde uyarınca sertifika kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni ilave edilmesi ile 59 uncu maddenin ikinci fıkrası, 78 inci maddenin ikinci fıkrası, 99 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 124 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

(2) Bu madde hükmü bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifika almaya hak kazanılmış olması koşuluyla, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra ilk defa yapılacak izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni başvuruları ile bu yetki veya izin kapsamındaki tesis yetkilendirme başvurularında uygulanmaz.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan sertifika başvuruları ile onaylanmış ihracatçı yetkisi, izinli gönderici yetkisi ve götürü teminat yetkisi başvuruları 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca alınmış sertifika ile bu sertifika kapsamında tanınmış olan izin, yetki ve kolaylıklardan, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında da, ayrıca bir başvuruya gerek kalınmaksızın, yararlanılmaya devam edilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış olan sertifika ile bu sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmaların askıya alma, geri alma ve iptal işlemleri için de uygulanır.

(4) Sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerine 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca konu olan ve bu Yönetmeliğin yayımından önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Yönetmeliğin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(5) Sertifika ve sertifika kapsamında faydalanılan yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylıklar için de sertifika sahiplerince uyulur.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Ek-20’de yer alan tabloda belirtilen Bölge Müdürlükleri haricindeki bir bölge müdürlüğünce verilmiş olan sertifikalara ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğünce yürütülür, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin işlem dosyası bir aylık süre içerisinde bu bölge müdürlüğüne iletilir.

Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona erdirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 (1) Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.

(2) 77 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında, 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyasının taşınmasına ilişkin hükümler 1/1/2017 tarihine kadar uygulanır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 4 (1) 10 uncu maddenin yedinci veya dokuzuncu fıkrasının (a) ilâ (c) bentlerinde sayılan belgelere sahip olmayan ya da sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmamış kişilerin sertifika başvuruları bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle bir yıl süreyle kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 164 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 165 (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik bildirim, 58 inci maddesinin yedinci fıkrası, yetmiş yedinci maddesinin yedinci fıkrası, 91 inci maddesi ve 117 nci maddesi kapsamı uygulamalar ile 96 ilâ 142 nci maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler bunlara ilişkin elektronik sistemin hazırlanmasını müteakip 1/1/2015 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 166 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.