Çeşitli ve Son Hükümler - Geçici Maddeler (G.M.1-4) (Madde 162-166)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Çeşitli ve Son Hükümler

Beyana aykırılık

MADDE 161/A – (Ek:RG-13/10/2017-30209)

(1) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 141 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılık;

a) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık olduğunun,

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ilâ 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan olduğunun,

c) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde farklılık bulunduğunun,

tespitini kapsamaktadır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlardaki aykırılıkların tespitinde aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır:

a) Tarife alt pozisyonunda farklılık olması.

b) Her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarında farklılık olması.

c) Gümrük vergisinin muaflık hükümlerinin uygulanmasında ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret politikası önlemlerinde veya düzenlemelerinde farklılığa neden olması.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, dökme halde gelen eşyada vergilendirmeye esas olan ağırlığa ilişkin aykırılıkların tespitinde yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.

(4)  Eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabiliyor olmaması halinde, ikinci  fıkranın (a) bendi beyana aykırılık unsuru olarak sayılmaz.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatı değişik gösterilerek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanma durumu hariç olmak üzere, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde ondan daha az farklılık olduğu durumlar dikkate alınmaz.

(6) Beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(7) 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde ve 119 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ağırlığa ilişkin beyanda aykırılıkların tespitinde dökme halde gelen eşyada yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.

İştigal alanında olmayan eşya

MADDE 161/B – (Ek:RG-13/10/2017-30209)

(1) 141 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen iştigal alanında olmayan eşya; sertifika sahibinin ticaret siciline tescil ettirilmiş şirket ana sözleşmesinde belirtilen esas faaliyet konusu itibariyle aşağıdakilerin haricindeki eşyayı kapsamaktadır:

(a) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü girdiyi,

(b) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

(c) Yönetim ve organizasyon yapısı içerisindeki birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

(ç) Faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen satış ve pazarlama işlemlerinde ve yatırım ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak eşyayı,

(d) Faaliyet konusunda belirtilmiş olması halinde, faaliyet konusu kapsamında yurt içi veya yurt dışı satışı gerçekleştirilecek eşyayı.

(2) Gümrük idaresince eşyanın teslim edilmesinden sonra yapılacak kontrol neticesinde ithalatta yerinde gümrükleme veya yeşil hat kapsamında işlem gören eşyanın firmanın iştigal alanında olmadığı şüphesinin doğması halinde, eşya sahibince gerekli bilgi ve belgelerin ibraz edilerek söz konusu eşyanın birinci fıkra kapsamına girdiğinin ispat edilmesi gerekir, aksi takdirde 141 ve/veya 147 nci maddenin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler

MADDE 162 – (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır.

(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunulamaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ihlaller, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 68 inci maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini müteakip üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin mevcut olması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri uygulanmaksızın sertifika kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınır.

Yetki

MADDE 163 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni veya mavi hat uygulamasından faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kontrol edilmeyecek eşya grupları ilgili kurumla birlikte belirlenerek Bakanlıkça duyurulur.

İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama (Değişik başlık:RG-13/10/2017-30209)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren altı ay süreyle 18 inci madde uyarınca sertifika kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni ilave edilmesi ile 59 uncu maddenin ikinci fıkrası, 78 inci maddenin ikinci fıkrası, 99 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 124 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

(2) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(2) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(3) Bu Yönetmelikte yer alan askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış olan sertifika ile bu sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmaların askıya alma, geri alma ve iptal işlemleri için de uygulanır.

(4) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

(5) Sertifika ve sertifika kapsamında faydalanılan yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylıklar için de sertifika sahiplerince uyulur.

(6) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona erdirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 4 – (Değişik:RG-13/10/2017-30209)

(1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

a) 10 uncu maddenin yedi ila onuncu fıkralarında sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

c) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşılamış olmak,

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

d) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 164 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 165 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik bildirim, 58 inci maddesinin yedinci fıkrası, yetmiş yedinci maddesinin yedinci fıkrası, 91 inci maddesi ve 117 nci maddesi kapsamı uygulamalar ile 96 ilâ 142 nci maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler bunlara ilişkin elektronik sistemin hazırlanmasını müteakip 1/1/2015 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 166 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Ekleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878282 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878282 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?