ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5)
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'ndan:
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(MÜLGA)
(TEBLİĞ NO: 97/5*)
 (98/3-2006/3-2007/4 ve 2008/3 Saylı tebliğlerle yapılan değişiklikler işlenmiştir)
AMAÇ
Madde 1- Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.
 
KAPSAM
Madde 2- Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.
 
TANIM
Madde 3- Bu Tebliğ’de geçen:
 
Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
 
Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri, 
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri, 
Şirket : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ), 
Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgeler: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan ve Müsteşarlıkça da uygun görülen diğer belgeleri,
ifade eder.
 
DESTEKLENECEK FAALİYETLER
 
Madde 4- Bu Karar kapsamında; firmaların,
a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,
b) ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,
c) CE işaretini,
d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları),
e) ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini,
f) Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını
 
alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır.
 
Madde 5- Şirketlerin, bu Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen belgelendirme ve laboratuar analiz harcamaları belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir.
Madde 6- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuar analizleri raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.
“MADDE 6/A – Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.” (31.12.2008-27097 R.G. (4.Mükerrer)
 
Madde 7- Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
 
Madde 8- Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.
 
Madde 9- Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.
 “MADDE 9 – Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.”(31.12.2008-27097 R.G. (4.Mükerrer)
 
Madde 10- Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı Kararının 2.maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/3 sıra no’lu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300758 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300758 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?