Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016-3) EK2B,3,4,5,6,7,8

Ek-2/B

İTHALİ YASAK DİĞER ATIKLAR

 

GTİP

MADDE İSMİ

2517.20.00.00.11

Moloz (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte

olsun olmasın)

2517.20.00.00.19

Diğerleri (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte

olsun olmasın)

2618.00.00.00.00

Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (ISO-11126-6 standardına uygun olan demir ve çelik cürufu griti hariç)

2619.00.20.00.00

Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler (yüksek fırın tozları dahil)

2619.00.90.00.11

Yüksek fırın cürufu

2619.00.90.00.12

Diğer cüruflar

2619.00.90.00.13

Tufal

2619.00.90.00.19

Diğerleri

2620.11.00.00.00

Galvanizli matlar

[ Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (<%90 Zn),

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (<%92 Zn),

Çinko kalıp döküm drosu (<%85 Zn),

Sıcak doldurmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf

çinkolu dros (baç) (<%92 Zn) ve Çinko traşları hariç]              (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2620.21.00.00.00

Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu

önleyici bileşiklerin tortuları (sludges) (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2620.29.00.00.00

Diğerleri (Başlıca muhtevası kurşun olanlar) (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2620.99.10.00.00

Başlıca muhtevası nikel olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2620.99.20.00.11

Başlıca muhtevası niobyum olanlar (ISO-11126-5 standardına   uygun olanlar hariç)

2620.99.20.00.12

Başlıca muhtevası tantalyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2620.99.40.00.00

Başlıca muhtevası kalay olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2620.99.60.00.00

Başlıca muhtevası titanyum olanlar (ISO-11126-5 standardına  uygun olanlar hariç)

2620.99.95.00.00

Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

2621.90.00.11.00

Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg.olan pancar

melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları

2621.90.00.19.00

Pancar melasının muamelesinden elde edilen diğer ham

potasyum tuzları

2621.90.00.90.00

Diğerleri (ISO-11126-4 standardına uygun olan kömür cürufu griti hariç)

2708.20.00.00.00

Zift koku

2710.91.00.00.00

Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler)

veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler (Atık yağlar)

2710.99.00.00.00

Diğer atık yağlar

2713.90.10.00.00

28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olan petrol

yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların

diğer kalıntıları

2713.90.90.00.11

Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları

2713.90.90.00.19

Diğerleri

3006.92.00.00.00

Eczacılık ürünleri döküntüleri

3825.10.00.00.00

Şehir atıkları

3825.20.00.00.00

Kanalizasyon çamuru

3825.30.00.00.00

Klinik atıkları

3825.41.00.00.00

Halojenlenmiş artık organik çözücüler

3825.49.00.00.00

Diğer artık organik çözücüler

3825.50.00.00.00

Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren

ve antifiriz sıvılarının atıkları

3825.61.00.00.00

Esas olarak organik bileşenleri içerenler

3825.69.00.00.00

Diğerleri

3825.90.10.00.00

Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler

3825.90.90.00.00

Diğerleri

4012.20.00.10.00

Kullanılmış dış lastikler-sivil hava taşıtlarında kullanılmaya

mahsus olanlar

7112.99.00.10.00

Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Gümüş döküntüleri hariç)

8548.10.29.00.00

Diğer kullanılmış elektrik akümülatörleri

8548.10.99.10.00

Çelikten, nikelden olan elektrik pilleri, bataryaları ve

elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

8548.10.99.20.00

Bakırdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik

akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

8548.10.99.30.00

Çinkodan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik

akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

8548.10.99.40.00

Kadmiyumdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve

elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

8548.10.99.90.00

Diğer elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin

döküntü ve hurdaları

 


Ek-3

BAŞVURU DİLEKÇESİ

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2016

 

 

            Türkiye gümrük bölgesine getirmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan atıklar için Uygunluk Yazısı almak istiyoruz. Konuyla ilgili mevzuatın bütün hüküm ve şartlarını kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.


 

Firma Unvanı, Vergi No

Yetkili İmza

Ekleri:                                                                                                               

-  Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri)

-  Bilgi Formu

- Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz)

- Fatura veya Proforma Fatura

- Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8548.10.21.00.00 GTİP’li atıklar için)

- Diğer

 


Ek-4

BİLGİ FORMU

 

İthalatçının:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

- Belge Tarihi ve No *

 

İthal edilecek atığın:

- Menşe ülkesi

 

- Çıkış ülkesi

 

- GTİP’i, açık adı

 

- Miktarı (ton veya kg)

 

- Döviz cinsinden değeri

 

- Kullanım amacı

 

- Geleceği sınır gümrük idaresi

 

- Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

Tesiste geri dönüşümü yapılan atık cinsi/cinsleri

 

Taşıtın adı/plakası**

 

Taşıyıcı firma/acenta

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi

 

Atığın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adres, telefon ve faks no

 

* Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz)

** Atığı taşıyan aracın değişmesi durumunda, taşıtın adı/plakası, ithalatçı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili sınır gümrük idaresine bildirilir.

 


Ek-5

UYGUNLUK YAZISI

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2016

 

Sayı :

Konu :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

             İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUNDUR.

 

             Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

 

Firmanın Adı

 

 

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Atığın Adı*

 

 

GTİP’i

 

Miktarı

 

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi No**

 

* Sanayiciler bu Tebliğ kapsamındaki ithalatlarında yalnızca Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinde belirtilen faaliyet alanlarındaki atıkları ithal edebilirler.

** Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.

 


Ek-6

UYGUNSUZLUK YAZISI

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2016

 

Sayı :

Konu :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

             İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUN DEĞİLDİR.

 

             Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

                                                                                                         

 

Firmanın Adı

 

 

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Atığın Adı

 

 

GTİP’i

 

Miktarı

 

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi No

 

Belge Cinsi*

 

Belge Tarihi ve No’su**

 

* Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak yazılır.

** Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.


 Ek-7

KAPSAM DIŞI YAZISI

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2016

 

Sayı :

Konu :

                                                                     İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların/ürünlerin, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişine izin verilmiştir.

 

  Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

…Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

 

Firmanın Adı

 

 

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Atığın/Ürünün Adı

 

 

GTİP’i

 

Miktarı

 

Atığın Oluşma Nedeni

(Numune, bekleme, işçilik vb.)

 

Atığın Oluştuğu Yer

 


 

Ek-8

 

ÜRETİCİ BELGESİ


.../…/2016

Sayı :

 

Üretimini gerçekleştirdiğimiz aşağıda bilgileri, ekte analiz sertifikası yer alan madde, “ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapak” değildir.


Üretici Firma

İmza Kaşe

 

Üreticinin Adı

 

 

Üreticinin Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Ürünün Ticari Adı

 

 

Ürünün Kimyasal Adı

 

GTİP

 

Miktarı

 


Ek: Analiz sertifikası ve tercümesi

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16839576 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16839576 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?