Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/52)

Ekonomi Bakanlığından: 13.12.2011-28141 Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYONTEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/3)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/52)

MADDE 1 – 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3)nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde, 5 inci maddeye göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir.

“(2) Ek-1: İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar listesinde yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasaklanmış atıklar veya tehlikeli kimyasallarla kontamine olmaması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2/A: İthali Yasak Atıklar listesinde yer alan 16 01 03 atık kodlu “Ömrünü tamamlamış lastikler” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ömrünü tamamlamış lastikler (4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıklar hariç)”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2010

27800 (5. Mükerrer)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899085 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899085 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?