Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2012-28513 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLIĞI VE DENETIMI: 2013/7)

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatında çevrenin korunmasıyönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan katıyakıtların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İthalatçı

MADDE 4  (1) Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınanÇevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı), vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri ve Ek-2’de yer alan taahhütname ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur. Kamu kuruluşları,üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2012 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Ek-2’de yer alan taahhütnamenin ve noter onaylı imza sirkülerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi halinde, 2013 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde Çevre veŞehircilik Bakanlığınca yenilenir. Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt Belgesinin yenilenmesi halinde Ek-2’de yer alan taahhütname yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilir.

(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir ve bu işlemlere esas teşkil eder.

Kontrol belgesi

MADDE 5  (1) Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi tarafından aşağıda sayılan belgelerle birlikte, yakıt Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kontrol Belgesi (Ek-6) almak üzere başvurulur.

a) Proforma faturanın bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi (yakıtı kendi ihtiyacında kullanmak üzere ithal eden sanayiciler hariç),

b) Kontrol Belgesi formu (1 adet),

c) İmza sirküleri fotokopisi.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Kontrol Belgeleri takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Her takvim yılı sonunda, Kontrol Belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilerek, kapama işlemi yapılır. Kontrol Belgesi kapama işlemini yapmayan ithalatçı veya temsilcisinin müteakip talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yakıtı kendi ihtiyacında kullanmak üzere ithal eden sanayiciler Kontrol Belgesi kapama işlemi sırasında ithal edilen her parti yakıta ait ihracatçı faturasının bir örneği ile yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk denetimi

MADDE 6  (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla;

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesinin fotokopisi,

b) Yakıtın her bir parametresinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

c) İthalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için sanayiciler tarafından verilecek taahhütname (Ek-9),

ç) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

ile birlikte, yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulur.

(2) İthalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idaresinin gözetiminde depolanan ve ilgili gümrük yetkilisinin tespit ettiği yakıttan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, uluslararası gözetim firması yetkilileri ile ithalatçıveya temsilcisinden oluşan Numune Alma Komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafındanÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alınır ve İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağı (Ek-5) düzenlenir. Alınan numune, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre veŞehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda analiz ettirilir. Analiz sonuçları, analizi yapanlaboratuvar tarafından ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine ve ilgili gümrük idaresine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-8) düzenlenerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazısının ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, firmanın şahit numune analizlerinin yapılmasını yazılı olarak talep etmemesi durumunda düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın sanayi amaçlıveya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni Kontrol Belgesi düzenlenen yakıt için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Yazısı verilebilir.

(5) Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine, termik santrallerde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni Kontrol Belgesi düzenlenen yakıt için Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Yazısı verilebilir.

(6) Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtın birden fazla parti halinde çekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin çekilmesi sırasında yakıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil eden bu analiz raporu, müteakip Uygunluk Yazısı/Yazılarıdüzenlenmesinde esas alınır.

Analiz sonuçlarına itiraz

MADDE 7  (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, yazılı talep üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi yaptırılır ve yakıtın uygunluğuna/uygunsuzluğuna karar verilir:

a) Analiz sonuçları uygun çıkan yakıt için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

b) Şahit numune analiz sonucu da uygunsuz çıkan yakıtlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması ve muhafazası sırasında oluşan durumlar dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yeni numune alınmasıtalebinde bulunulamaz.

Teslim tesellüm belgesi

MADDE 8  (1) Ek-1 sayılı listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere Uygunluk Yazısı almışfirmalar, ithal edilen yakıtın fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), Kontrol Belgesinin kapatılması sırasında Kontrol Belgesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdür.

İstisnai durum ve muafiyet

MADDE 9  (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda, yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde, aynı yerde bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yakıtın uygunluk denetimi 6 ncı madde çerçevesinde yapılır.

(2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce, Ek-3’te yer alan bilgi formunun ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen yakıtlar taşıt üstü işleme tabi tutulabilir. Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır. Numunenin, yakıt araç üstündeyken veya yakıtın depolandığı alanda alınması halinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yakıttan numune alınır ve Ek-5’te yer alan İthal Katı Yakıt Numune Alma Tutanağıdüzenlenir. Bu fıkra kapsamında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu ilin sınırları dışındaki bir alana depolanamaz. Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduğu ilde depolanabilir. Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar için Ek-3’te yer alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne verilir. Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ilinÇevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 6 ncı maddeye göre yapılan uygunluk denetimi sonucunda Uygunluk Yazısı düzenlenene kadar yakıt, piyasaya hiçbir şekilde arz edilemez, bulunduğu alandan başka bir alana taşınamaz, kullanılamaz, kullandırılamaz, eleme işlemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) İkinci fıkra çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun uygun bulunmamasıdurumunda 6 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları uygulanır. Bunun mümkün olmaması durumunda, yakıtın menşeine veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihracı zorunludur.

(4) Ek-1 sayılı listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTİP'li antrasitlerin filtrasyon amacıyla, 27.01 GTİP’li katıyakıtların ise laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Ek-4’te yer alan taahhütnamenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi halinde Uygunluk Yazısı yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(5) Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Kontrol Belgesi alması zorunlu değildir; ancak Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.

(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 11 inci maddedeki yaptırımlar uygulanır.

Gümrük işlemleri

MADDE 10  (1) Ek-1 sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü hariçolmak üzere, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygunluk denetimi sonucunda düzenlenen Uygunluk Yazısı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Muafiyet Yazısı gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığıülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 11  (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunan, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki DışTicarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 12  (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13  (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan KatıYakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1 

KONTROLE TABI KATI YAKITLAR

 

GTİP

MADDE İSMİ

2701.11.00.00.00

Antrasit

2701.12.10.00.00

Kokluk bitümenli taşkömürü

2701.12.90.00.00

Diğer bitümenli taşkömürleri

2701.19.00.00.00

Diğer taşkömürleri

2701.20.00.00.11

Taşkömüründen elde edilen briketler

2701.20.00.00.12

Taşkömüründen elde edilen topaklar

2701.20.00.00.19

Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar

2702.10.00.00.00

Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)

2702.20.00.00.00

Aglomere linyit

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş petrol koku

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş petrol koku

 

 

EK-2

TAAHHÜTNAME

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca firmamız adına düzenlenen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ithal edeceğimiz katı yakıtların ithalatı ve kullanımı aşamasında;

- Gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtlar ile geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve taşıt üstü işleme tabi tutulan yakıtları, alanda bulunan diğer yakıtlardan ayrı depolayacağımızı, yakıtın analiz sonuçları uygun bulunana kadar piyasaya hiçbir şekilde arz etmeyeceğimizi; bulunduğu alandan başka bir alana taşımayacağımızı, kullanmayacağımızı ve kullandırmayacağımızı, eleme işlemine tabi tutmayacağımızı, torbalamayacağımızı,

 - Yakıttan alınan numune analiz sonucunun uygunsuz çıkması halinde gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşe veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edeceğimizi (analiz sonuçları uygunsuz bulunan ısınma amaçlı getirilen yakıtın sanayi/termik santrallerde kullanım amaçlı yakıt özelliklerini veya sanayi amaçlı getirilen yakıtın termik santrallerde kullanım amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, firmanın talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görmesi halinde, sanayi veya termik santrallerde kullanılmak üzere Uygunluk Yazısı düzenlenenler hariç),

- Sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtları Uygunluk Yazısında belirtilen fabrika veya tesislere teslim edeceğimizi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bilgisi ve onayı dâhilinde kullanım amacı ve kullanıcısı değiştirilenler hariç),

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan yakıtı amacı dışında kullanmayacağımızı,

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birisine aykırı hareket edildiği takdirde ithalata konu malın CIF değerinin % 60'ının; bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                 

 

                                     Firmanın Unvanı

                                  Yetkilinin İsmi ve İmzası

                                                                                              Tarih

 

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

Not: Bu Taahhütname Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir.

 

EK-3

 

TAŞIT ÜSTÜ İŞLEMLERE TABİ TUTULACAK KATI YAKITLAR İÇİN BİLGİ FORMU

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No

 

İthalatçı firmanın unvanı

 

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

 

Yakıtın kullanım amacı

 

Yakıtın giriş gümrüğü

 

Yakıtın miktarı

 

Yakıtın GTİP’i

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı

 

Yakıta ait faturanın tarihi ve sayısı

 

Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe ülkesi

 

Yükleme analizini yapan laboratuvar ünvanı

 

Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı

 

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

 

Yakıtın boşaltılacağı alan

 

Boşaltılacak yakıt miktarı

 

 

 

Firmanın Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

 

Not: Bu form ithalatçı veya temsilcisi tarafından yakıt Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önce ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilecektir/gönderilecektir.

 

 

EK-4

 

FİLTRASYON/LABORATUVARLARDA ARAŞTIRMA VE ANALİZLERDE KULLANILACAK

YAKITLARI İTHAL EDECEKLER TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

..../.../2013

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) çerçevesinde, ............. GTİP'li................. isimli ............ kg/ton/m3 maddeyi filtrasyon/ laboratuvarlarda araştırma ve analiz amaçlı kullanmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, söz konusu maddenin ithali ve kullanımı aşamasında malın cins ve niteliğinde meydana gelebilecek ve ilgili mevzuata aykırı hususlarda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu maddeyi belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünü almadan satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.                                                   

  Firmanın Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

 

                                                          

           

 

 

 

 

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

 

Not: Bu Taahhütname Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir.

 

EK-5

 

İTHAL KATI YAKIT NUMUNE ALMA TUTANAGI

                                                                                                           .../ ... / 2013

İthalatçı Kayıt Belgesi No

:

Kontrol Belgesi No

:

Yakıtın GTİP’i

:

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

:

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

İhracatçı faturası tarih ve sayısı

:

Yakıtın menşe ülkesi

:

Yakıtın yüklendiği ülke

:

Yakıtın giriş gümrüğü

:

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

:

Yakıtın boşaltıldığı alan

:

Boşaltılan yakıt miktarı

:

Yakıtın kullanım amacı

:

Gözetim firmasının unvanı

:

Numunenin analize gönderileceği laboratuvar

:

 

İthalatı yapılmak üzere .......................……………………….firması tarafından beyanı yapılan ve yukarıda bilgileri yer alan yakıt(lar)dan, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Komisyon nezaretinde gözetim firmasınca …… adet numune alınmıştır.

Söz konusu numunelerin ...... adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuvara; …… adedi şahit numune olarak muhafaza edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere alınmış olup,  ...... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmiştir.

 

 

 

Firma Yetkilisi

       İmza

  Gözetim Firması Yetkilisi

             İmza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilisi

İmza

 

 

 

EK-6

 

KONTROL BELGESİ

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

Kontrol Belgesi No/Tarih

:

İthalatçı Kayıt Belgesi No

:            

Yakıtın GTİP’i

:

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

:

Yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi*

:

Proforma fatura tarih ve sayısı*

:

Yakıtın menşe ülkesi*

:

Yakıtın ithal edileceği il/iller

:

Yakıtın kullanım amacı

:

* Yakıtı kendi ihtiyacında kullanmak üzere ithal eden sanayicilerin bu alanları doldurması zorunlu değildir.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firmanın kaşesi

Yetkilinin İsmi ve İmzası

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Uygunluk Yazısı düzenlenirken analiz belgesinde belirtilen miktar kadar bu belgenin arkasında düşüm yapılacaktır.

 

 

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

İmza ve mühür,

Tarih

 

 

 

 

EK-7 

UYGUNLUK YAZISI

 

T.C.

….…VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı     :                                                                                                                      ../../2013

Konu  :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

       İthali yapılmak üzere …………… firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan yakıttan alınan numunenin ………………….. laboratuvarında yapılan …….. tarihli ve …….  sayılı analiz sonucuna göre, bu yakıtın Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) çerçevesinde ithalatı UYGUNDUR.

       Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

                                                                        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İthalatçı Kayıt Belgesi No

:

Kontrol Belgesi No

:

Yakıtın GTİP’i

:

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

:

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı,

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

İhracatçı faturası tarih ve sayısı

:

Yakıtın menşe ülkesi

:

Yakıtın yüklendiği ülke

:

Yakıtın giriş gümrüğü

:

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

:

Yakıtın boşaltıldığı saha

:

Boşaltılan yakıt miktarı

:

Yakıtın kullanım amacı

:

Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

Yakıtın kullanılacağı tesis(ler)/fabrika(lar) adresi, telefon ve faks numarası(2)

:

Not: Bu form Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce doldurulacaktır.

 

EK-8

UYGUNSUZLUK YAZISI

 

T.C.

….…VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı     :                                                                                                                      ../../2013

Konu  :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

       İthali yapılmak üzere …………… firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan yakıttan alınan numunenin ………………….. laboratuvarında yapılan …….. tarihli ve …….  sayılı analiz sonucuna göre, bu yakıtın Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) çerçevesinde ithalatı UYGUN DEĞİLDİR. 

       Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

                                                                        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İthalatçı Kayıt Belgesi No

:

Kontrol Belgesi No

:

Yakıtın GTİP’i

:

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

:

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

İhracatçı fatura tarih ve sayısı

:

Yakıtın menşe ülkesi

:

Yakıtın yüklendiği ülke

:

Yakıtın giriş gümrüğü

:

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

:

Yakıtın boşaltıldığı saha

:

Boşaltılan yakıt miktarı

:

Yakıtın kullanım amacı

:

Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

Yakıtın kullanılacağı tesis(ler)/fabrika(lar) adresi, telefon ve faks numarası(2)

:

Not: Bu form Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce doldurulacaktır.

EK-9

 

İTHALATÇI FİRMA ARACILIĞI İLE İTHAL EDİLECEK KATI YAKITLAR İÇİN SANAYİCİLER TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

                                  

      ..../.../2013

 

İşbu taahhütname ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7)  uyarınca .............................................................. firmasının ithal edeceği .....................….......... GTİP’li, ................................... isimli, ................... kg/ton/m3 yakıtın tamamını, yakıtın gümrükten çekildiği tarihten itibaren en geç 90 gün içinde teslim alıp …….............................................................................. amacıyla kullanacağımızı, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önceden iznini almadan kısmen veya tamamen satmayacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, yakıtın alımından tek taraflı vazgeçmeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu yakıtın CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                             

           

                                     Firmanın Unvanı

                                 Yetkilinin İsmi ve İmzası

                                                                                                               Tarih

 

 

 

 

 

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

 

 Not: Bu Taahhütname, Uygunluk Yazısının alınacağı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilecektir.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869355 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869355 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?