Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6)

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2014-29222 (Mükerrer) Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 3 (1) Ek-1’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın 1/1/2015 tarihinden sonra ithalatı yalnızca;

a) 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da

b) Evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni ile yapılır.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatında, bu kimyasalın çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi (ek-2) ile belgelenir.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmî kuruluşlardan denetim isteyebilir.

(3) 3 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesindeki ithalatlarda ithalatçının kimyasal maddenin ithalatından son kullanım ve ihracat aşamasına kadar olan süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemi’ne girmesi gerekmektedir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde servis amaçlı ve üretim amaçlı ithalatçı kayıt belgesi

MADDE 5 (1) 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeleri almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ana faaliyet konusu/meslek dalı iklimlendirme ve soğutma olan, ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (ek-3),

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemi’nde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, servis amaçlı veya üretim amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2014 yılı içerisinde ve öncesinde verilmiş olan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi, 2015 yılı için geçerli değildir.

(4) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgeleri verilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca firmaların geçmiş dönem ithalat rakamları göz önüne alınır.

Kontrol belgesi

MADDE 6 (1) 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Ekonomi Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthal Lisansı,

e) Üretim amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Kapasite Raporu,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süresi

MADDE 7 (1) 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasal için verilen Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir, bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8 (1) Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslının ve İthal Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti, Kontrol Belgesinin aslı ve İthal Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

Gümrük işlemleri

MADDE 9 (1) 2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 10 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1

 

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLAR

 

      GTİP

MADDE İSMİ

CAS

EC

2524.10.00.00.00

Krosidolit (Crocidolite)

12001-28-4

 

2524.90.00.00.11

Amozit  (Amosite)

12172-73-5

 

2524.90.00.00.12

Antofillit (Anthophylite)

77536-67-5

 

2524.90.00.00.13

Aktinolit (Actinolite)

77536-66-4

 

2524.90.00.00.14

Tremolit (Tremolite)

77536-68-6

 

2524.90.00.00.15

Krizotil (Beyaz asbest) (Chrysotile)

12001-29-5

132207-32-0

 

2524.90.00.00.19

Diğerleri

 

 

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür 

 

 

2903.19.10.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

 

 

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

 

 

2903.72.00.00.00

Diklorotrifloroetanlar

 

 

2903.73.00.00.00

Diklorofloroetanlar

 

 

2903.74.00.00.00

Klorodifloroetanlar

 

 

2903.75.00.00.00

Dikloropentafloropropanlar

 

 

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

 

 

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

 

 

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

 

 

2903.77.10.00.00

Trikloroflorometan

 

 

2903.77.20.00.00

Diklorodiflorometan

 

 

2903.77.30.00.00

Triklorotrifloroetanlar

 

 

2903.77.40.00.00

Diklorotetrafloroetanlar

 

 

2903.77.50.00.00

Kloropentafloroetan

 

 

2903.77.90.00.00

Diğerleri

 

 

2903.78.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

 

 

2903.79.11.00.11

Flordiklormetan

 

 

2903.79.11.00.13

Klorflormetan

 

 

2903.79.11.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.34 

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

 

 

2903.79.11.00.59

Diğerleri

 

 

2903.79.19.00.19

Diğerleri

 

 

2903.79.21.00.00

Metan, etan veya propandan olanlar

 

 

2903.79.29.00.00 

Diğerleri

 

 

2903.79.90.00.00

Diğerleri

 

 

2903.99.90.00.19

Polibromlu bifeniller

(Polibrominated biphenyls)

(PBB ler);

Hekzabromobifenil

Oktabromobifenil

Dekabromobifenil

59536-65-1

 

 

36355-01-8

27858-07-7

13654-09-6

 

 

 

252-994-2

248-696-7

237-137-2

2903.99.90.00.21

Poliklorlu terfeniller

(Polichlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

2903.99.90.00.22

Poliklorlu bifeniller

(Polichlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

 

3824.71.00.00.19

Diğerleri

 

 

3824.72.00.00.00

Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler

 

 

3824.73.00.00.00

Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler

 

 

3824.74.00.00.12

142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

 

3824.74.00.00.19

Diğerleri

 

 

3824.75.00.00.00

Karbon teraklorür içerenler

 

 

3824.76.00.00.00

1,1,1-Trikloroetan (metil kloroform) içerenler

 

 

3824.77.00.00.00

Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler

 

 

3824.79.00.00.00

Diğerleri

 

 

3824.82.00.00.00

Poliklorine edilmiş bifeniller

(PCBs),

Poliklorine edilmiş terpeniller

(PCTs) veya

Polibromine edilmiş bifeniller

(PBBs) içerenler

 

 

3824.90.92.00.15

Polibromlu bifeniller

(Polybrominated biphenyls)

(PBB ler);

Hekzabromobifenil

Oktabromobifenil

Dekabromobifenil

59536-65-1

 

 

36355-01-8

27858-07-7

13654-09-6

 

 

 

252-994-2

248-696-7

237-137-2

3824.90.92.00.15

Poliklorlu terfeniller

(Polychlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

3824.90.92.00.15

Poliklorlu bifeniller

(Polychlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

6811.40.00.00.00

Amyant içerenler

 

 

6812.80.10.00.00

İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar

 

 

6812.80.90.10.00

İplikler

 

 

6812.80.90.20.00           

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.80.90.90.00           

Diğerleri

 

 

6812.91.00.00.00           

Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar

 

 

6812.92.00.00.00           

Kağıt, cilt kartonu ve keçe

 

 

6812.93.00.00.00           

Sıkıştırılmış amyant  lif contalar (yaprak veya rulo halinde)

 

 

6812.99.10.10.00           

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.10.90.00           

Diğerleri

 

 

6812.99.90.10.00           

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.90.20.00           

İplikler

 

 

6812.99.90.30.00           

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.99.90.90.00           

Diğerleri

 

 

6813.20.00.21.00           

Fren balataları

 

 

6813.20.00.29.00           

Diğerleri

 

 

6813.20.00.90.00           

Diğerleri

 

 


 

Ek-2

KONTROL BELGESİ

T.C.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

                                                  KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi        :

 

Kontrol Belgesi No             :

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No  :

Kimyasalın GTİP’i    

:

Kimyasalın ismi *   

:

Kimyasalın net miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların

ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

:

Kimyasalın menşe ülkesi

:

Kimyasalın yükleneceği ülke

:

Transfer yapılacak ülke/ülkeler

:

Kimyasalın kullanım amacı

:

Kimyasalın giriş gümrüğü

:

* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilir.

- Bu belge 31/12/2015 tarihine kadar geçerlidir.

- Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür. 

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

Firmanın kaşesi

Yetkilinin İsmi ve İmzası

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithalatı, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.       

 

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

İmza ve Mühür

Tarih

 

Ek-3

TAAHHÜTNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

             ../../2015

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6)  çerçevesinde, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi/Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Üretim Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi kapsamında 2015 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacağımız tüm Kontrol Belgeleri için geçerli olmak üzere,

 

2903.71.00.00.00 GTİP’li kimyasalın tarafımızca yapılacak tüm ithalatı ve dağıtımı sırasında;

 

- Kimyasalı Tebliğ ve Kontrol Belgesinde belirtilen niteliklere uygun olarak ithal edeceğimizi,

 

- Kimyasalın son kullanıcıya intikaline kadar niteliklerinin korunması için her türlü tedbiri alacağımızı,

 

- Kimyasalı, belgelerinde belirtilen fabrika/tesis/son kullanıcılara teslim edeceğimizi,

 

- Kimyasalı izin verilen amaçlar dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını almadan satmayacağımızı, kullanmayacağımızı, 

 

aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

           

 

 

 

                                                                                                                 Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

 

 

Firmanın adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

 

Not: Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260105 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260105 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?