Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/6)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.12.2010-27800 (5.Mükerrer) Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/6)

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

 

Dayanak

            MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

 

(2) Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

 

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçısı ve dağıtıcısı kayıt belgesi

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicilinden faaliyet raporu (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noterden onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-4),

ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilir.

 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

 

(3) 2010 yılı içerisinde verilmiş olan Kayıt Belgeleri, dilekçe ve (Ek-4)’teki taahhütnamenin verilmesi halinde 2011 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu Kayıt Belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değişiklik olması halinde kayıt belgesinin yenilenmesi zorunludur.

 

Kontrol belgesi

MADDE 6 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

            a) Kontrol Belgesi formu (Ek-3) (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde; tarih ve numarası, malın menşei, G.T.İ.P numarası, kg. cinsinden miktarı, ilgili maddenin toplam değeri, firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açık bir şekilde yazılması ve firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde; üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, firma kaşesi, yetkili isim ve imzanın bulunması gereklidir)

d) (Ek-1)’de yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Dış Ticaret Müsteşarlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Orman Bakanlığına başvurulur.

 

Kontrol belgesinin süresi

MADDE 7- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgeleri, düzenlendikleri tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Bu süreler değiştirilemez.

 

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8- (1) Kontrol belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslını ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti,  Kontrol Belgesinin aslı ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

İthalatı yasak kimyasallar

MADDE 9 - (1) (Ek-2) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı yasaktır.

 

Gümrük işlemleri

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmaları halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

 

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  

Ek-1 : Ozon Tabakasını İncelten Kimyasallar

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

2903.47.00.00.00

Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.49.11.00.00

Klorodiflorometan (HCFC-22)

2903.49.15.00.00

1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)

2903.49.19.00.11

Flordiklormetan

2903.49.19.00.13

Klorflormetan

2903.49.19.00.14

Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.15

Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.16

Diklortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.17

Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.18

Flortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.21

Diklordifloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.22

Klortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.23

Flordikloretan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 hariç)

2903.49.19.00.24

Klordifloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.25

Klorfloretan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.26

Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.27

Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.28

Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.31

Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.32

Diklorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.33

Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.34

Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.35

Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.36

Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.37

Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.38

Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.41

Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.42

Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.43

Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.44

Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.45

Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.46

Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.47

Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.48

Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.51

Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.52

Klorflorpropan (tüm izomerleri)

2903.49.19.00.59

Diğerleri

2903.49.20.00.00

Diğerleri

2903.49.30.00.00

Metan, etan ve propandan olanlar

2903.49.40.00.00

Diğerleri

2903.49.80.00.00

Diğerleri

3824.74.00.00.12

142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.79.00.00.00

Diğerleri (Polibromlu bifeniller (PBBs), Poliklorlu bifeniller (PCBs), Poliklorlu terfeniller (PCTs) hariç)

           

  Ek-2 : İthali Yasak Kimyasallar

 

      G.T.İ.P.

MADDE ADI

CAS

EC

2524.10.00.00.00

Krisidolit (Krosidolit)(Crocidolite)

12001-28-4

 

2524.90.00.00.11

Amozit (Amosite)

12172-73-5

310-127-6

2524.90.00.00.12

Antofillit (Anthophylite)

77536-67-5

310-127-6

2524.90.00.00.13

Aktinolit (Actinolite)

77536-66-4

310-127-6

2524.90.00.00.14

Tremolit (Tremolite)

77536-68-6

310-127-6

2524.90.00.00.15

Krizotil (Beyaz asbest)(Chrysotile)

12001-29-5

132207-32-0

 

2524.90.00.00.19

Diğerleri

 

 

2903.14.00.00.00

Karbon tetraklorür 

 

 

2903.19.10.00.00

1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform)

 

 

2903.41.00.00.00

Trikloroflorometan

 

 

2903.42.00.00.00

Diklorodiflorometan

 

 

2903.43.00.00.00

Triklorotrifloroetanlar

 

 

2903.44.10.00.00

Diklortetrafloretanlar

 

 

2903.44.90.00.00

Klorpentafloretan

 

 

2903.45.10.00.00

Klortriflorometan

 

 

2903.45.15.00.00

Pentaklorofloroetan

 

 

2903.45.20.00.00

Tetraklorodifloroetanlar

 

 

2903.45.25.00.00

Heptaklorofloropropanlar

 

 

2903.45.30.00.00

Hekzaklorodifloropropanlar

 

 

2903.45.35.00.00

Pentaklorotrifloropropanlar

 

 

2903.45.40.00.00

Tetraklorotetrafloropropanlar

 

 

2903.45.45.00.00

Trikloropentafloropropanlar

 

 

2903.45.50.00.00

Diklorohekzafloropropanlar

 

 

2903.45.55.00.00

Kloroheptafloropropanlar

 

 

2903.45.90.00.00

Diğerleri

 

 

2903.69.90.00.15

Polibromlu difenil

 

 

2903.69.90.00.19

Polibromlu bifeniller

(Polibrominated biphenyls)

(PBB ler);

Hekzabromobifenil

Oktabromobifenil

Dekabromobifenil

 

 

 

36355-01-8

27858-07-7

13654-09-6

 

 

 

252-994-2

248-696-7

237-137-2

2903.69.90.00.21

Poliklorlu terfeniller

(Polichlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

2903.69.90.00.22

Poliklorlu bifeniller

(Polichlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

3824.71.00.00.11

R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

 

 

3824.82.00.00.00

Poliklorine edilmiş bifeniller

(PCBs)

Poliklorine edilmiş terfeniller

(PCTs)

Polibromine edilmiş bifeniller

(PBBs) içerenler

 

 

3824.90.97.90.25

Polibromlu bifeniller

(Polybrominated biphenyls)

(PBB ler);

Hekzabromobifenil

Oktabromobifenil

Dekabromobifenil

 

 

 

36355-01-8

27858-07-7

13654-09-6

 

 

 

252-994-2

248-696-7

237-137-2

3824.90.97.90.25

Poliklorlu terfeniller

(Polychlorinated terphenyls)

(PCT ler)

61788-33-8

262-968-2

3824.90.97.90.25

Poliklorlu bifeniller

(Polychlorinated biphenyls)

(PCB ler)

1336-36-3

215-648-1

6811.40.00.00.00

Amyant içerenler

 

 

6812.80.10.00.00

İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar

 

 

6812.80.90.10.00

İplikler

 

 

6812.80.90.20.00  

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.80.90.90.00  

Diğerleri

 

 

6812.91.00.00.00  

Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar

 

 

6812.92.00.00.00  

Kağıt, cilt kartonu ve keçe

 

 

6812.93.00.00.00  

Sıkıştırılmış amyant  lif contalar (yaprak veya rulo halinde)

 

 

6812.99.10.10.00  

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.10.90.00  

Diğerleri

 

 

6812.99.90.10.00  

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

 

6812.99.90.20.00  

İplikler

 

 

6812.99.90.30.00  

Dokunmuş veya örme mensucat

 

 

6812.99.90.90.00  

Diğerleri

 

 

6813.20.00.21.00  

Fren balataları

 

 

6813.20.00.29.00  

Diğerleri

 

 

6813.20.00.90.00  

Diğerleri

 

 

 

   

Ek-3 : Kontrol Belgesi

T.C.

Çevre ve Orman Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

 

                                                  KONTROL BELGESİ

 

Kontrol Belgesi Tarihi        :

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No  :

 

Kontrol Belgesi No             :

G.T.İ.P. numarası:

 

Kimyasal maddenin ismi *    :

 

Kimyasalın net miktarı (ton, kg veya metreküp):

 

Üretici firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

 

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

 

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi  :

 

Kimyasalı kullanacak firmanın/firmaların

ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası(2):

 

Kimyasalın menşe ülkesi:

 

Kimyasalın yükleneceği ülke:

 

Transfer yapılacak ülke/ülkeler:

 

Kimyasalın kullanım amacı:

 

Kimyasalın giriş gümrüğü:

 

* Maddenin, proforma faturada yer alan kimyasal ve varsa ticari isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

- Bu belge 31/12/2011 tarihine kadar geçerlidir.

- Firma bu belgeyi, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığına ulaştırmakla yükümlüdür.

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/6) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

           Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

                İmza

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/6) hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, ilişik proforma fatura kapsamındaki kimyasalın ithali, çevrenin korunması yönünden uygun görülmüştür.       

Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

               İmza ve Mühür

                       Tarih

 

 

 

 

 

Ek-4 : Taahhütname

 

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

 

         ..../.../….

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2011/6) sayılı Tebliğ çerçevesinde, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi kapsamında 2011 yılı içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığından alacağımız tüm Kontrol Belgeleri için geçerli olmak üzere,

 

- Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan kimyasalların tarafımızdan yapılacak tüm ithalatı ve dağıtımı sırasında;

 

- İlgili kimyasalı Tebliğ ve Kontrol Belgesinde belirtilen niteliklere uygun olarak ithal edeceğimizi,

 

- Kimyasalın son kullanıcıya intikaline kadar niteliklerinin korunması için her türlü tedbiri alacağımızı,

 

-Kimyasalı, belgelerinde belirtilen fabrika/tesis/son kullanıcılara teslim edeceğimizi,

 

- İzin verilen amaçlar dışında, Çevre ve Orman Bakanlığının onayını almadan satmayacağımızı, kullanmayacağımızı,

 

aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

                                                                                                                                                           

              

 

 

 

 

 

Firma adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

 

Not: Bu belge Çevre ve Orman Bakanlığına verilecektir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867537 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867537 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?