Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23)

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/23)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1’deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4 (1) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;

a) Metal hurda ergiterek işlem yapan sanayiciler,

b) Metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesine sahip sanayiciler,

ithal edebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyon ölçüm sistemine (radyasyon kontrolü için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almış personele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(5) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 5 (1) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmaması ve kontamine olmaması gerekir.

(2) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.

(3) Ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, ek-1’deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

(4) İthalatçı, bu maddede belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İthali yasak metal hurdalar

MADDE 6 (1) Ek-2’deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, ek-2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 7 (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdaya ön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımı ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firmanın hurdayı bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdaya ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;

a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya

b) Metal hurdaya ön işlem uygulama amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi alan sanayi tesislerine veya

c) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 (1) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Yaptırımlar

MADDE 9 (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ya da başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Denetim

MADDE 10 (1) İthalatçıların bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1

İTHALİ KONTROLE TABİ METAL HURDALAR

 

GTİP

MADDE İSMİ

7204.10.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntü

ve hurdaları

7204.10.00.00.19

Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.11

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.10.00.19

Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğer

paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelik

döküntü ve hurdaları

7204.21.90.00.19

Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.11

Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.29.00.00.19

Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

7204.30.00.00.00

Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri,

 kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları

 (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)

7204.41.91.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen paket

halindeki çapaklar

7204.41.99.00.00

Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar

7204.49.10.00.00

Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.30.00.00

Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar

7204.49.90.00.11

Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntü

ve hurdalar

7204.49.90.00.19

Diğer döküntü ve hurdalar

7404.00.10.00.00

Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları

7404.00.91.00.00

Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları

7404.00.99.00.00

Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7503.00.10.00.00

Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları

7503.00.90.00.00

Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları

7602.00.19.00.00

Diğer aluminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)

7602.00.90.00.00

Aluminyum hurdaları

7902.00.00.00.00

Çinko döküntü ve hurdaları

8002.00.00.00.00

Kalay döküntü ve hurdaları


Ek-2

İTHALİ YASAK METAL HURDALAR

 

GTİP

MADDE İSMİ

7204.41.10.00.00

Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri,

kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları

(Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç)

7602.00.11.00.00

Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı

 ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak

 ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı

0,2 mm.yi geçmeyenler)

7802.00.00.00.00

Kurşun döküntü ve hurdaları

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887512 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887512 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?