Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/7)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.12.2010-27800 (5.Mükerrer) Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/7)

 Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat işlemlerini kapsar.

 Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden hazırlanmıştır.

 İthalatçı

MADDE 4- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi”ne sahip firmalar tarafından gerçekleştirilir.

 

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve (Ek-2)’de yer alan taahhütname ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

 

(3) 2010 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri (Ek-2)’de yer alan taahhütnamenin ve imza sirkülerinin Çevre ve Orman Bakanlığına verilmesinden sonra 2011 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde Bakanlıkça yenilenir. Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması halinde Kayıt Belgesinin yenilenmesi zorunludur. Kayıt Belgesinin yenilenmesi halinde (Ek-2)’de yer alan taahhütname yeniden Çevre ve Orman Bakanlığına verilir.

 

(4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olup, bu işlemlere dayanak teşkil eder.

Uygunluk denetimi

MADDE 5- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında ithalatçı veya temsilcisi tarafından aşağıda sayılan belgelerle yakıtın boşaltıldığı gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulur.

 

a)        İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi,

b)       Uygunluk Belgesi (2 adet) (Ek-6),

c)        İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici(ler) tarafından verilecek taahhütname (Ek-8)

ç)  Yakıtın her bir parametresinin Bakanlıkça belirlenen limit değerlere uygun olduğunu gösterir yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi.

 

 (2) İthalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük gözetiminde depolanan yakıttan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, gümrük ve uluslararası gözetim firması yetkilileri ile ithalatçı veya temsilcisinden oluşan numune alma komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alınır ve (Ek-5)’te yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Bakanlık Çevre Referans Laboratuarı veya Bakanlıktan Yeterlik Belgesi almış laboratuarlarda analiz ettirilir. Analiz sonuçları, analizi yapan laboratuar tarafından ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilir.

 

(3) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Uygunluk Belgesi düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. Uygun bulunmaması durumunda ise (Ek-7)’de yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisi ile ilgili gümrük idaresine iletilir.

 

(4) Isınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve (Ek-8)’de yer alan taahhütnamenin verilmesi kaydıyla, sanayi amaçlı veya termik santrallerde kullanılmak üzere Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

 

(5) Aynı şekilde sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtın termik santrallerde kullanılan yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi üzerine ve (Ek-8)’de yer alan taahhütnamenin verilmesi kaydıyla, termik santrallerde kullanılmak üzere Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

 

(6) Tek parti halinde getirilen ve gümrüklü sahada tek bir yığın olarak depolanan yakıtların birden fazla parti halinde çekilmek istenilmesi durumunda, ilk Uygunluk Belgesi başvurusu sırasında yakıtın tamamını temsil edecek şekilde numune alınarak analiz ettirilir. Yakıtın tamamını temsil eden bu analiz raporu, müteakip Uygunluk Belgesi/Belgeleri düzenlenmesinde esas alınır.

 

   Analiz sonuçlarına itiraz

MADDE 6 - (1) Yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda keyfiyetin ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, yazılı talep üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde şahit numune/numunelerin analizi yaptırılır ve yakıtın uygunluk/uygunsuzluğuna karar verilir:

a) Analiz sonuçları uygun çıkan yakıtlar için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce Uygunluk Belgesi düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

b) Şahit numune analiz sonucu da uygunsuz çıkan yakıtlar için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, Uygunsuzluk Belgesi düzenlenir ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Numune/numunelerin alınması, torbalanması, gönderilmesi, analize hazırlanması, muhafazası sırasında oluşan ve analiz sonuçlarının güvenilirliği konusunda tereddüt oluşturan durumlar dışında Bakanlık veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz.

 

MADDE 7- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtları sanayide kullanmak üzere Uygunluk Belgesi almış firmalar ithal edilen yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç 90 gün içinde Uygunluk Belgesini düzenleyen İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük tam olarak yerine getirilmediği takdirde, müteakip Uygunluk Belgesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak, eksikliklerin firma tarafından tamamlanması ve ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.

 İstisnai durum ve muafiyet

MADDE 8- (1) Geçici depolama yeri veya antreponun bulunmadığı veya yeterli olmadığı durumlarda, yakıt, geçici depolanan eşya statüsünde müsaade edilen yerlerde de, aynı yerde bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmamak kaydıyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yakıtların uygunluk denetimi bu Tebliğin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(2) İthalatçı veya temsilcisi tarafından, Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce, (Ek-3)’te yer alan bilgi formunun ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilmesi kaydıyla geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fıkra kapsamına girmeyen yakıtlar taşıt üstü işleme tabi tutulabilir. Yakıt, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa diğer yakıtlarla karıştırılmamak koşuluyla depolanır. Numunenin, yakıt araç üstünde iken alınması durumunda bu Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Komisyon marifetiyle; yakıtın depolandığı alanda alınması halinde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, uluslararası gözetim firması yetkilisi ve ithalatçı veya temsilcisinden oluşan numune alma komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde alınır ve (Ek-5)’te yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Bu fıkra kapsamında işleme tabi tutulan yakıtlar, bulunduğu il sınırları dışındaki bir alana depolanamaz. Ancak, sanayi amaçlı ithal edilecek yakıtlar, firma tarafından talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduğu ilde depolanabilir. Bu amaçla depolanmak istenen yakıtlar için (Ek-3)’te yer alan bilgi formu, firma tarafından yakıtın depolanacağı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Bu yakıtların uygunluk denetimi yakıtın depolandığı ildeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılır. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından bu Tebliğin 5 inci madde hükümlerine göre uygunluk denetimi sonucu Uygunluk Belgesi düzenlenene kadar, yakıt ithalatçısı tarafından hiçbir surette piyasaya arz edilemez.

 (3) Bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ithalatı gerçekleştirilmiş olan yakıtların analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda 5 inci maddenin dördüncü veya beşinci fıkrası hükümleri uygulanır. Bunun mümkün olmaması durumunda yakıtın menşei veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmek veya üçüncü bir ülkeye gönderilmek üzere ihraç edilmesi zorunludur.

 (4) (Ek-1) sayılı listede yer alan 2701.11.10.00.00 ve 2701.11.90.00.00 GTİP'li antrasitlerin filtrasyon amacıyla, 27.01 GTİP’li yakıtların ise laboratuarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Bakanlıkça uygun görülecek miktarlarda ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için (Ek-4)’te yer alan taahhütnamenin Bakanlığa verilmesi halinde Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 (5) Bu maddenin dördüncü fıkrasındaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.

 (6) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında Tebliğin 10 uncu maddesindeki müeyyideler uygulanır.

 Gümrük işlemleri

MADDE 9 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtlar için,  8 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü hariç, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından uygunluk denetimi sonucunda düzenlenen belge gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

 (2) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen yakıtların ithalatına izin verilmez. Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir.

Müeyyideler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri, 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2010/7 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1  :  Kontrole Tabi Yakıtlar

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

2701.11.10.00.00

Uçucu madde limiti (kuru halde, serbest mineral madde esasına göre) %10'u geçmeyen antrasitler

2701.11.90.00.00

Diğer antrasitler

2701.12.10.00.00

Kokluk bitümenli taşkömürü

2701.12.90.00.00

Diğer bitümenli taşkömürleri

2701.19.00.00.00

Diğer taşkömürleri

2701.20.00.00.11

Taşkömüründen elde edilen briketler

2701.20.00.00.12

Taşkömüründen elde edilen topaklar

2701.20.00.00.19

Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar

2702.10.00.00.00

Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)

2702.20.00.00.00

Aglomere linyit

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş petrol koku

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş petrol koku


Ek-2                               

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7) kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığınca firmamız adına düzenlenen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi çerçevesinde, 2011 yılı içerisinde ithal edeceğimiz yakıtların ithalatı ve kullanımı aşamasında;

- Gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtları, alanda bulunan diğer yakıtlardan ayrı depolayacağımızı,

- Yakıttan alınan numune analiz sonucunun uygunsuz çıkması halinde gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşe veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edeceğimizi, (analiz sonuçları uygunsuz bulunan ısınma amaçlı getirilen yakıtın sanayi/termik santrallerde kullanım amaçlı yakıt özelliklerini veya sanayi amaçlı getirilen yakıtın termik santrallerde kullanım amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, firmanın talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, sanayi veya termik santrallerde kullanılmak üzere Uygunluk Belgesi düzenlenenler hariç)

  - Geçici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve taşıt üstü işleme tabi tutulan yakıtın analiz sonuçları uygun bulunana kadar piyasaya hiçbir şekilde arz etmeyeceğimizi;

- Sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtları Uygunluk Belgesinde belirtilen fabrika veya tesislere teslim edeceğimizi (Bakanlığın bilgisi ve onayı dâhilinde kullanım amacı ve kullanıcısı değiştirilenler hariç),

- Çevre ve Orman Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan yakıtı amacı dışında kullanmayacağımızı,

 

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birisine aykırı hareket edildiği takdirde ithale konu malın CIF değerinin % 60'ının; bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

                                                                                                                                                           

 

 

Firma adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

Firma yetkilisinin e-posta adresi

:

Not: Bu Taahhütname Çevre ve Orman Bakanlığına verilecektir.

 


Ek-3

Taşıt Üstü İşlemlere Tabi Tutulacak Yakıtlar İçin Bilgi Formu

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No

 

İthalatçı firmanın unvanı

 

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

 

Yakıtın kullanım amacı

 

Yakıtın giriş gümrüğü

 

Yakıtın miktarı

 

Yakıtın G.T.İ.P.’i

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı

 

Yakıta ait faturanın tarihi ve sayısı

 

Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe ülkesi

 

Yükleme analizini yapan laboratuar ünvanı

 

Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı

 

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

 

Yakıtın boşaltılacağı alan

 

Boşaltılan yakıt miktarı

 

 

Not: Bu form ithalatçı veya temsilcisi tarafından yakıt Türkiye gümrük bölgesine gelmeden önce ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir/gönderilecektir.


Ek-4

 

 

Filtrasyon / Laboratuarlarda Araştırma ve Analizlerde Kullanılacak Maddeleri İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

                                                                                             

..../.../20..

 

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7) çerçevesinde, ............. GTİP'li................. isimli ............ kg/ton/m3 maddeyi filtrasyon/ laboratuarlarda araştırma ve analiz amaçlı kullanmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, söz konusu maddenin ithali ve kullanımı aşamasında malın cins ve niteliğinde meydana gelebilecek ve ilgili mevzuata aykırı hususlarda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu maddeyi belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşünü almadan satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.                                                                     

Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

                                                                             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

 

Not: Bu Taahhütname Çevre ve Orman Bakanlığına verilecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

İthal Yakıt Numune Alma Tutanağı

                                                                                                                                       .../ ... / 20..

İthalatçı Kayıt Belgesi No

:

Yakıtın G.T.İ.P.’i

:

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

:

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı,

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

İhracatçı fatura tarih ve sayısı

:

Yakıtın menşe ülkesi

:

Yakıtın yüklendiği ülke

:

Yakıtın giriş gümrüğü

:

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

:

Yakıtın boşaltıldığı alan

:

Boşaltılan yakıt miktarı

:

Yakıtın kullanım amacı

:

Gözetim firmasının unvanı

:

Numunenin analize gönderileceği laboratuar

:

 

 

İthali yapılmak üzere ....................... ……………………….firması tarafından beyanı yapılan ve yukarıda bilgileri yer alan yakıt(lar)dan, 2011/7 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde yapılacak laboratuar analizinde kullanılmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Komisyon nezaretinde gözetim firmasınca …… adet numune alınmıştır.

 

Söz konusu numunelerin ...... adedi Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Referans Laboratuarı veya Çevre ve Orman Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış laboratuara; …… adedi şahit numune olarak muhafaza edilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmek üzere alınmış olup,  ...... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmiştir.

 

İlgili Gümrük Yetkilisi                                         İl Çevre Orman Müdürlüğü Yetkilisi

        İmza                                                                                              İmza

 

Firma Yetkilisi                                                                 Gözetim Firması Yetkilisi

       İmza                                                                                                   İmza

Ek-6

T.C.

…… VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

UYGUNLUK BELGESİ

Uygunluk Belge No/Tarih

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No

              

Yakıtın G.T.İ.P.’i

 

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

 

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

 

İthalatçı firmanın ticaret unvanı

 

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

 

İhracatçı fatura tarih ve sayısı

 

Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe ülkesi

 

Yakıtın giriş gümrüğü

 

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

 

Yakıtın boşaltıldığı saha

 

Boşaltılan yakıt miktarı

 

Yakıtın kullanım amacı

 

Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların

ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası

 

Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, telefon ve faks numarası (2)

 

Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7) hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve …………………………. Laboratuarının ………… tarih ve ………… sayılı analiz raporu sonucuna göre, çevrenin korunması yönünden, yakıtın ithali UYGUNDUR.

 

 

 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İmza ve mühür, tarih

 

 

 

 

 

 

Ek-7

T.C.

….…VALİLİĞİ

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

Sayı        :

Konu      : Yakıtın Uygunsuzluğu

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

         İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan yakıta ilişkin alınan numunenin ………………….. laboratuarında yapılan …….. tarih ve …….  sayılı analiz sonucuna göre, bu yakıtın 2011/7 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde ithalatı UYGUN DEĞİLDİR.     

         Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

                                                                                                 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

İthalatçı Kayıt Belgesi No

:

Yakıtın G.T.İ.P.’i

:

Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)

:

Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı,

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

 

İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi 

:

İhracatçı fatura tarih ve sayısı

:

Yakıtın menşe ülkesi

:

Yakıtın yüklendiği ülke

:

Yakıtın giriş gümrüğü

:

Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası

:

Yakıtın boşaltıldığı saha

:

Boşaltılan yakıt miktarı

:

Yakıtın kullanım amacı

:

 

Not: Bu form İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Ek-8

 

İthalatçı Firma Aracılığı ile İthal Edilecek Yakıtlar İçin Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname

 

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

                                                                                             

..../.../20…

 

 

İşbu taahhütname ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/7) uyarınca .................................................................... firmasının ithal edeceği .....................….......... GTİP’li, ................................... isimli, ................... kg/ton/m3 yakıtın tamamını, yakıtın gümrükten çekildiği tarihten itibaren en geç 90 gün içinde teslim alıp …….............................. ................................................ amacıyla kullanacağımızı, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Orman Bakanlığının önceden iznini almadan kısmen veya tamamen satmayacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, yakıtın alımından tek taraflı vazgeçmeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu yakıtın CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                           

Firma Unvanı

Yetkilinin İsmi ve İmzası

Tarih

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma adresi

:

Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

Firmanın vergi sicil numarası

:

 

Not: Bu Taahhütname, Uygunluk Belgesinin alınacağı gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931049 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931049 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?