E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
504671 Ziyaretçi

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/12)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM
SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/12)
 
MADDE 1- (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) kayda alınması zorunludur.
 (2) İthalatçılar, birinci fıkrada belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, ekte bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname ile müracaat ederler.
 (3) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü), kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.
MADDE 2-(1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/12) sayılı “Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4-(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu  Bakan yürütür.
 
NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU ÖRNEĞİ
 Tarih
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
         İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülkeden istenilen ve ilişikte sunulan nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasını talep etmekteyiz. Nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasına dair yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
          Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim ve Unvan
 İTHALATÇININ
 UNVANI :
 VERGİ NUMARASI :
 ADRESİ :
 TELEFON NUMARASI :
 EŞYANIN
 TANIMI (Biliniyor İse Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) :
  İHRACATÇININ
 UNVANI :
 YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE (İthalatçı Adına Beyan Edilmesi Halinde Doldurulacaktır) :
  BEYAN EDENİN
 UNVANI :
 VERGİ NUMARASI :
 ADRESİ :
 TELEFON NUMARASI :