Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/12)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2011/ 12)

MADDE 1- (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) kayda alınması zorunludur.

             (2) İthalatçılar, birinci fıkrada belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, ekte bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname ile müracaat ederler.

                (3) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü), kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.

MADDE 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2 nci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/12) sayılı “Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- (1)  Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu  Bakan yürütür.

 

 

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU ÖRNEĞİ

 

Tarih

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

         İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülkeden istenilen ve ilişikte sunulan nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasını talep etmekteyiz. Nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasına dair yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

          Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim ve Unvan

 

 

 

 

 

 İTHALATÇININ

 UNVANI :

 VERGİ NUMARASI :

 ADRESİ :

 TELEFON NUMARASI :

 EŞYANIN

 TANIMI  (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) :

  İHRACATÇININ

  UNVANI :

  YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE (İthalatçı Adına Beyan Edilmesi Halinde Doldurulacaktır) :

  BEYAN EDENİN

  UNVANI :

  VERGİ NUMARASI :

  ADRESİ :

 TELEFON NUMARASI : 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268389 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268389 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?