E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15358029 Ziyaretçi

ÇİFT TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G. (4.M.)
ÇİFT TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/1)
             MADDE 1 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik” uyarınca, belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait kota seviyeleri (miktar kısıtlamaları) EK - I’de gösterilmiştir.
             MADDE 2 – (1) EK - I’de gösterilen tekstil ürünleri için ithal lisansı talebinde bulunacak ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK - II’de örneği bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, ilgili menşe ülke yetkili makamlarınca düzenlenen ihraç lisansının veya ev sanayii ve folklorik ürünlere ait belgenin aslı ile birlikte, Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruya ayrıca, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği, EK - III’de yer alan taahhütname ve şayet mevcut ise proforma fatura ile taşıma belgesinin (konşimento veya yük senedi) birer sureti eklenir.
             MADDE 3 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.
             MADDE 4 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi   müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
             (2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
             (3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK - I
 
 
 
 
2009 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları
(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin I No.lu
Ekinde Gösterilmiştir)
 
 
 
Kota seviyesi
Ülke adı
Kategori
Birim
2009
Belarus (Beyaz Rusya)
 GRUP IA
 
 
 
1
ton
44
 
2
ton
267
 
3
ton
31
 
 GRUP IB
 
 
 
4
1000 adet
198
 
5
1000 adet
81
 
6
1000 adet
90
 
7
1000 adet
64
 
8
1000 adet
84
 
 GRUP IIA
 
 
 
20
ton
52
 
22
ton
630
 
 GRUP IIB
 
 
 
15
1000 adet
47
 
21
1000 adet
84
 
24
1000 adet
126
 
26/27
1000 adet
136
 
29
1000 adet
22
 
73
1000 adet
31
 
 GRUP IIIB
 
 
 
67
ton
81
 
 GRUP IV
 
 
 
115
ton
78
 
117
ton
1.900
 
118
ton
33
 
 
 
 
 
EK - II
 
Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünleri İçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği
 
..../.../2009
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
            
             2009/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali çift taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
             Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.
 
(imza-kaşe)
I-    İthalatçının:
             1) Adı/Ünvanı:
             2) Açık adresi:
             3) Telefon:                                               Faks No:
             4) Vergi numarası: 
II-   Beyan sahibinin:
             a) Adı/Ünvanı:
             b) Açık adresi:
III- İlgili tedarikçi ülkedeki ihracatçının:
             a) Adı:
             b) Açık adresi: 
IV- İthal edilecek ürünlerin:
             a) Menşe ülkesi:
             b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı   ülke:
V- İthal edilecek ürünlerin :
             1) Ticari tanımı:
             2) G.T.İ.P.’na göre ürün tanımı :
            3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :
             Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre ürün tanımı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.
VI-   İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :
VII- 2009/1 sayılı Tebliğin I No.lu EK’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:
             1) Rakam ile:
             2) Yazı ile:
VIII- İhraç lisansının 12 nci hanesinde belirtilen ürün değeri (ev sanayii ve folklorik ürünler söz konusu   olduğunda,   bunlar için   düzenlenen   belgenin 10 uncu hanesinde belirtilen ürün değeri):
IX- Şayet mevcut ise, ödeme ve teslim tarihi:
X- İhraç lisansının veya ev sanayii ve folklorik ürünler için düzenlenen belgenin tarih ve numarası:
Ekler: 1- İhraç lisansının veya ev sanayii ve folklorik ürünler için düzenlenen belgenin aslı,
            2- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
            3- Taahhütname,
            4- Şayet mevcut ise, taşıma belgesinin (konşimento veya yük senedi) ve proforma faturanın birer sureti.
 
 
 
EK - III
Taahhütname örneği
 
Dış Ticaret Müsteşarlığına
            
             İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar