Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatındaGözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatındaGözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar


28.05.2003 tarih ve 25121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (21.04.2004 tarih ve 25440 sayılı Resmi Gazete ile 29.05.2004 tarih ve 25476 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan değişiklikleri de içermektedir.)

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Karar, ülke yararının gerektirdiği durumlarda; 

a) Ç.H.C. menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde veya; 

b) Ç.H.C. veya Dünya Ticaret Örgütü (D.T.Ö.) üyesi bir ülke tarafından, Ç.H.C. menşeli malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde, 

uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda yer alan; 

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü, 

c) Kurul: 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu, 

d) Pazar bozulması: Yerli üreticilerin ürettiği ürüne benzer veya doğrudan rakip bir ürünün ithalatının maddi zarar veya maddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde mutlak veya nisbi olarak hızla artması durumunu, 

e) Önemli ticaret sapması: D.T.Ö. üyesi bir ülke piyasasında ortaya çıkan pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere, sözkonusu ülke veya Ç.H.C. tarafından yapılan bir uygulamanın Ç.H.C. menşeli malın ithalatının artışına veya artış tehdidine yol açma durumunu, 

f) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip ürünlerin tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,  

g) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini 

ifade eder. 

Yetki

Madde 3- a) Bu Kararda yer alan korunma önlemlerini önermeye, uygulamaya, izlemeye ve ilgili mevzuat çerçevesinde görüşmeler yapmaya ve uzlaşma metinleri hazırlamaya, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan bu metinleri uygulamaya ve bu Karar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara talimat vermeye, 

b) Ç.H.C. menşeli ithal mallar ile ilgili incelemeleri yapmaya/yaptırmaya, bu Karar kapsamında yapılan beyanın doğruluğunu araştırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli görülen her türlü tedbiri almaya,

Müsteşarlık yetkilidir. 

Kurulun Görevleri          

Madde 4- Kurulun bu Karar çerçevesinde görevleri şunlardır: 

a) Soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek. 

b) Gerektiğinde soruşturma süresinin uzatılmasına karar vermek. 

c) Soruşturma süresi içerisinde başvurunun geri çekilmesi durumunda soruşturmanın sürdürülmesi veya kapatılmasına karar vermek. 

d) Gerekli hallerde geçici korunma önlemi alınmasına karar vermek. 

e) Soruşturma sonuçlarını değerlendirerek korunma önlemi alınıp alınmamasına, önlem alınması halinde önlemin şekline ve süresine karar vermek, önlemin şekline göre gerekli hallerde Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması için öneride bulunmak. 

f) Daha önce alınmış önlemlerin şekline göre bu önlemlerin gözden geçirilmesine, devamına, değiştirilmesine veya kaldırılmasına, yürürlükteki önlemlerin süresinin uzatılmasına karar vermek veya gerekli hallerde Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması için öneride bulunmak. 

Geçici korunma önlemi

Madde 5- Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli sanayide pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması ve gecikmenin telafisi güç zarara yol açabileceği kritik durumlarda, ülke yararının gerektirmesi halinde, geçici korunma önlemi alınabilir. 

Geçici korunma önlemi, gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir. 

Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. 

Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. 

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez. 

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir. 

Geçici korunma önlemlerinin süresi 200 günü aşamaz. 

Korunma önlemi

Madde 6- Aşağıda belirtilen hallerde, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak korunma önlemi uygulanabilir: 

a) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. menşeli ürünlerin ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli sanayi üzerinde pazar bozulmasına yol açtığının veya yol açma tehdidi oluşturduğunun tespiti halinde.  

b) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi bir ülke tarafından, bu üye ülkedeki  pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın, önemli ticaret sapmasına yol açtığının veya yol açma tehdidinde bulunduğunun tespiti halinde. 

Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların bileşimi şeklinde uygulanabilir. 

Korunma önleminin uygulama süresi

Madde 7- Pazar bozulması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için gerekli süre kadar uygulamada kalır. Bu süre 8 inci madde çerçevesinde uzatılmadığı takdirde, geçici önlemin uygulama süresi dahil, dört yılı geçemez. 

Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ilgili ülkenin veya Ç.H.C.’nin önemli ticaret sapmasına neden olan uygulamasına son vermesine bağlı olarak yürürlükten kaldırılır. 

Korunma önleminin gözden geçirilmesi

Madde 8- Uygulama süresi içerisinde mevcut korunma önleminin etkileri ve devamının gerekli olup olmadığı hususunda, Genel Müdürlük tarafından resen veya başvuru halinde gözden geçirme yapılabilir. 

Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ülke veya Ç.H.C.’nin önemli ticaret sapmasına neden olan uygulamasında yapacağı herhangi bir değişikliğin D.T.Ö.’ye bildirilmesini takiben gözden geçirilir. 

Bu Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin uygulama süresi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için korunma önlemi uygulamasının devamının gerekmesi halinde uzatılabilir. 

Korunma önlemlerinin uygulama süresi, soruşturma usul ve esasları çerçevesinde yürütülecek işlemler yoluyla uzatılabilir. Uygulama süresi uzatılan bir önlem ilk uygulama süresinin sonundaki seviyesinden daha kısıtlayıcı olamaz. 

Madde 10- Bu Karar; 

a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının;  sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının, 

b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin, 

c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin, 

d) İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin, 

uygulanmasını engellemez. 

Yayım

Madde 11- Bu Karar kapsamında soruşturma açılmasına, soruşturmanın sonuçlandırılmasına, önlem alınmasına ve mevcut önlemlerin gözden geçirilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır. 

Yönetmelik

Madde 12- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar 3 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Geçici Madde 1- Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden önce Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri mevzuatı çerçevesinde Ç.H.C. menşeli malların ithalatına yönelik olarak başlatılmış soruşturmalar ve tatbik edilmekte olan gözetim uygulamaları ve korunma önlemlerine ilişkin işlemlerin uygulanmasına bu Karar hükümleri çerçevesinde devam olunur. 

Yürürlük

Madde 13- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.           

Yürütme

Madde 14- Bu Karar hükümlerini Başbakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266394 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266394 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?